Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Pelli Sandadi (1959)
చిత్రం: పెళ్లి సందడి (1959)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్ (All)
నటీనటులు: నాగేశ్వరరావు, అంజలీ దేవి, బి.సరోజాదేవి 
దర్శకత్వం: డి.యోగానంద్
నిర్మాత: సీతారామ్
విడుదల తేది: 02.04.1959Songs List:నల్లనివాడే చల్లనివాడే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పెళ్లి సందడి (1959)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్ 
గానం: పి.లీల, కె.రాణి

నల్లనివాడే చల్లనివాడే పిల్లనగ్రోవి గోపాలుడే 
రేపల్లెకు వెలుగే గోపాలుడే
చల్లలనమ్మే పిల్లలనాపే అల్లరిచిల్లరి గోపాలుడే
కడుపల్ల చల్లదనాల గోపాలుడే

గోవర్ధనగిరి గోటను నిలిపి గోవులు కాచినవాడే 
కాళియ నాగును కాలనురాచీ కాచిన మగసిరివాడే 
జలకములాడే గోపీజనులా చలువలు దోచినవాడే 
ఒంటరి పడుచుల పైటలులాకే తులిపేతుంటరివాడే 

బృందావనినీ ఆనందముతో మైమరపించిన గోవిందుడే 
మైమరపించిన గోవిందుడే చల్లలనమ్మే

మోహన మురళీ గానముతో 
హాయిని గొలిపే వాడే
అందెలచిందుల సందడితో
మదితొందర పరిచేవాడే
చిన్నగచేరీ పాలూ పెరుగూ వెన్నలు దోచేవాడే
వన్నెలుచేసి కన్నెల వలపూ మిన్నగ దోచేవాడే
మాయా పూతన మాయా కంసుని హతమార్చిన మొనగాడే
మధురానగరికి మాతామహునీ రాజును చేసినవాడే

అందరివాడే సుందరుడే 
మన నందకిశోరుడు గోవిందుడే 
మన సందకిశోరుడ గోవిందుడేసమయమిది దాయరా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పెళ్లి సందడి (1959)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్ 
గానం: పి.లీల, జిక్కి (పి.జి.కృష్ణవేణి)

సమయమిది దాయరా, సరసుడా 
సమయమిది దాయరా
తమిగొని జతగొని సరసాల తేలతగు
సమయమిది దాయరా
విరులు పూచెలా వెన్నెల కాచేరా 
మారునీ గెలిచి కూరిమీ కలిసి 
పరవశమున మెలగా మేతా తా? 
లేనురా జాలమిదేలరా 
జాలినీ చూపి బాలనూ కరుణ 
ఏల కౌగిలిలో రారా
రావోయి సక్కనోడా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పెళ్లి సందడి (1959)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్ 
గానం: పి.లీల, జిక్కి (పి.జి.కృష్ణవేణి)

రావోయి సక్కనోడా, నాతోడ 
రావోయి సక్కనోడా
వచ్చానే సిన్నదానా, నాదానా 
వచ్చానే సిన్నదానా
సల్లనీ ఎన్నెలలోన సన్నాని అలలపైన 
సక్కనీ పడవనెక్కి సరదాగా పాడుకుంటూ 

సిలిపిసూపులు సూత్తు సెంతాని నీవుంటే 
సెంగునా నట్టేట దూకి సేపలన్ని పట్టుకురానా, 
రావోయి సక్కనోడా నానోడ 
రావోయి సక్కనోడా
పోదామె సిన్న దానా, నాదా 
పోదామె సిన్నదానా

హైలేలో నా రాజా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పెళ్లి సందడి (1959)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్ 
గానం: పి.లీల, జిక్కి (పి.జి.కృష్ణవేణి)

హైలేలో నా రాజా 
రావోయి నీది కన్నె రోజా
సరసము కోరే తరుణి యిదీ 
సరసన జేరే తరుణమిదీ
కన్నుచెదిరే వన్నెనాదీ
వలపుగొలుపు వయసు చెలియిదీ 
మిలమిల మెరిసే మెయితళుకూ 
కలవరపరిచే కను బెళుకు 
మనసు నీది మమత నీది
మరులుగొలుపు వయసు చెలియిదీ
అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎంతో తేడా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పెళ్లి సందడి (1959)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్
గానం: పి.లీల

అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎంతో తేడా
అది తెలిసీ మసులుకో బస్తీ చిన్నోడా 

బాల వయసు పెళ్ళిళ్ళ బాధలు పోయాయోయ్
ప్రేమించి పెళ్ళాడే రోజులో యివోయి 

చెప్పినట్లు పడి ఉండే కాలం పోయిందోయ్
చెప్పినట్లు పడి ఉండే కాలం పోయిందోయ్
తిప్పలు పెట్టారా తప్పవోయి విడాకులు

ఒకరి మీద ఇంకొకరు అదుపులు మానేసి
ఒకరి మీద ఇంకొకరు అదుపులు మానేసి
కలసి మెలసి సాగించే సంసారం స్వర్గమోయ్ 

అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎంతో తేడా
అది తెలిసీ మసలుకో బస్తీ చిన్నోడా
అది తెలిసీ మసలుకో బస్తీ చిన్నోడా
చూపుల తీపితో కొసరుచున్ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పెళ్లి సందడి (1959)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్ 
గానం: ఘంటసాల, పి.లీల, జిక్కి, R.బాలసరస్వతి, రాణి, రాఘవులు 

చూపుల తీపితో కొసరుచున్ దరిజేరి మనోజ్ఞగీతికా 
లాపన నేయుకూర్మి జవరాలొకవైపు మరొక్క వైపునన్ 
ఈపసి కమ్మతెమ్మెరలు ఈపువుతోటల శోభలున్నచో 
రేపటి ఆశ నిన్న వెతలేటికి నేటి సుఖాల తేలుమా
రావే ప్రేమలతా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పెళ్లి సందడి (1959)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్
గానం: ఘంటసాల, రావు బాలసరస్వతి దేవి

రావే ప్రేమలతా
నీవేనా కవితా
కిన్నెర మీటుల కిలకిలనే
పలువన్నెల మెరపుల మిలమిలవే

ఓహో కవిరాజా
నేడే నెలరాజా
ఎందులకోయీ పరవశము
నీ కెందునకో  ఈ కలవరము

పూవులలో నును తీవెలలో
ఏ తావున నీవే వనరాణీ
పూవులలో నును తీవెలలో
ఏ తావున నీవే వనరాణీ

అందవతి కనుపించినచో
కవులందరి చందమిదేలే "రావే"
పరువులిడే సెలయేరువలె
నిను చేరగ కోరును నా మనసు
పరువులిడే సెలయేరువలె
నిను చేరగకోరును నా మను

ఊహలతో ఉలికించుకుమా
నవమోహన ఈ చెలి మదినే "రావే"
ముచ్చటగా మనముండినచో
మన మచ్చికకు జగమేమన్నో
లోకముతో మనకేమి పని
మనసేకమ్యి మనముంటే
నేనే నీ కవితా
రావే ప్రేమలతా

జాలీ బొంబై లే మామా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పెళ్లి సందడి (1959)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్ 
గానం: ఘంటసాల, పి.లీల, జిక్కి (పి.జి.కృష్ణవేణి)

జాలీ బొంబై లే మామా ఓ మామా 
జాలీ బొంబైలే మామా ఓ మామ
మన పెళ్ళివూసంటె సయ్యంది మా యమ్మ 
మురిసే మా అయ్య
ఈదంట ఎలుతుంటే ఈలేసే మామ
సెరువూ కెలుతుంటేను సెంగు లాగే మామ 
ఎక్కడున్న ఎన్నడైన నేనూ నీదాన 
ఎదలోన నీ సోకె ఎలిగేను మామ
ఒకటి రెండు మూడు నాలుగైదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది 
లెక్కపెట్టే కలికి నీ పక్కనే వుంటానుమామ

పంటా నేలాదారిపలుకాడుకుదాం పైరూ. లిలోన పయనాలుసి 
సల్లానిఎన్నెల్లోస రసాలు నేసిసన్నాజాజి పొదలమజిలీలుయే 
సుళ్ళుతిరిగి గళ్ళుకదలి వూళ్ళుదాటి యేళ్ళుదాటి 
ఏకథాటి ఎగురుకుంటూ ఏలీపోదాం మామ

ఛమక్ ఛమక్ తారా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పెళ్లి సందడి (1959)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్
గానం: ఘంటసాల, పి.లీల

ఛమక్ ఛమక్ తారా
ఝణక్ ఝణ సితారా
ఈ తారను విడిచి పోతారా?

ఛమక్ ఛమక్ తారా
ఝణక్ ఝణ సితారా
నా తారను విడిచి పోతానా?

కలల మైకములో
కనుమూసి నేనుంటే 
సెలవు గైకొనకుండా
తరలిపోతారా 

కాలికి బంధాలై
నీ అందచందాలు
కలకాలం నన్ను నీ ఖైదీ చేసెనే 

రాగాల సరాగాలు ఏనాటికి
ఇలా సాగిపోయేన ముమ్మాటికి

ఏ చోటనున్న ఏ నాటికైనా
నా చెలివి నీవే అను ఔనౌనను 
బైఠో  బైఠో పెళ్ళికొడకా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పెళ్లి సందడి (1959)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్
గానం: రాఘవులు, జిక్కి (పి.జి.కృష్ణవేణి)

బైఠో  బైఠో పెళ్ళికొడకా
ఆల్ రైఠో రైఠో నా పెండ్లికూతురా 
అడ్రస్ తెలియక అల్లాడిపోతి అందాల పూబంది
నిన్నూ చూచి నాదినం మొదలు నే మజ్నూనైపోతినే
హాయ్... మజ్నూనైపోతినే
హాయ్... మజ్నూనైపోతినే  బైఠో

అయ్యో పాపమీ అవస్థ చూస్తే గుండె నీరుకాదా
వెళ్ళి వెదకు నీ చెలీ లైలను ఎడారీ దారులా
హాయ్ ఎడారీ దారులా 
హా బైఠో  బైఠో పెళ్ళికొడకా
లైలా లైలా నువ్వేనా నాలైలా

వలచి నన్ను దయ తలచకున్న
 నా తలను కోసుకుంటా
తలాతీసుకొను పనే లేదురా
నిన్నే చేసుకుంటా తలా
హాయ్ అదే కావాలంటా  

హా బైఠో  బైఠో  పెండ్లికూతురా 
ఆల్ రైఠో రైఠో పెళ్ళికొడకా
చిత్రం: పెళ్లి సందడి (1959)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్
గానం: పి. లీల
నటీనటులు: నాగేశ్వరరావు, అంజలీ దేవి
దర్శకత్వం: డి. యోగానంద్
నిర్మాత: సీతారామ్
విడుదల తేది: 1959

అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎంతో తేడా
అది తెలిసీ మసులుకో బస్తీ చిన్నోడా "అప్పటికీ"
బాల వయసు పెళ్ళిళ్ళ బాధలు పోయాయోయ్
ప్రేమించి పెళ్ళాడే రోజులోయి వోయి "అప్పటికీ"
చెప్పినట్లు పడి ఉండే కాలం పోయిందోయ్
చెప్పినట్లు పడి ఉండే కాలం పోయిందోయ్
తిప్పలు పెట్టారా తప్పవోయి విడాకులు "అప్పటికీ"
ఒకరి మీద ఇంకొకరు అదుపులు మానేసి
ఒకరి మీద ఇంకొకరు అదుపులు మానేసి
కలసి మెలసి సాగించే సంసారం స్వర్గమోయ్ "కలసి"
అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎంతో తేడా
అది తెలిసీ మసలుకో బస్తీ చిన్నోడా
అది తెలిసీ మసలుకో బస్తీ చిన్నోడా


********   ********  ********

చిత్రం: పెళ్లి సందడి (1959)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్
గానం: ఘంటసాల, పి. లీల

ఆమె : ఝమకు ఝమకు తారా
ఝణకు ఝణక్ సితారా
ఈ తారను విడిచి పోతారా?
అతడు : ఛమకు ఛమకు తారా
ఝణక్ ఝణక్ సితారా
నా తారను విడిచి పోతానా?
ఆమె : కలల మైకములో
కనుమూసి నేనుంటే "కలల"
సెలవు గైకొనకుండా
 తరలిపోతారా "ఝమకు"
అతడు : కాలికి బందలై
నీ అందచందాలు "కాలికి"
కలకాలం నన్ను నీ ఖైదీ చేసెనే "ఝమకు"
ఆమె : రాగాల సరాగాలు ఏనాటికి
ఇలా సాగిపోయేన ముమ్మాటికి
అతడు : ఏ చోటనున్న ఏ నాటికైనా
 నా చెలివి నీవే అను ఔనౌనను "ఝమకు"


********   ********  ********

చిత్రం: పెళ్లి సందడి (1959)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్
గానం: ఘంటసాల, రావు బాలసరస్వతి దేవి

అతడు : రావే ప్రేమలతా
నీవేనా కవితా
కిన్నెర మీటుల కిలకిలనే
పలువన్నెల మెరపుల మిలమిలవే
ఆమె : ఓహో కవిరాజా
నేడే నెలరాజా
ఎందులకోయీ పరవశము
నీ కెందునకో  ఈ కలవరము
అతడు : పూవులలో నును తీవెలలో
ఏ తావున నీవే వనరాణీ
పూవులలో నును తీవెలలో
ఏ తావున నీవే వనరాణీ

ఆమె : అందవతి కనుపించినచో
కవులందరి చందమిదేలే "రావే"
అతడు : పరువులిడే సెలయేరువలె
నిను చేరగ కోరును నా మనసు
పరువులిడే సెలయేరువలె
నిను చేరగకోరును నా మను
ఆమె : ఊహలతో ఉలికించుకుమా
నవమోహన ఈ చెలి మదినే "రావే"
ఆమె : ముచ్చటగా మనముండినచో
మన మచ్చికకు జగమేమన్నో
అతడు : లోకముతో మనకేమి పని
మనసేకమ్యి మనముంటే
ఆమె : నేనే నీ కవితా
అతడు : రావే ప్రేమలతా


********   ********  ********

చిత్రం: పెళ్లి సందడి (1959)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల జూనియర్
గానం: జిక్కీ (పి.జి.కృష్ణవేణి)

ఆమె : బైఠో  బైఠో పెళ్ళికొడకా
అతడు : ఆల్ రైఠో రైఠో నా పెళ్ళికూతురా "బైఠో"
అతడు : అడ్రస్ తెలియక అల్లాడిపోతి అందాల పూబంది "అడ్రస్"
నిను చూచి నా దినం మొదలు నే మజ్నూనైపోతినే
హాయ్... మజ్నూనైపోతినే
హాయ్... మజ్నూనైపోతినే  బైఠో

ఆమె : అయ్యో పాపమీ అవస్థ చూస్తే గుండె నీరుకాదా "అయ్యో"
వెళ్ళి వెదకు నీ చెలీ లైలను ఎడారీ దారులా "వెళ్ళి"
అతడు : హాయ్ ఎడారీ దారులా "బైఠో"
అతడు : వలచి నన్ను దయ తలచకున్న
 నా తలను కోసుకుంటా
ఆమె : తలాతీసుకొను పనే లేదురా
నిన్నే చేసుకుంటా తలా
అతడు : హాయ్ అదే కావాలంటా  "బైఠో"

Most Recent

Default