Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Panduranga Mahatyam (1957)
చిత్రం: పాండురంగ మహత్యం (1957)
సంగీతం: టి.వి. రాజు
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్ (సముద్రాల వెంకట రామానుజాచార్యులు)
నటీనటులు: యన్.టి.రామారావు, అంజలీ దేవి, బి.సరోజాదేవి, విజయనిర్మల
దర్శకత్వం: కమలాకర కామేశ్వరరావు
నిర్మాత: నందమూరి త్రివిక్రమ రావు
విడుదల తేది: 28.11.1957Songs List:ఆనందమూ...ఓ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండురంగ మహత్యం (1957)
సంగీతం: టి.వి. రాజు
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్
గానం: పి. సుశీల

ఆనందమూ...ఓ
ఆనందమిదేనోయి సఖా
ఆగదు కాలం
మనేది కొద్దికాలం
క్షణాల ఇంద్రజాలం 

ఉన్నది నేడు
మరి రేపనుమానం...ఓ 
పనిలేనిపని పరాలని
 
తలచు విధానం
ఈ జీవిత బహుమానం
సుఖసారపు పానం
ముచ్చటగొన్నా
చెలి నీజతనున్నా...ఓ

మురిపాల సరాగాల
సుఖలీలల కన్నా
ఆనందపు పరమావధి
వేరే ఇక సున్నా  అమ్మా... నాన్నా... పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండురంగ మహత్యం (1957)
సంగీతం: టి.వి. రాజు
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్
గానం: ఘంటసాల 

అమ్మా... నాన్నా...
అమ్మా.... అమ్మా అని అరచినా ఆలకించవేమమ్మా
ఆవేదన తీరు రోజు ఈ జన్మకు లేదా
పదినెలలు నను మెసి పాలిచ్చి పెంచి
మదిరోయక నాకెన్నో ఊడిగాలు చేసిన
ఓ తల్లీ నిను నలుగురిలో నగుబాటు చేసితీ
తలచకమ్మా తనయుని
తప్పులు క్షమించవమ్మా.... అమ్మా... అమ్మా...

దేహము విజ్ఞానము బ్రహ్మోపదేశమిచ్చి
ఇహపరాలు సాధించే హితమిచ్చిన తండ్రిని
కనుగానని కామమున ఇలువెడల నడిపితీ
కనిపిస్తే కన్నీళ్ళతో కాళ్ళుకడుగుతా నాన్నా... నాన్నా....నాన్నా...
మారిపోతినమ్మా నాగతి ఎరిగితినమ్మా
మీ మాట దాటనమ్మా ఒకమారు కనరమ్మా
మాతాపిత పాదసేవ మాధవసేవేయని మరువనమ్మ 
నన్ను మన్నించగరారమ్మా... అమ్మా... అమ్మా 

ఏ పాద సీమ కాశీ ప్రయాగాది ప
విత్ర భూములకన్న విమలతరము
ఏ పాదపూజ రమాపతి చరణాబ్జ
పూజలకన్నను పుణ్యతమము
ఏ పాద తీర్థము పాప సంతాపాగ్ని
ఆర్చగా జాలిన అమృతఝరము
ఏ పాదస్మరణ నాగేంద్రశయ సుధ్యా
నమ్ముకన్నను మహానందకరము
అట్టి పితురుల పదసేవ ఆత్మ మరచి
ఇహపరమ్ములకెడమై తప్పించువారు
కావగలవారు లేరు ఈ జగాన వేరే
నన్ను మన్నించి బ్రోవుమో అమ్మా....
చెబితే వినవా గురూ గారూ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండురంగ మహత్యం (1957)
సంగీతం: టి.వి. రాజు
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్
గానం: పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు , మాధవపెద్ది సత్యం 

చెబితే వినవా గురూ గారూ 
ఎక్కడోయ్ ముద్దుల బావా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండురంగ మహత్యం (1957)
సంగీతం: టి.వి. రాజు
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్
గానం: పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు , ఎ. పి. కోమలి 

ఎక్కడోయ్ ముద్దుల బావా 
హర హర శంభో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండురంగ మహత్యం (1957)
సంగీతం: టి.వి. రాజు
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్
గానం: ఘంటసాల 

హర హర శంభో 
జయ జయ గోకుల పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండురంగ మహత్యం (1957)
సంగీతం: టి.వి. రాజు
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్
గానం: చిత్తూరు వి. నాగయ్య 

జయ జయ గోకుల 
జయ కృష్ణా ముకుందా మురారి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండురంగ మహత్యం (1957)
సంగీతం: టి.వి.రాజు
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్
గానం: ఘంటసాల

ఆలాపన:
హే కృష్ణా... ముకుందా... మురారీ...

పల్లవి:
జయ కృష్ణా ముకుందా మురారి
జయ కృష్ణా ముకుందా మురారి
జయ గోవింద బృందా విహారీ
కృష్ణా ముకుందా మురారి
జయ గోవింద బృందా విహారీ
కృష్ణా ముకుందా మురారి

చరణం: 1
దేవకి పంట వసుదేవు వెంట
దేవకి పంట వసుదేవు వెంట
యమునను నడిరేయి దాటితివంటా...
ఆ... ఆ... ఆ...

వెలసితివంట నందుని ఇంట
వెలసితివంట నందుని ఇంట
రేపల్లె ఇల్లాయెనంటా...

కృష్ణా ముకుందా మురారి
జయ గోవింద బృందా విహారీ
కృష్ణా ముకుందా మురారి

చరణం: 2
నీ పలుగాకి పనులకు గోపెమ్మ
నీ పలుగాకి పనులకు గోపెమ్మ
కోపించి నిను రోట బంధించెనంట...
ఆ... ఆ... ఆ...

ఊపున బోయి మాకుల గూలిచి
ఊపున బోయి మాకుల గూలిచి
శాపాలు బాపితి వంటా...

కృష్ణా ముకుందా మురారి
జయ గోవింద బృందా విహారీ
కృష్ణా ముకుందా మురారి

ఆలాపన: 2
అమ్మా.. తమ్ముడు మన్ను తినేనూ
చూడమ్మా అని రామన్న తెలుపగా
అన్నా అని చెవి నులిమి యశోద
ఎదన్నా నీ నోరు చూపుమనగా
ఆ... ఆ... ఆ...

చూపితివట నీ నోటను
బాపురే పదునాల్గు భువన భాండమ్ముల
ఆ రూపము గనిన యశోదకు
తాపము నశియించి జన్మ ధన్యతగాంచెన్

జయ కృష్ణా ముకుందా మురారి
జయ గోవింద బృందావిహారీ
కృష్ణా ముకుందా మురారి

చరణం: 3
కాళీయ ఫణిపణ జాలాన ఝణఝణ
కాళీయ ఫణిపణ జాలాన ఝణఝణ
కేళీ ఘటించిన గోపకిశోరా
ఆ... ఆ...ఆ...

కంసాది దానవ గర్వాపహార
కంసాది దానవ గర్వాపహార
హింసా విదూరా పాప విదారా

కృష్ణా ముకుందా మురారి
జయ గోవింద బృందా విహారీ
కృష్ణా ముకుందా మురారి

ఆలాపన: 3
కస్తూరీ తిలకం లలాట ఫలకే
వక్షస్థలే కౌస్తుభం
నాసాగ్రే నవమౌక్తికం
కరతలే వేణుం కరే కంకణం
సర్వాంగే హరిచందనంచ కలయం
కంఠేచ ముక్తావళీం
గోపస్త్రీ పరివేష్ఠితో
విజయతే గోపాల చూడామణీం
విజయతే గోపాల చూడామణీం

చరణం: 4
లలిత లలిత మురళీ స్వరాళీ
లలిత లలిత మురళీ స్వరాళీ
పులకిత వనపాళీ గోపాళీ
పులకిత వనపాళీ
విరళీకృత నవ రాసకేళీ
విరళీకృత నవ రాసకేళీ
వనమాలీ శిఖిపింఛ మౌళి
వనమాలీ శిఖిపింఛ మౌళి

కృష్ణా ముకుందా మురారి
జయ గోవింద బృందా విహారీ
కృష్ణా ముకుందా మురారి
జయ గోవింద బృందా విహారీ
కృష్ణా ముకుందా మురారి
జయ కృష్ణా ముకుందా మురారి

హే కృష్ణా... ముకుందా... మురారీ...
కనవేరా మునిరాజా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండురంగ మహత్యం (1957)
సంగీతం: టి.వి. రాజు
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్
గానం: పి. లీలా 

కనవేరా మునిరాజా నీవని నేనని తలచితిరా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండురంగ మహత్యం (1957)
సంగీతం: టి.వి. రాజు
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్
గానం: ఘంటసాల, పి. సుశీల 

పల్లవి:
నీవని నేనని తలచితిరా నీవే నేనని తెలిసితిరా
నీవని నేనని తలచితిరా నీవే నేనని తెలిసితిరా
నిజమిదే ఋజువేదీ
ఉహు హు...ఆహా హా...
నీవని నేనని తలచితిరా
నీవే నేనని తెలిసితిరా

చరణం: 1
కలయగ జూచితి నీకొరకై నే కలయగ జూచితి నీకొరకై నే
కనుపాపలలో కనుగొన్నారా కనుపాపలలో కనుగొన్నారా
అవునో కాదో నే చూడనా
నీవని నేనని తలచితినే నీవే నేనని తెలిసితినే

చరణం: 2
కలవర పాటున కల అనుకొందూ కలవర పాటున కల అనుకొందూ
కాదనుకొందు కళా నీ ముందూ కాదనుకొందు కళా నీముందూ
కాదు సఖా కల నిజమేలే
నీవని నేనని తలచితిరా నీవే నేనని తెలిసితిరా
నీవే నేనని తెలిసితిరా

ఆహ...ఆహ..హా...హా....ఉమ్మ్...ఉమ్మ్..ఉమ్మ్...

ఓ దారి కనని పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండురంగ మహత్యం (1957)
సంగీతం: టి.వి. రాజు
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్
గానం: యం. యస్. రామారావు 

ఓ దారి కనని పెదవుల రాగం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండురంగ మహత్యం (1957)
సంగీతం: టి.వి. రాజు
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్
గానం: జిక్కి (పి.జి. కృష్ణవేణి) 

పెదవుల రాగం సన్నుతి సేయవె మనసా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండురంగ మహత్యం (1957)
సంగీతం: టి.వి. రాజు
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్
గానం: చిత్తూరు వి. నాగయ్య 

పల్లవి:
సన్నుతి సేయవె మనసా
ఆపన్న శరణ్యుని హరిని...
సన్నుతి సేయవె మనసా
ఆపన్న శరణ్యుని హరిని...

సన్నుతి సేయవె మనసా
చక్రధారి కౌస్తుభహారి 
సన్నుతి సేయవె మనసా
చక్రధారి కౌస్తుభహారి
పాపహారి కృష్ణమురారరి
పాపహారి కృష్ణమురారరి

సన్నుతి సేయవె మనసా

చరణం: 1
మరులు గొలిపే సిరులు మేను 
నిలువబోవే మనసా 
మరులు గొలిపే సిరులు మేను 
నిలువబోవే మనసా 
స్థిరముగానీ ఇహభోగము 
పరము మరువకె మనసా
గోపబాలుని మురళీలోలుని
గోపబాలుని మురళీలోలుని

సన్నుతి సేయవె మనసా

చక్రధారి కౌస్తుభహారి
చక్రధారి కౌస్తుభహారి
పాపహారి కృష్ణమురారి
పాపహారి కృష్ణమురారి

సన్నుతి సేయవె మనసా

చరణం: 2
ఆదిదేవుని పాదసేవే భవపయోధికి నావ
ఆదిదేవుని పాదసేవే భవపయోధికి నావ
పరమయోగులు చేరగగోరే పరమపదవికి దోవ
శేషశాయిని మోక్షాదాయిని
శేషశాయిని మోక్షాదాయిని

సన్నుతి సేయవె మనసా
ఆపన్న శరణ్యుని హరిని
సన్నుతి సేయవె మనసా
చక్రధారి కౌస్తుభహారి
చక్రధారి కౌస్తుభహారి
పాపహారి కృష్ణమురారి
పాపహారి కృష్ణమురారి
సన్నుతి సేయవె మనసా

తరం తరం నిరంతరం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండురంగ మహత్యం (1957)
సంగీతం: టి.వి. రాజు
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్
గానం: ఘంటసాల 

తరం తరం నిరంతరం తోలు తిత్తి ఇది తూటులు తొమ్మిది పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండురంగ మహత్యం (1957)
సంగీతం: టి.వి. రాజు
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్
గానం: పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు , మాధవపెద్ది సత్యం 

తోలు తిత్తి ఇది తూటులు తొమ్మిది తుస్సుమనుట ఖాయం
ఓ జీవా తెలుసుకో అపాయం
తోలు తిత్తి ఇది తూటులు తొమ్మిది తుస్సుమనుట ఖాయం
ఓ జీవా తెలుసుకో అపాయం

ఉబ్బుతబ్బులై ఉరుకులుతీయకు గబ్బువేను జీవా
అవునూ గబ్బిలాయి జీవా...
ఉబ్బుతబ్బులై ఉరుకులుతీయకు గబ్బువేను జీవా
అవునూ గబ్బిలాయి జీవా
ఎంత పెట్టినా ఏమి కట్టినా కట్టెల పాలౌ పాడు కట్టెరా

తోలు తిత్తి ఇది తూటులు తొమ్మిది తుస్సుమనుట ఖాయం
ఓ జీవా తెలుసుకో అపాయం

మూడు రోజుల ముచ్చటరా ఈ చింత కట్టె దేహం
కాయం బుగిలి పోవు ఖాయం
మూడు రోజుల ముచ్చటరా ఈ చింత కట్టె దేహం
కాయం బుగిలి పోవు ఖాయం
నువు కట్టుకు పోయేదొట్టిదిరా 
ఈ మట్టిని పుట్టి మట్టిని కలిసి

తోలు తిత్తి ఇది తూటులు తొమ్మిది తుస్సుమనుట ఖాయం
ఓ జీవా తెలుసుకో అపాయం

వెలుతురుండగా తెరువు చూసుకో
తలచి రామ నామం
జీవా చేరు రంగధామం (2)

పట్టుబట్టి ఈ లోకకపు గుట్టు
రట్టుచేసె ఈ రంగదాసుడు 

తోలు తిత్తి ఇది తూటులు తొమ్మిది తుస్సుమనుట ఖాయం
ఓ జీవా తెలుసుకో అపాయం 
వన్నెల చిన్నెల నెరా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండురంగ మహత్యం (1957)
సంగీతం: టి.వి. రాజు
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్
గానం: ఘంటసాల, పి. లీల 

వన్నెల చిన్నెల నెరా
కన్నెల వేటల దొరా

జాణవు నా హృదిరాణివి నీవె
కూరిమి చేరగ రావే చెలీ

వెన్నెల చిన్నెల నెరా
కన్నెల వేటల దొరా

కనివిని ఎరుగముగదా
ఇది ఎంతో వింత సుమా
చాలులే సతికి కన్నులే గీటు
చతురులే పెనిమిటైనా

వన్నెల చిన్నెల నెరా
కన్నెల వేటల దొరా

అలక లేలనే చెలీ
అలవాటున పొరపాటదీ
అలక లేలనే చెలీ
అలవాటున పొరపాటదీ
మురిసిపోవాలి చల్లనీ రేయి
పరిమళించాలి హాయీ

వన్నెల చిన్నెల నెరా
కన్నెల వేటల దొరా
జాణవు నా హృదిరాణివి నీవె
కూరిమి చేరగ రావే చెలీ

లక్ష్మీ నృసింహ విభువే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండురంగ మహత్యం (1957)
సంగీతం: టి.వి. రాజు
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్
గానం: చిత్తూరు వి. నాగయ్య 

లక్ష్మీ నృసింహ విభువేశ్రీ కామిని కమితాకర పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండురంగ మహత్యం (1957)
సంగీతం: టి.వి. రాజు
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్
గానం: ఘంటసాల

శ్రీ కామిని కమితాకర ఆది భీజ ఏకలే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండురంగ మహత్యం (1957)
సంగీతం: టి.వి. రాజు
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్
గానం: ఘంటసాల

ఆది భీజ ఏకలే 
తుమ బిన మోరే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండురంగ మహత్యం (1957)
సంగీతం: టి.వి. రాజు
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్
గానం: ఎ. పి. కోమలి 

తుమ బిన మోరే ఆజ్ కా సున్హెర దిన్ హై పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండురంగ మహత్యం (1957)
సంగీతం: టి.వి. రాజు
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్
గానం: ఘంటసాల 

ఆజ్ కా సున్హెర దిన్ హై ఆటలాడ రారా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండురంగ మహత్యం (1957)
సంగీతం: టి.వి. రాజు
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్
గానం: ఎ. పి. కోమలి 

ఆటలాడ రారా 
అక్కడ ఉండే పాండురంగడు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండురంగ మహత్యం (1957)
సంగీతం: టి.వి. రాజు
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్
గానం: ఘంటసాల, పి. సుశీల

అక్కడ ఉండే పాండురంగడు

Most Recent

Default