Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Pandava Vanavasamu (1965)
చిత్రం: పాండవ వనవాసం (1965)
సంగీతం: ఘంటసాల
నటీనటులు: యన్.టి.రామారావు, సావిత్రి
దర్శకత్వం: కమలాకర కామేశ్వరరావు
నిర్మాత: ఎ.యస్.ఆర్.ఆంజనేయులు
విడుదల తేది: 14.01.1965Songs List:హిమగిరి సొగసులు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండవ వనవాసం (1965)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల (సీనియర్)
గానం: ఘంటసాల, సుశీల

అ..అ..అ..అ...అ..అ..అ..
హిమగిరి సొగసులు
మురిపించును మనసులు
హిమగిరి సొగసులు
హ్మ్.. ఆపావే పాడు

హిమగిరి సొగసులు
మురిపించును మనసులు
హిమగిరి సొగసులు
మురిపించును మనసులు
చిగురించునేవో ఏవో ఊహలు
హిమగిరి సొగసులు
మురిపించును మనసులు

యోగులైనా మహాభోగులైనా
మనసుపడే మనోజ్ఞసీమ
అ..అ..అ..అ...అ..అ..అ..
యోగులైనా మహాభోగులైనా
మనసుపడే మనోజ్ఞసీమ
సురవరులు సరాగాల చెలుల
అ..అ..అ..అ...అ..అ..అ..
సురవరులు సరాగాల చెలుల
కలిసి, సొలిసే అనురాగసీమ

హిమగిరి సొగసులు
మురిపించును మనసులు

ఈ గిరినే ఉమాదేవి హరుని
సేవించి తరించేనేమో
అ అ అ అ...ఆఆఅ..ఆఅ..
ఈ గిరినే ఉమాదేవి హరుని
సేవించి తరించెనేమో
సుమశరుడు రతీదేవి జేరి
అ అ అ అ అ అ అ ఆ
సుమశరుడు రతీదేవి జేరి
కేళీ... తేలి... లాలించెనేమో

హిమగిరి సొగసులు
మురిపించును మనసులు
అ అ అ అ...ఆఆఅ..ఆఅ...
హిమగిరి సొగసులు
మురిపించును మనసులు
అ అ అ అ...ఆఆఅ..ఆఅ..
మ్మ్మ్..మ్మ్మ్...
దేవా ! దీనబాంధవా! పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండవ వనవాసం (1965)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల (సీనియర్)
గానం: పి. లీల

కృష్ణా! కృష్ణా! కృష్ణా!
దేవా ! దీనబాంధవా! అసహాయురాలరా! కావరా
దేవా! దీనబాంధవా! అసహాయురాలరా!కావరా
కాలుని ఐనా కదనములోనా
గెలువజాలిన  నా పతులూ
కాలుని ఐనా కదనములోనా 
గెలువజాలిని నా పతులూ
ధర్మ బంధము త్రెంచగలేక మిన్నకుండేరు స్వామి
నినే మదిలో నమ్ముకొనేరా
నీవే నా దిక్కు రారా!!                  

మకరిపాలై శరణము వేడిన కరిని కాపాడినావే 
 హిరణ్యకశిపు  తామసమణచి ప్రహ్లాదు రక్షించినావే
కుమతులు చేసే ఘొరమునాపి 
కులసతి కాపాడలేవా

గోవిందా...! గోపీ జనప్రియా!
శరణాగత  రక్షకా!
పాహిమాం పాహి! పాహి! కృష్ణా!విధి వంచితులై పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండవ వనవాసం (1965)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల (సీనియర్)
గానం: ఘంటసాల

సాకీ: న్యాయానికే పరాజయమా!

వంచనకే ధర్మము తలవంచేనా
విధి వంచితులై విభవము వీడీ
అన్న మాటకోసం అయ్యో అడవి పాలయేరా

నీ మది రగిలే కోపానలమూ
ఈ మహినంతా దహియించేనని
మోమునుదా చేవ ధర్మరాజా!

కోరస్: 
అయ్యో అడవిపాలయేరా
సభలో చేసిన శపధముదీరా
పాపులననిలో త్రుంచెద నేనని
బాహువులూ చేవ భీమసేనా!

కోరస్: 
ఆ..ఆ..ఆ.. అడవిపాలయేరా
అలములోన కౌరవసేనా ఆమ్ములవానా ముంచెద నేనని
ఇసుమును చల్లేవ సవ్యసాచీ!  
         
ఏ యుగమందూ ఏయిల్లాలూ
ఎరుగదు తల్లీ ఈ అవమానం      
నీ పతిసేవయే నీకు రక్ష  !

మహినేలే మహారాజు నీవే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండవ వనవాసం (1965)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల (సీనియర్)
గానం: ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి, పి. లీల 

మహినేలే మహారాజు నీవే
మనసేలే నెరజాణ నేనే     
ప్రియభామల సరసలీలల 
ప్రేమమీర ఏలుకోరా రాజా
మహినేలే మహరాజు నీవే
అందచందాలలోన
వలరాజు
మధుమందహాసాలలోనా
నెలరాజు
అందచందాలలోనా
వలరాజు
మధుమందహాసాలలోనా
నెలరాజు
తనువూనినా తరుగమానినా
సరిరారు నీకు రాజరాజా            
చతురహస్యాలలో ఓ ఓ ఓ
లలిత లాస్యాలలో ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ  ఆ
రసిక విద్యా రహస్యాలలో...
అనురాగ పరవశ్యాలలో..
మాసరి రామని రంభామేనకలే
అమరసీమ చేరినారురా రాజా
హ హ హ                       మనోజం మారుత తుల్యవేగం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండవ వనవాసం (1965)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: Treditional
గానం: ఘంటసాల

ఆంజనేయా-మహానుభావా..

శ్లో॥ 
మనోజం మారుత తుల్యవేగం
జితేంద్రియం బుద్దిమతాం వరిష్ఠం
వాతాత్మజం వానర యూధ ముఖ్యం
శ్రీరామదూతం శిరసానమామి॥


శ్లో॥ 
భజే రమ్య రంభావనీ నిత్యవాసం
భజే బాల భాను ప్రభా చారుభాసం...
భలే చంద్రికా కుంద మందార హసం
భజే సంతతం రామ భుపాల దాసం॥

దండకము: 
జయ! జయ! మహాసత్వబాహా! మహా వజ్రదేహా!
పరీభూత సూర్యా! కృతామర్త్య కార్య!
మహావీర,హంవీర, హేమాద్రి ధీరా!
ధరాజాత,శ్రీరామ, సౌమిత్రి సంవేష్టితాత్మా, మహాత్మా!
నమో వాయుపుత్రా! నమో సచ్చరిత్రా!
నమో జానకీ ప్రాణదాతా! భవిష్యద్విధాతా!
హానుమంతా! కారుణ్య వంతా! ప్రశాంతా!
నమస్తే! నమస్తే! నమస్తే! నమ:॥

శ్లో॥ 
శ్రీరామచంద్రం శ్రితపారిజాతం
సలక్ష్మణం భూమి సుతా సమేతం 
లోకాభిరామం రఘువంశ సోమం
రాజాధిరాజం శిరసా నమామి॥
ఓ వన్నెకాడ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండవ వనవాసం (1965)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల (సీనియర్)
గానం: యస్. జానకి 

యక్షిణి: 
ఆ...ఆ...ఆ...ఆ..ఆ..ఆ..ఓ వన్నెకాడ ఊ..
ఓ వన్నెకాడ నిన్ను చూచి నామేను పులకించెరా
ఓవీ రా నన్నేలి కులికించరా         
మరులు పెంచే మంచిగంధం
మల్లెపూపాన్పు వేచేనోయి      
నీ దయగోరి నిలచేనోయీ   
    
ఉరుకుల పరుగుల దొరా
మగసిరికిది తగదురా
ఉరుకుల పరుగుల దొరా నీ మగసిరికిది తగదురా
ఆ...ఆ...ఆ..ఉరుకుల పరుగుల దొరా..
చూడరా యిటు చూడరా
సరి యీడుజోడు వన్నెలాడినేరా!ఓయ్    

వలపు గొలిపే బింకాల
కళలతనిపే పొంకాల
వదిలిపోకురా ...ఆ...ఆ...ఆ 

తాళలేరా మదనా! మదనా మదనా మదనా...
నే తాళలేరా మదనా మదనా మదనా మదనా
నే తాళలేరా మదనా
విరులశరాల వేగితి చాల విరహమోర్వజాల...ఆ...ఆ
విరులశరాల వేగితిచాల విరహమోర్వజాల...
ఇలలో లేని అమరసుఖాల
తేలజేతు వేగ ఎదను గదియర
తాళలేరా మదనా! మదనా మదనా మదనా
నే తాళ, నే తాళ, ఇకతాళ లేరా మదనా

రాగాలు మేళవింప పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండవ వనవాసం (1965)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల (సీనియర్)
గానం: ఘంటసాల, పి. సుశీల 

శశి: ఓ...ఓ...
అభి: రాగాలు మేళవింప
శశి: ఆహా!
అభి: హృదయాలు పరవశింప
శశి:ఓహొ!
అభి: ఆడేము మధుర సీమ
తనిసేము అమరప్రేమ!
శశి: రాగాల మేళవింప
అభి: ఆహొ!
శశి హృదయాలు పరవశింప
అభి: ఓహొ!
శశి: ఆడేము మధురసీమ
తనిసేము అమరప్రేమ
మురిపించు మల్లె సరమౌచు నీదు
ఉరమందు విరిసిపోయెనా      

అభి: విరితేనెలాను మధుపమ్మువోలె
నే మేను మరచి పోయేనా
శశి: రాగాలు మేళవింప
హృదయాలు పరవశింప
అభి: ఆడేము మధురసీమ
తనిసేము అమరప్రేమ
అభి: ఆనంద మొలక నా డెందమందు
నిను దాచుకొందునోబాలా           

శశి: నాకన్నుదోయి నీరూపె నిలిపె
పూజించుకొందు బావా
అభి: రాగాలు మేళవింప
శశి: హృదయాలు పరవశింప
అభి: ఆడేము మధుర సీమ 
శశి: తనిసేము   అమరప్రేమ!
ఇద్దరు: రాగాలు మేళవింప
హృదయాలు  పరవశింప... ఆహా...ఆహా..హా...
మొగిలీరేకుల సిగదానా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండవ వనవాసం (1965)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: కొసరాజు
గానం: ఘంటసాల, ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి 

గోపాల: మొగిలీరేకుల సిగదానా
మురిడి గొలుసుల చినదానా
రావే నా సిలక ఏమే ఈఅలక 
గోపిక: చిలిపీ చూపుల చిన్నోడా చెవులా పోగుల పిల్లోడా!
చాలూ నీ గోలా నా వూసు నీకేలా!
(మంత్రములు)
గోపాల: కొసరి కొసరి రమ్మంటేనూ
ఇసురుకుంటు అటు ఉరికావూ!
బృం: ఒయ్! ఇసురుకుంటు అటు ఉరికావూ!
గోపిక: ఏటినీళ్ళకెడుతుంటే పైట పట్టుకొని గుంజావూ
బృ: పైట పట్టుకొని గుంజావూ
గోపాల: సరసానికి చేశానే
గోపిక: ఓ ఓ 
గోపాల: వరసలాడి మురిశానే
గోపిక: ఊ ఊ  
గోపాల: సరసానికి
గోపిక: నలిగురిలోనా కొంటెతనానా నవ్వులపాలూ చేశావూ

బృందం: చిలిపీ చూపుల చిన్నోడా 
చెవులా పోగుల పిల్లోడా!
చాలూ నీ గోలా నా వూసు నీకేలా!
(మంత్రములు)

గోపాల: బుద్ధి తెలిసేనే వయ్యారి
ముద్దు తీర్చవే ఒకసారీ
బృం: ఒయ్.. ముద్దు తీర్చవే ఒకసారి
గోపిక: వగలమారి మొనగాడా
ఇక వదలకోయి నా నీడ
బృం:వదలకోయి ఇక నా నీడ
బృం:వదలకోయి ఇక నా నీడ
గోపాల: ఇద్దర మొకటైతేను
బృం: ఓ..ఓ..
గోపిక: ఎడమే లేకుంటేను
బృం: ఊ...ఊ...
గోపాల: ఇద్దర మొకటైతేను
బృం: ఓ..ఓ..
గోపిక: ఎడమే లేకుంటేను
బృం: ఊ...ఊ...
ఇద్దరూ: అలకలు తీరా, పులకలు మీరా
కమ్మగ కాలం గడచేనూ
గోపికల బృందం: చిలిపీ చూపుల చిన్నోడా
గోపాలకుల బృందం: మొగలీ రేకుల సిగదానా
గోపికల బృందం: హా హా హా

నా చందమామ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండవ వనవాసం (1965)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల (సీనియర్)
గానం: ఘంటసాల, పి. సుశీల 

అభి: నా చందమామ నీవె భామ
తారలే అన నీ నీడనే నా ప్రేమసీమ
నీ నీడనే నా ప్రేమసీమ
శశి :(రాగం) ఆ ఆ ఆ ! ఓ ఓ ఓ ఆ ఆ.. 
అభి: నా చందమామ

అభి: నీ కంఠవీణా రాగాలు తీయ
నీ కన్నుదోయీ మోహాలు పూయ
శశి: (రాగం) ఆ ఆ ఆ ....
అభి: నీ కంఠవీణా రాగాలు తీయ
నీ కన్నుదోయి మోహాలు పూయ
నీపాద మంజీరాలా నా ప్రేమ మ్రోయ      
నటియించరావే మెరుపుతీవ హాయిగా
శశి : ఓ ఓ ఓ
అభి: ఎలకోయిల గొతుమూయ ఎలుగెత్తి పాడవే
శశి: (రాగం)  ఆ.. ఆ .. ఆ
అభి: వనమయూరి పరువుమాయ వలపునాట్యమాడవే
అడుగడుగున లయలుగులికి
హొయలు చిలికి ఏలవే
ప్రేమ మధుర శిల్పచిత్రా రేఖా శశిరేఖా!
శశి : ఆ ఆ ఆ 
బావా బావా పన్నీరు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండవ వనవాసం (1965)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: ఆరుద్ర 
గానం: పి.సుశీల 

మాయాశశి: బావా బావా పన్నీరు 
బావకు మరదలు బంగారు
బాజాలు మోగందె బాకాలు ఊదందే
ఎందుకు కంగారు                    
లక్ష్మణకుమారుడు: అయ్యో! అబ్బ! అమ్మ!

మాయాశశి: చిలిపి చేష్టలతో వలపెకోరునట
ముద్దూతీర్చమని సద్దుచేయునట        
మరులుకొనే బాల తను మనసుపడే వేళ 
ఉలికిపడి ఉనికిచెడి ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతాడంట
ఓ....బావా !బావా!
లక్ష్మణకుమారుడు: మరదలా!
మాయాశశి: బావా బావా పన్నీరు బావకు మరదలు బంగారు
పరుగులుతీసే ఉరకలు వేసే బావను ఆపేరు
సుందరాంగుడట గ్రంధసాంగుడట
ఏడు మల్లియల ఎత్తు తూగునట
కలికికొనగోట ఆ చెంప ఇలా మీట
అబలవలె అదిరిపడి లబోదిబో అంటాడంట
ఓ బావా!
లక్ష్మణకుమారుడు: మరదలా!

మాయాశశి: బావా బావా పన్నీరు బావకు మరదలు బంగారు
వలపులలోనా జలకమూలాడ బావను తిప్పేరు
బావా బావా పన్నీరు బావకు మరదలు బంగారు
వలపులలోనా జలకములాడ బావను తిప్పేరు
బావాబావా పన్నీరు బావకు మరదలు బంగారు
వలపులలోన జలకములాడ బావను ముంచేరు

శ్రీకృష్ణా! కమలానాధా! పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండవ వనవాసం (1965)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: ఆరుద్ర 
గానం: పి. సుశీల 

శ్లో॥ 
శ్రీకృష్ణా! కమలానాధా!
వాసుదేవా! సనాతనా!
గోవిందా! పుండరీకాక్ష!
రక్షమాం కరుణానిధే

గీ॥ 
ధర్మ పరుడైన పతిని శోధనము చేయ
వచ్చె శాపాయుధుండు దుర్వాసమౌని
ఏవిధి ముగింపజేతువో ఈ పరీక్ష
భక్త సంత్రాణశీల గోపాలదేవా...ఆ ...ఆ..గోపాలదేవా
# పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండవ వనవాసం (1965)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల (సీనియర్)
గానం: ఘంటసాల, మాధవపెద్ది సత్యం 

దురో: సీ॥
ఏక చక్రపురాన యెగ్గు సిగ్గులు మాని
తిరిపెమెత్తిననాడె తెల్లమాయె

భీమ: తిరిపెమెత్తుటెగాదు తిగిచి జరాసందు
మట్టిజేసిన జగజెట్టి నేను

దుర్యో: మాధవు మాయతో మగధేశు కూల్చిన
జయమెంచి జబ్బులు చరచుకొనకు

భీమ: గంధర్వపతి పాశబంధమ్ము విప్పి నీ
పరువుగాచినమాట మరచినావె

దుర్యో: హా! మరుతునే కులసతి నవమానపరుప
మౌన మూనిన నాటి నీ మగతనంబు

భీమ: ఆ! ధర్మ నిరతి నశక్తిగా తలచునీదు
కనుల పొరలు మాపెదను ఈక్షణమె తులువ
మాయలతో జనియించి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండవ వనవాసం (1965)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల (సీనియర్)
గానం: ఘంటసాల

మాయలతో జనియించి మటుమాయలు వృత్తిగనెంచు నీవు అహా
మాయల నిందసేతువె అమాయకులైన పృధాకుమారులన్
మాయలుపన్ని నాడు అవమానము చేయగ లేదే ఆ గతిన్
మాయలతోనె నీ దురభిమానము మాపెదనో సుయేధనా
ఓ... కమలాననా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండవ వనవాసం (1965)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల (సీనియర్)
గానం: పి.బి.శ్రీనివాస్ 

ఉ॥ 
ఓ... కమలాననా వికసితోత్పల లోచన నీలవేణి ఓ...
కోకిలవాణి దీనులగు కుంతి కుమారుల పొందికన్న చీ
కాకులు చాలునింక సరికాంతల కందని భోగభాగ్యముల్
చేకుర జేతునన్ బతిగజేకోని యేలవె కౌగలీయవే
మాయలమారివై మొయిలు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండవ వనవాసం (1965)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల (సీనియర్)
గానం: మాధవపెద్ది సత్యం

మాయలమారివై మొయిలు మాటునడాగి వృధాట్టహాసముల్
చేయకు నీ ప్రగల్భములు చేతలలో కనిపింపజాలినన్
ఆయుధమున్ ధరించి సమరావని నన్నెదిరింప రమ్మువ
జ్రాయుధుడడ్డ నీ మదము నార్చెద కూల్చెద గర్వమోహితా
అన్నదమ్ములలోన పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండవ వనవాసం (1965)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల (సీనియర్)
గానం: ఘంటసాల

అన్నదమ్ములలోన అతి ప్రియతముని
నకులుని ధర్మనందనుడు కోల్పోయె...
అసమాన శూరుడు అమర సన్నిభుడు
పార్ధుడు కురురాజు బందయైపోయె
అమిత బాహుబలుండు అపరాజితుండు
భీమసేనుడు కూడ విజితుడై పోయె
ధర్మావతారుడౌ ధర్మసూనుండె
తన్నొడ్డిపణముగా తానోడిపోయె ... ఓడిపోయె
# పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండవ వనవాసం (1965)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల (సీనియర్)
గానం: పి. లీల 

ఉ॥ 
శాతనఖాగ్రఖండిత లసన్మద కుంజర కుంభముక్తము
క్తాతతశైలకందర గుహాంతర సుప్తమృగేంద్ర కేసర
వ్రాతము పట్టి ఊతునని రంకెలు వేయగబోకు క్రోధ ని
ర్ఘాత మహొగ్రు భీము నెదురన్ నశియింతువు నీవు సైంధవా

# పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండవ వనవాసం (1965)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల (సీనియర్)
గానం: మాధవపెద్ది సత్యం

కారుంగూతలు కూయబోకుమిక నో గర్వాంధ సర్వస్వమున్
చూరుంబుచ్చినవారు చూపునది వాక్శూరత్వమే ఇప్పడే
ఈ రాజేంద్రులు వృద్ధ బాంధవులముందే నేను నీకర్హ స
త్కారంబున్ ఒనరింతు నీ భుజబలౌద్ధత్యమ్ము చూపించుమా!
# పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండవ వనవాసం (1965)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల (సీనియర్)
గానం: బాలమురళి కృష్ణ 

శ్లో॥ 
శ్రీవిష్ణుం జగతాం నాధం!
జ్ణాన విజ్ణాన మౌక్షదం!
మహాపాప హరం దేవం!
తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం॥

శ్లో॥ 
అరుణాయ శరణ్యాయ
కరుణారస సింధవే!
అసమాన బలాయ
ఆర్త రక్షణాయ నమో నమ:॥

# పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పాండవ వనవాసం (1965)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: 
గానం: ఘంటసాల

ధారుణి రాజ్య సంపదమదంబున గోమలి గృష్ణజూచి రం
భోరు నిజోరు దేశమున నుండగ బిల్చిన యిద్దురాత్ము!దు
ర్వార మదీయ బాహుపరివర్తిత చండ గదాభి ఘాత భ
గ్నోరు తరోరు జేయుదు సుయోధను నుగ్ర రణాంతరంబునన్!
కురువృద్దుల్ గురువృద్ధ బాంధవులనేకుల్  చూచుచుండన్ మదో
ద్ధురుడై! ద్రౌపదినిట్లు చేసిన ఖలున్! దుశ్శాసనున్ లోకభీ
కర లీలన్ వధియించి తద్విపుల వక్షశ్శ్తెల రక్తౌఘ ని
ర్ఝర ముర్వీపతి చూచుచుండ అని నాస్వాదింతు నుగ్రాకృతిన్

Most Recent

Default