Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Bhakta Prahlada (1967)

చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
నటీనటులు: ఎస్.వి.రంగారావు, అంజలీ దేవి, బేబి రోజారమని
దర్శకత్వం: చిత్రపు నారాయణ రావు
నిర్మాణం: ఏ.వి.ఎమ్. ప్రొడక్షన్స్
విడుదల తేది: 12.01.1967Songs List:రారా ప్రియా సుందరా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
గాయకులు : సుశీల
రచన: దాశరథి

రాజనర్తకి

రారా ! ప్రియా ! సుందరా !
కౌగిలిలో నిన్ను కరగింతురా  (రారా)

వెన్నెలవేళ విలాసాలతేల
వేచితినీకై క్షణాలేయుగాలై

విరహముతో నేను వేగినదాన
సరగున నన్నేలరా  (రారా)భుజశక్తి నాతోడ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
గాయకులు : మాధవపెద్ది సత్యం
సాహిత్యము: (భాగవతము లోనిది)

హిరణ్యకశిపుడు


భుజశక్తి నాతోడ పోరాడ శంకించి
మున్నీట మునిగిన మునుగుగాక
అలయించి పెనగు నా అచల సంభ్రమమున
కెరగి వెన్నిచ్చిన విచ్చుగాక
జగడంబు సైపక సౌకర్య కాంక్షియై
యిలక్రింద నీగిన నీగుగాక
క్రోధించి యటుగాక కొంత పౌరుషమున
హరిభంగి నడరిన నడరుగాక
వాని శోణితమున వాడి మెరసి
కఠిన హలధార కంఠంబు విదళించి
మత్స హూదరునకు మహా తర్పణము చేసి
మరలి వత్తు మీకు మేలుదెత్తుజననీ జననీ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
గాయకులు: జానకి
రచన : పాలగుమ్మి పద్మరాజు

లీలావతి

జననీ  జననీ,
జననీ వరదాయనీ త్రిలోచని
నీపద దాసిని కావగదే (జననీ)

పతి ఎడబాటే సైపగలేక, పశుపతిలోన నగమైనావే
కాంతుని చూపే కరవైపోయె! (యిన)
దీనను దయగన రాదా  (జననీ)

నా పతి ఏగతి తాపసియై
ఘోరాటవిలో కృశియించేనో
తపమును వేగమె సఫలము జేయవె (జేసీ)
విజయము ఈయవె దేవీ (జననీ)ఆది అనాదియు నీవే దేవా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
గాయకులు: బాలమురళీకృష్ణ
రచన: దాశరథి

నారదుడు

ఆది అనాదియు నీవే దేవా
నింగియు నేలయు నీవే కావా
అంతట నీవే ఉండెదవు
శాంతివై కాంతివై నిండెదవు 

(ఆది అనాదియు)

దీనజనావన నారాయణా
మదమోహిత దానవ సంహరణ
మాయని జ్యోతివో, తీయని గీతివో
ఏమని వర్ణింతురా
తరుణ బిందువున, విరళ సింధువున
ఎచట చూచినను నీవేకదా
కనులలోన మనసులోన నీ రూపమే 

(ఏమని వర్ణింతురా)

నారద సన్నుత నారాయణా
నరుడవో సురుడవో
శివుడవో లేక శ్రీసతి పతివో
నారద సన్నుత నారాయణా!
దానవ శోషణ మానవ పోషణ
శ్రీ చరణా భవ హరణా
కనకచేల భయశమనల
నిజ సుజనపాల హరి ననాతనా
క్షీర జలధిశయనా ! అరుణ కమలనయనా
గాన మోహనా! నారాయణా!
సిరి సిరి లాలి చిన్నారి లాలి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
గాయకులు : జానకి, బాలమురళీకృష
రచన: ఆరుద్ర

లీలావతి, నారదుడు

సిరి సిరి లాలి చిన్నారి లాలి
నోముల పంటకు నూరేళ్ళ లాలీ
ఊరుమా! ఊయలా

పాలకడలిలో జాబిలిరీతి
వరలుము రతనాల గారాల బాల
ముద్దుల మూట మురిపాల తోట
ముసిముసి నవ్వుల ముత్యాలకోట
ఊగుమా! ఊయలా

పదునాల్గు లోకాల తరియింపజేయ
ప్రభవించి నావయ్య వరభక్త శీల
కలలెన్నో నీ కొరకు కాచుకొని పూచే
ఫలియింపజేయుమా అరుదైన దాల
ఊగుమా! ఊయలా

కులదీపమై వెలుగు కొమరుని జూచి
దీవించు నీ తండ్రి ఎచ్చోటనున్నా
నీవారి ఆకలు వెత్తావులీని
నిరతము నీ కీర్తి వికసించునన్నా
ఊగుమా ! ఊయలా
గాలి, కుంభిని పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
సాహిత్యం: (భాగవతము లోనిది)
గాయకులు : మాధవపెద్ది సత్యం

హీరణ్యకశిపుడు

గాలి, కుంభిని అగ్నిన్ అంబువుల ఆకాశ స్థలిన్ దిక్కులన్
రేలన్ ఘస్రములన్ దమ : ప్రబల భూరిగ్రాహ రక్షోమృగ
వ్యాళాదిత్యనరాది జంతు కలహ వ్యాప్తిన్ నమస్తాన
సౌళిన్ మృత్యువులేని జీవనము లోకాధీశ యిప్పింపవేఅందని సురసీమ నీదేనోయీ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
రచన: సముద్రాల జూనియర్
గాయకులు : సుశీల, జానకి, రాజ్యలక్ష్మి

రంభ, మేనక, ఊర్వశి, తిలోత్తమ

జయ హె జయ హే!
నమస్త దానవ సామ్రాజ్య సంస్థాపన ధురీణా
జయ హె!
అందని సురసీమ నీదేనోయీ
అందరు ఆశించు అందాల హాయి
అందించే నెరజాణలమోయి (అందని)

రంభ: 
మంజులవల్లి నికుంజములోన, రంజిలగా మోవి అందీయనా
పాలవెన్నెలా జాలునా, వాలుకన్నులా ఏలనా
అందమందు చిందులందు, దృఢ పరి రంభమందు
నాకు సాటి నేనే

మేనక: 
కోరికేమొ సెలవీర, సుకుమార ! రణధీర సోయగాల నడలా
వాలి ఒడిలో సోలిపోయేనా, లాలించి రాగ రసదోలా
తేలింతు | ప్రేమభోగాలా, మేన కానరాని వలపు తీరుల
మెలగి మేను మరువజేయు మేటిని

ఊర్వశి: 
మై మనుతుఫులేరా ! మగరాయా
వగదీర మనసార కౌగిలీర, వయను తలపులూర
వల పేరు పొంగు వార, మరుని కోర్కెతీర
మన సేల ఊర్వశేరా

తిలోత్తమ: 
వన్నెలా కడకన్నులా విన్యాసాలలోనా
నరి నరికేళీ విలాసాలలో వారి
తారాల తార
హిరణ్యకశిపుని దివ్య చరిత్రము పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
రచన: కొసరాజు
గాయకులు, మాధవపెది. పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు

చండా మార్కులు

చండా: హిరణ్యకశిపుని దివ్య చరిత్రము
నవరస భరితమురా (హిర)

చండా: వినవిన నెంతో వీనుల విందై 
వింత గొల్పుగదరా (హిర)
 
చండా: వెడలెను రాక్షసనాధుడు
విజయ దుందుభులు మొరయగ

చండా: బేలలగుచు దిక్పాలకులందరు
భీతి జెంది గొందులబడిపారగ

చండా: ఓరోరీ వరుణా రారా !
చర్మమొలిపించెదను చూడరా
నెల మూడు వానాలు

అమర్క: కురిపించుటలుమాని
అహ పైరు పచ్చల పెంపు

అమర్క : గావించుటలు మాని .
దేశదిమ్మరులగుచు తిరుగుచున్నారటర
ఓరోరి వరుకా రారా చర్మమొలిపించెదను చూడరా
చెట్టుమీదా ఒక్క చిలకుంది పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
రచన: కొసరాజు
గాయకులు: సుశీల

చెట్టుమీదా ఒక్క చిలకుంది!
దాని పక్కగానే జామ పండుంది !
చూచి చూడకుండ చప్పరించకుండ
ఎగిరిపోతే లాభమేముంది ! అయ్య !

ఊర్వశితావచ్చి వొయ్యార మొలికింప
మొగము తిప్పుకొని వచ్చావు
రాజాధిరాజ హిరణ్య మహారాజు
వలపు జూపక మనసు దాచేవు – అయ్యొ
మెత్తని నీ మనను దాచేవు

చందమామ వచ్చి ముందునిల్చిన ఏమొ
వెచ్చంగ వుందయ్యా దేహం — అబ్బ
వెచ్చంగ వుందయ్య దేహం నా దేహం " "
చల్లని నీచేయి తగిలితేనే చాలు
తీరిపోతుందయ్య మోహం
చల్లారిపోతుంది తాపం విరహతాపం


కరుణలేని మనసు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
రచన: దాశరథి
గాయకులు: సుశీల

ప్రహ్లాదుడు

కరుణలేని మనసు కఠిన పాషాణంబు
జాలి గలుగువు సజ్జనుండు
సౌడు జంతువులను బాధింపవలదయ్య
ప్రాణి హింస ఘోర పాపమయ్యఓం అగ్నిమీళే పురోహిత పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
రచన: వేదం
గాయకులు : సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి, పద్మ

చండా మార్కులు, ప్రహ్లాదుడు

ఓం అగ్నిమీళే పురోహితం, యజ్ఞస్య దేవ
మృత్విజం, హెతారం రత్నధాతమం
ఓం ఇ షేత్వోర్టేత్వ వాయవస్థ పాయవస్థ
దేవోవత్సవితా ప్రార్పయతు
శ్రేష్ఠతమాయ కర్మణే !
ఓం అగ్న ఆయాహి వీతయే,
నో హవ్య దాతయే నిహతా నత్సీ బిషి 
ఓం శవ్నో దేవి రభిషయ అపోభవంతు పీతయే
శంయో రభిస్రవంతున
చదివించిరి ననుగురువులు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
సాహిత్యం: (భాగవతము లోనిది)
గాయకులు: సుశీల

ప్రహ్లాదుడు

చదివించిరి ననుగురువులు
చదివితి ' ధర్మార్థ ముఖ్య శాస్త్రంబులు నే
చదివినవి గలవు పెక్కులు
చదువులలో మర్మమెల్ల చదివితి తండ్రి
ఎల్ల శరీర ధారులకు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
సాహిత్యం: (భాగవతము లోనిది)
గాయకులు - సుశీల

ప్రహ్లాదుడు

ఎల్ల శరీర ధారులకు నిలను చీకటి మాతిలోపలం
రైళ్ళక వీరు నేమను మతిభ్రమణంబున భిన్నులై ప్రవ
రైల్లక నర్వమున్ అతని దివ్యకళామయ మంచు విష్ణునం
దుల్లము జేర్చి తారడవి నుండుట మేలు నిశాచరాగ్రణి,మందార మకరంద పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
సాహిత్యం: (భాగవతము లోనిది)
గాయకులు: సుశీల

మహాదుడు

మందార మకరంద మాధుర్యమున దేలు
మధుపంబు వోవునే మదనములకు
నిర్మల మందాకివీ వీచికల దూగు
రాయంచ చనునే తరంగిణులకు
లలితరసాల పల్లవ ఖాదియై చొక్కు
కోయిల చేరునే కుటజములకు
పూర్ణేందు చంద్రికా స్ఫురిత చకోరకం
బరగునే సాంద్రనీహారములకు
అంబుజోదర దివ్యపాదారవింద
చింతనామృతపాన విశేషమత్త
చిత్త, మేరీతి నితరంబు జేర నేర్చు
వినుత గుణశీల మాటలు వేయువేల కునకుగాని కాయంబు ఆగమే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
సాహిత్యం: (భాగవతము లోనిది)
గాయకులు: సుశీల

ప్రహ్లాదుడు 

కునకుగాని కాయంబు ఆగమే
పవన కుంభిత చర్మ
వైకుంఠు డొగడని వక్తంబు వక్తమే,
ఢమఢమ ధ్వనితోడి థక్కగాక,
హరి పూజనములేని హస్తంబు హస్తనే
తరుశాఖ నిర్మిత దర్విగాక,
కమలేకు జూడని కన్నులు కన్నులే
తనుకుడ్య జాల రంధ్రములుగాక
ఆ. చక్రి చింతలేని జన్మంబు జన్మమే
తరళ నలిల బుద్బుదంబుగాక,
విష్ణు భక్తి లేని విబుధుండు విబుధుడే
పాదయుగముతోడి పశువుగాక !పటుతర నీతి శాస్త్ర పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
సాహిత్యం: (భాగవతము లోనిది)
గాయకులు : మాధవ పెద్ది సత్యం

హిరణ్యకశిపుడు

చ: పటుతర నీతి శాస్త్ర చయ పారగు చేసెదనంచు బాలునీ
వటు గొనిపోయి వానికి ననర్హములైన విరోధి శాస్త్రముల్
కుటిలత జెప్పినాడపు భృగు ప్రవరుండ వటంచు నమ్మితిన్
గట కట బ్రాహ్మణాకృతివిగాక యథార్థపు బ్రాహ్మణుండ వేవరమొనగే వనమాలీ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
రచన : సముద్రాల
గాయకులు: బాలమురళీకృష్ణు

నారదుడు

వరమొనగే వనమాలీ!
నా వాంఛితమ్ము నెరవేరును గా
తామనవాదుల దర్పము తొలగీ
ధర్మపాలనా ధరణి వెలయగా
దాసుల.చీ శాంతినిలుపగా
వన్నగశయనుడు నరసిజనచునుడు
అవతరించుగా!

ఎందు వెదకిన కనరాక హేమక శివు
హృదయమున తిష్ఠ వేసి తబ్బిబ్బు జేసీ
విసుగు నుసికొల్పి ఆడించు నీదులీల
పరులకు గ్రహింప శక్యమా! గరుడగమనా!
ఓం నమో నారాయణాయ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
రచన : సముద్రాలు
గాయకులు : సుశీల బృందం

ప్రహ్లాదుడు

ఓం! నమో ! నారాయణాయ !
నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం
భవ బంధాలు పారద్రోలి
పరము నొనంగే సాధనం

నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం

గాలిని బంధించి హరింటా గాసిన పని లేదు 
అంది. నీ క్రతువులా చేయగి పనిలేదు
మధుసూదనా ! అని
మననున తలన చాలుగా

నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం

తల్లి తండ్రి నారాయణుడే 
గురువూ చదువూ నారాయణుడే!
యోగము యాగము నారాయణుడే!
ముక్తియు దాతయు నారాయణుడే !

భవ బంధాలూ పారద్రోలి
పరము నొసంగే సాధనం

నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం

నాధ హరే! శ్రీనాధ హరే! నాధ హరే! జగనా ధ హరే!!బలయుతులకు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
సాహిత్యం: (భాగవతము లోనిది)
గాయకులు: సుశీల

ప్రహ్లాదుడు

బలయుతులకు దుర్బలులకు
బలమెవ్వడు నీకు నాకు బ్రహ్మాదులకున్
బలమెవ్వడు ప్రాణులకును
బలమెవ్వండు అట్టి విభుడు బలమ నురేంద్రాలకనులకు వెలుగువు నీవే కావా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
రచన: సముద్రాల
గాయకులు : సుశీల, జానకి

ప్రహాదుడు

కనులకు వెలుగువు నీవే కావా
కనబడు చీకటి మాయే కాదా
నిను గనలేనీ ప్రాణీ బ్రతుకే
నిజముగ చీకటి యౌగా దేవా

పేరుకు నేను తల్లిని గానీ , ఆదుకొనాలే నైతి
పాలను త్రాగి ఆకలిబా పే | భాగ్యమునైనా నోచని నాకూ
ఏల జనించితివయ్యా ! నా కేల జనించితివయ్యా!
అండగనుండా విధాతనీవూ | ఆకలిదప్పుల బాధే లేదు
నారాయణ నామామృత రనమే |
అన్నము పానముగావా దేవా !
ఆదుకోవయ్యా ఓ రమేశా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
రచన: సముద్రాల
గాయకులు : సుశీల బృందం

ప్రహ్లాదుడు

ఆదుకోవయ్యా ! ఓ ! రమేశా
ఏతితపావన శ్రితజనావన సుజన జీవన మాధవా !
భువవనాయక ముక్తి దాయక భక్తపాలక కేశవా !
సర్వలోక కారణా ! నకలశోక వారణా !
జన్మ జన్మ కారణా ! జన్మ బంధ మోచనా !
సుష్టగర్వ శిక్షణా ! శిష్ట శాంత రక్ష! శాంతి నిక్షం!పంచాబ్దంబులవాడు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
సాహిత్యం: (భాగవతము లోనిది)
గాయకులు : మాధవ పెద్ది సత్యం, బృందం

హిరణ్యకశిపుడు

గా: పంచాబ్దంబులవాడు తండ్రినగు నా పక్షంచు నిందించి | య
క్కించిద్భీతియులేక | విష్ణున్ నహితుం కీర్తించు చున్నాడు వ
లంచున్ చెప్పిన మానడు ! అంగమున పుత్రాకారతన్ వ్యాధి జు
న్మించెస్ ) దీని వధించి రండు దనుజుల్ మిమీ పటుత్వంబులన్జీవము నీవేకదా దేవా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
రచన: సముద్రాల
గాయకులు : సుశీల

జీవము నీవేకదా దేవా జీవము నీవేకదా 
బ్రోచే భారము నీదేకదా నా భారము నీదేకదా !
జనకుడు నీపై కినుక వహించి నను వధియింపా మది నెంచే
చంపే దెవరూ సమసే దెవరూ 
సర్వము నీవేకదా స్వామీ!నిన్నేగానీ పరుల నెరుంగా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
రచన : సముద్రాల
గాయకులు : సుశీల

ప్రహ్లాదుడు

నిన్నేగానీ పరుల నెరుంగా !
రావే! వరదా ! ద్రోవగ రావే! వరదా ! వరదా !
అని మొరలిడగా కరివిభు గాచిన
స్వామివి నీవుండ భయమేలనయ్యా!
జీవము నీవేకదా!
హే ప్రభో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
రచన : సముద్రాల
గాయకులు: సుశీల

ప్రహ్లాదుడు

హే ! ప్రభో ! హే ! ప్రభో !
లక్ష్మీవల్లభ ! దీనశరణ్యా ! కరుణా భరణా ! కమలలోచను
కన్నులవిందువు చేయగరావే!
ఆశ్రిత భవ బంధ నిర్మూలనా !
జీవము నీవేకదా!
పాములోళ్లమయ్యా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
రచన: కొసరాజు
గాయకులు: పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు, L. R. ఈశ్వరి

పాములవాళ్లు (సూరి, సింగి)

సూరి: పాములోళ్లమయ్యా | మా పెట్టె చూడరయ్య బల్లె
సూరి: ఈరిగాడి తమ్ముడు బంగారు గాడు ఉన్నడు
సింగి: కంకణాల కాటిగాడు లంకణాల కోటిగాడు
సూరి: సింకికళ్ల పోతడు మా జాతికెల మొనగాడు
సింగ్: గొరైనైన బర్రెనైవ గుటకేసే కొండపిలవ
మడిసిన్న మాకు నైన మట్టుబెట్టు మిన్నాగు
యినము గక్కు బొక్క బెరుడు తరిమికరను తాడిగిరి ఆహా"
సూరి: యీటిపాలబడ్డ వాడు బతికి బట్టగట్టలేడు
బొమ్మజెముడు పొదకాడ బుస్సు బుస్సు మన్నది
తస్సదియ్య, దీని తస్సదియ్య చెయ్యి పెడితే కస్సుకన్సు మన్నది...
సింగి కట్టుగట్టి పడితేను కదలకుండ ఉన్నదీ ఓ హెయ్ !
సూరి: ఒదిలి పెడితె పేణాలు గావుపడుతనన్నది
సింగి: పగబట్టినపుడు దీని పరవళ్ళు నూడాలి కాటే సేటపుడు
దీని కవ్వింపు సూడాలి అబ్బో అబ్బో అబ్బో
సూరి: అచ్చమైన తాచు ధీని కచ్చె యెపుడు కానలేడు ఆహా ఓహో
పడిగే తిప్పి కొట్టెనంటె బెమ్మకూడ తిప్పలేడు

నిన్నే నమి యుగళీ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
రచన:
గాయకులు:

నిన్నే నమి యుగళీ, నన్ను తిడే సే
కవ భయమదియేలా, పని అయినా రా.......
జీవము నీవేకదామదిలో వెలలో చీకటి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
రచన : సముద్రాల
గాయకులు : సుశీల

ప్రహ్లాదుడు

మదిలో వెలలో చీకటి సూపీ, పధము జూ పే పతితపావనా !
జీవము నీవేకదా.
భవజలధినిబడి తేలగ లేని పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
రచన : సముద్రాల
గాయకులు: సుశీల

ప్రహ్లాదుడు

భవజలధినిబడి తేలగ లేని, జీపులబ్రోచే పరమపురుషా !
నను కాపాడీ నీ బిరుదమునూ, నిలుపుకొంటివా
శ్రీతమందారా |జీవము నీవేకదా!ముంచితి వార్డులన్ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
సాహిత్యం: (భాగవతము లోనిది)
గాయకులు : మాధవపెద్ది సత్యం

హిరణ్యకశిపుడు

ముంచితి వార్డులన్ గదలమొత్తితి, శైల తటంబులందు ద్రో
బ్బించితి | శనరాజి బొడిపించితి మీద నిభేంద్ర పంకి రొ
ప్పించితి | ధిక్కరించితి శపించితి ఘోర దవాగ్ను లందు త్రో
యించితి | పెక్కు పొట్లు నలయించితి చావడు 2 వేమి చిత్రమో |విశ్వమునిండీ వెలిగే నీవే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
రచన : సముద్రాల
గాయకులు: సుశీల

ప్రహ్లాదుడు

విశ్వమునిండీ వెలిగే నీవే, నాలోనుండి నన్ను కావగా
విషమును ద్రావా వేరువగనేలా, విషధర శయనా,
విశ్వపాలనా! 1జీవము నీవేకదా!కలడంభోధి గలండు గాలి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
సాహిత్యం: (భాగవతము లోనిది)
గాయకులు: సుశీల
ప్రహ్లాదుడు

కలడంభోధి గలండు గాలి గల డాకాశంబునం కుంభినిస్
కలడగ్నిన్ దిశలం పగళ్ళ నిశలన్ ఖద్యోత చంద్రాత్మలన్
కలడోంకారమునం ద్రిమూర్తుల త్రిలింగ వ్యక్తులందంతటస్
కలదీశుండు కలండు తండ్రి ! వెదకంగా నేల యీ యాయెడన్ !
ఇందుగలడు అందులేడను గాలి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
సాహిత్యం: (భాగవతము లోనిది)
గాయకులు : సుశీల

ప్రహ్లాదుడు

ఇందుగలడు అందులేడను,
సందేహమువలదు | చక్రి సర్వోపగతుం |
డెందెందు వెదకి చూచిన
అందందే గలడు దానవాగ్రణి, వింటే ||శ్రీ మానసి మందిరా గాలి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వర రావు
రచన : సముద్రాల
గాయకులు : సుశీల

శ్రీ మానసి మందిరా !
త్రైలోక్య సమ్మోహనాకారా ! ప్రేమావతారా !
జగన్నాధా ! లోకాధినాథా !
మత్స్యావతారుండవై సోమకుంద్రుంచి,
వేదా? రక్షించి, దేవాసురుల్ క్షీర
వారాన్ని ధిన్ ద్రచ్చగా గోర, కూర్మావతారుండ వై
మందరంబెత్తి, ఆ మోహినీ వేష ముంబూని
పీయూష దానంబుగావించి, వారాహ రూపంబునన్
భంగ పాటొందు భూదేవి రక్షించి, ఈనాడు
నీ తత్వముల్ నమ్మగా లేని అజ్ఞానికిన్
సత్య దీపంబు చూపించి, మోహంబు వారించి
నీ విష్ణు భావంబు రూపించి, నీదాసకోటిన్ కటాక్షింపగా
ఈ విచిత్రా కృతింబూని వేంచేసినావా
పరంధామా ! వెకుంఠ ధామా !
నమో! నారసింహా!
నమో ! భకపాలా !
విధాతాదులే వెరగు చెందునీ
ఉగ్రరూపమూ ఉపశమింపుమా !
త్రిలోకాలకూ ప్రియంబైననీ
ప్రసన్నాకృతి ప్రసాదింపుమా !


1 comment

Apparao said...

Sir Ihave real me 5 using in this mobile copy and paste of lyrics not allowed
What can i do for copy lyrics


With regards
A Apparao

Most Recent

Default