Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Jersey (2019)

చిత్రం: జెర్సీ (2018)
సంగీతం: అనిరుధ్
నటీనటులు: నాని, శ్రద్ధా శ్రీనాథ్
దర్శకత్వం: గౌతమ్ తిన్ననూరి
నిర్మాత: సూర్యదేవర నాగ వంశీ
విడుదల తేది: 19.04.2019Songs List:అదేంటొగాని పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జెర్సీ (2018)
సంగీతం: అనిరుధ్
సాహిత్యం: కృష్ణకాంత్
గానం: సంగీతం: అనిరుధ్

అదేంటొగాని ఉన్నపాటుగా
అమ్మాయి ముక్కుమీద నేరుగా
తరాల నటి కోపమంతా... ఎరుపేగా
నాకంటూ ఒక్కరైనా లేరుగా
నన్నంటుకున్న తారవే నువా
నాకున్న చిన్ని లోకమంత నీ... పిలులేగా

తేరిపారా చూడసాగె దూరమే
ఏది ఏది చేరె చోటనే
సాగె క్షణము లాగెనే వెనకె మనని చూసెనే
చెలిమి చేయమంటు కోరెనే
ఓ ఓ ఓ ఓ
వేగమడిగి చూసెనే
అలుపే మనకి లేదనే వెలుగులైనా వెలసిపోయెనే
ఓ ఓ ఓ ఓ

చరణం:
మా జోడు కాగా
వేడుకేగా వేకువెప్పుడో తెలీదుగా
ఆ ఆ ఆ చందమామ మబ్బులో దాగిపోడా
హే వేళ పాళ మీకు లేదా
అంటు వద్దనే అంటున్నదా
ఆ...సిగ్గులోని అర్థమే మారిపోదా


ఏరి కోరి చేరసాగే కౌగిలే
ఏది ఏది చేరె చోటనే
కౌగిలిరుకు ఆయనే
తగిలే పసిడి ప్రాయమే
కనులలోనే నవ్వు పూసెనే

లోకమిచట ఆగెనే
ముగ్గురో ప్రపంచమాయెనే
మెరుపు మరుపుతోనే కలిసెనే

అదేంటొగాని ఉన్నపాటుగా
కాలమెటుల మారెనే
దొరికే వరకు ఆగదే
ఒకరు ఒకరుగానే విడిచెనే

అదేంటొగాని ఉన్నపాటుగా
దూరమెటుల దూరెనే
మనకే తెలిసె లోపలే
సమయమే మారిపోయెనేSpirit Of Jersey పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జెర్సీ (2018)
సంగీతం: అనిరుధ్
సాహిత్యం: కృష్ణ కాంత్ 
గానం:  కాలభైరవ

Spirit Of Jersey

అనిగిమనిగిన అలలిక యెగిసెను చూడరా
అసలు అవదులు లేవురా
అలుపు దరికిక చెరనీక ఆడరా

మలుపు మలుపుకు చెరగని గురుతులు వీడర
పగలు మెరుపులు చూపర
వయసు సగముగ మారిపోయి ఓడెరా

గెలుపే అడుగడుగునా
వెలుగే నిను అలిమెన
దిగులే పడె మరుగునా
మొదలే ఇక సమరమా
పడిన బెదరక పదా
పరుగే విజయము కదా
ఉరికే చెమటల నదై కదిలెనులే

తగలగ మేఘమె ఎగురిక నింగి వైపుకే
కొలవని వేగమె అడుగులొ చూపటానికే
మరిచిన తారవే ముసుగిక నెడు వీడెలె
పరుగుల దాహమె బరువిక తెలికాయెలే

అనిగిమనిగిన అలలిక యెగిసెను చూడరా
అసలు అవదులు లేవురా
అలుపు దరికిక చెరనీక ఆడరా

మలుపు మలుపుకు చెరగని గురుతులు వీడర
పగలు మెరుపులు చూపర
వయసు సగముగ మారిపొయి ఓడెరా

గమనాలనే గమనించరా
గమనాలనే గమనించరా
ఒకరొజు గమ్యమెదురవదా
గగనాలనే గురిచూడరా
మరి నేల నీకు వశమవదా
గమనాలనే గమనించరా
ఒకరొజు గమ్యమెదురవదా
గగనాలనే గురిచూడరా
మరి నేల నీకు వశమవదా

పిడుగు వలెనె పడుతు కలుపు
ఇక ఈ నింగీ నేలా
ఉరుము మెరుపు బరిలో నిలుపు
ఇక అంతా నీదెరా
అడుగు కదుపు జయము జగము నీ
సొంతం అయ్యేలా
విదికి ఎదురు నిలిచి గెలిచి
నీ పంతాం చూపెలా

తగలగ మేఘమె ఎగురిక నింగి వైపుకే
కొలవని వేగమె అడుగులొ చూపటానికే
మరిచిన తారవే ముసుగిక నెడు వీడెలె
పరుగుల దాహమె బరువిక తెలికాయెలె

అనిగిమనిగిన అలలిక యెగిసెను చూడరా
అసలు అవదులు లేవురా
అలుపు దరికిక చెరనీక ఆడరా

మలుపు మలుపుకు చెరగని గురుతులు వీడర
పగలు మెరుపులు చూపర
వయసు సగముగ మారిపొయి ఓడెరా

గెలుపే అడుగడుగునా
వెలుగే నిను అలిమెన
దిగులే పడె మరుగునా
మొదలే ఇక సమరమా
పడిన బెదరక పదా
పరుగే విజయము కదా
ఉరికే చెమటల నదై కదిలెనులే

తగలగ మేఘమె ఎగురిక నింగి వైపుకే
కొలవని వేగమె అడుగులొ చూపటానికే
మరిచిన తారవే ముసుగిక నెడు వీడెలె
పరుగుల దాహమె బరువిక తెలికాయెలె

అనిగిమనిగిన అలలిక యెగిసెను చూడరపదే పదే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జెర్సీ (2018)
సంగీతం: అనిరుధ్
సాహిత్యం: బ్రోధ. వి
గానం:  శక్తిశ్రీ  గోపాలన్, బ్రోధ. వి,  అనిరుధ్

ముద్దు పెట్టనా ఊపిరి పైనే
చుట్టు ముట్టనా ఆవిరి లానే
కన్ను కొట్టనా కోరికైనా నిన్ను ముట్టగానే

హత్తుకుందునా ఆఖరులానే
కొత్తగుందనే వైఖరిలోనే
ఎన్ని తిట్టినా ఆపను నేనే ఉండు గుట్టుగానే

పదే పదే పెదాలని
అదే పనై శ్రమించని
పదాలనే పండించని
ఇదే నదై ముంచెయ్యని

పదే పదే పెదాలని
అదే పనై శ్రమించని
పదాలనే పండించని
ఇదే నదై ముంచెయ్యని

I am in pursit of some therapy
As soon as the melody hits
I will never resist the minute I look at you licking you velvety lips
An endless abyss of animalistic energy heavenly thrills

I am letting your empathy enter the feeling I feel is so heavy and steadily builds
Aye yo, chalices of intimacy down
Always got my tunnel vision in focus when you're around
Always got my tunnel vision in focus when you're around

కనులకి కాపల లేదులే
కలలది ఆగని దూకుడే
కన్ను కొట్టనా కోరికైనా
నిన్ను ముట్టగానే

వయసుకి ఓపిక లోకువే
తనువుకి ఆశల తాకిడే
ఎన్ని తిట్టినా ఆపను నేనే
ఉండు గుట్టుగానే

రాలేవా రాలేవా వానల్లే నా మీద 
రాలేవా దేహం వేసవే
పోలేవా పోలేవా మాటేసే దూరాలు 
పోలేవా నీ నా కోసమే

పదే పదే పెదాలని
అదే పనై శ్రమించని
పదాలనే పండించని
ఇదే నదై ముంచెయ్యని

పదే పదే పెదాలని
అదే పనై శ్రమించని
పదాలనే పండించని
ఇదే నదై ముంచెయ్యని

Aye yo, chalices of intimacy down
Always got my tunnel vision in focus when you're around
Aye Yo, chalices of intimacy down
Always got my tunnel vision in focus when you're around

కనులకి కాపల లేదులే
కలలది ఆగని దూకుడే
వయసుకి ఓపిక లోకువే
తనువుకి ఆశల తాకిడేప్రపంచమే అలా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జెర్సీ (2018)
సంగీతం: అనిరుధ్
సాహిత్యం: కృష్ణ కాంత్ 
గానం:  శశా తిరుపతి , ఇన్నో జంగా 

ప్రపంచమే అలా నిద్దర్లొ ఉందిగా
నవ్వేమొ మేలుకుందిగా పెదాలపై ఇలా
ఆనందమే ఇలా రమ్మందిలే పదా
హుషారు వీధి వైపుగ షికారుకె పదా

ఇటే చీకటె..వెకువై వాలెనా
మరో తీరమే..చేరగ మేమిల

మా కన్నులు వదిలి మరి కలా
మా ఎదురు నిలిచి పిలిచే వేల
మ మనసు కనని మెరుపులా
ఈ నలుపు విడిచె వెలుగిదేలా

మా కన్నులు వదిలి మరి కలా
మా ఎదురు నిలిచి పిలిచే వేల
మ మనసు కనని మెరుపులా
ఈ నలుపు విడిచె వెలుగిదేలా

ప్రతి క్షణము బ్రతుకు ఒక జగడమె
తెగ పరుగు నడుమ ఇది ఎరగమె

మది కుదుటు పడిన
తొలి తరునమె
ముడి నుదుట విడిన
చిరు సమయమె

పసి వయసు మనిషికొక వరములె
అది తెలిసే సరికే మరి మిగలదె
ముది ముడత అనునదొక తనువుకె
ప్రతి ముడత వెనక గలదొక కథె

ఇటె చీకటె..వెకువై వాలెన
మరో తీరమె..చేరగ మేమిల

మా కన్నులు వదిలి మరి కల
మా ఎదురు నిలిచి పిలిచే వేల
మా మనసు కనని మెరుపులా
ఈ నలుపు విడిచె వెలుగిదేలా

మా కన్నులు వదిలి మరి కల
మా ఎదురు నిలిచి పిలిచే వేల
మా మనసు కనని మెరుపులా
ఈ నలుపు విడిచె వెలుగిదేలానీడ పడదని పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జెర్సీ (2018)
సంగీతం: అనిరుధ్
సాహిత్యం: కృష్ణ కాంత్ 
గానం:  దర్శన్ రవల్

నీడ పడదని మంటననగలరా
నువ్వంటు లేవంటూ
కాని కలలకు కాంతినడిగెదరా
తప్పుంటె లేదంటు

పడిన నేలా
పడిన నేలా
వదలదేల నిలువు నీల
కదపలేల
యెదురుగాలె చెదిరిపోద

కాల్చొద్దు అంటే కాదు స్వర్నం
వోడొద్దు అంటే లేదు యుద్దం
లేకుంటె కష్టం హాయి వ్యర్ధం
యెవరికోసం మారదర్దం

కాల్చొద్దు అంటే కాదు స్వర్నం
వోడొద్దు అంటే లేదు యుద్దం
లేకుంటె కష్టం హాయి వ్యర్ధం
యెవరికోసం మారదర్దం

ఓటమెరగని ఆట కనగలవ
ఉందంటె కాదాటె
దాటి శిషువుగ బైట పడగలవ
నువ్వంటు ఒద్దంటె

అడుగు దూరం
విజయమున్న విడిచిపోన
కదలలేక
వదలలేక చెదిరిపోన

కాల్చొద్దు అంటే కాదు స్వర్నం
వోడొద్దు అంటే లేదు యుద్దం
లేకుంటె కష్టం హాయి వ్యర్ధం
యెవరికోసం మారదర్దం

కాల్చొద్దు అంటే కాదు స్వర్నం
వోడొద్దు అంటే లేదు యుద్దం
లేకుంటె కష్టం హాయి వ్యర్ధం
యెవరికోసం మారదర్దం
ఆరంభమే లే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జెర్సీ (2018)
సంగీతం: అనిరుధ్ 
సాహిత్యం: కృష్ణ కాంత్ 
గానం:  అనిరుధ్ , శ్రీనిధి వెంకటేష్ 

ఆరంభమే లే

No comments

Most Recent

Default