Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Sri Madvirata Parvam (1979)
చిత్రం: శ్రీమద్విరాట పర్వము (1979)
సంగీతం: సుసర్ల దక్షిణామూర్తి
నటీనటులు: యన్.టి.రామారావు, వాణిశ్రీ
దర్శకత్వం: యన్.టి.రామారావు
నిర్మాత: యన్.టి.రామారావు
విడుదల తేది: 28.05.1979Songs List:రమ్మని పిలిచిందిరా ఊర్వశీ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శ్రీమద్విరాట పర్వము (1979)
సంగీతం: సుసర్ల దక్షిణామూర్తి
సాహిత్యం: వేటూరి 
గానం: వాణీ జయరాం

రమ్మని పిలిచిందిరా ఊర్వశీ
రాగ సుథార్జ్వ రాకాశశీ
స్వప్నలోకాలకు - స్వర్గభోగాలకు
సరస సౌందర్య - రస సౌందర్య
అప్సరస సౌందర్య లీలా విలాసాలకు ॥ రమ్మని ॥

అగ్ని నేత్రుని నొప్పించి - అగ్నిహోత్రుని మెప్పించి
అరెరే పాసుపత గాండీవాలే పొందినావురా
వివాత కవచుని  నిర్జీంచి  నీ తండ్రి అమరేంద్రునే మించినావురా
దివిలో విజయ దుందుభులు మ్రోగించినావురా
పాసుపత ధీర... గాండీవదార... జగదేక వీర... భళిరే
ఓ భారత వీర.. ...రా...రా
॥ రమ్మని ॥

అన్నన్న నినుగాంచి...పరవశించి పాంచాలి
మీ ఐదుగురి ముత్తైదువై మురిపెనంట
మగపిరి యదగాంచి మొగలి పొదగా యెంచి
తలయూచి నిను జేరే తరుణి ఉలూచి
మగరూపునవున్న మగువ నీ మగదిమి మై సోకినంత
మగపాలి పోయెనట ఆ చిత్రాంగద

నీ ఎత్తులకు - బావ చిత్తులకు
చిత్తైన చెలువ సుభద్రమ్మ - చెప్పనే... అన్నకు చెప్పకనే
అవ్వ లేచొచ్చెనంట - నీతో లేచొచ్చెనంట
మఝారే - భళా - భళారే
అర్జున ఫలుణ - పార్థ - కిరీటి శ్వేతవాహనా
మదమతీ మోహనా రా...రా...రా..
॥ రమ్మని ॥
జీవితమే కృష్ణ సంగీతము పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శ్రీమద్విరాట పర్వము (1979)
సంగీతం: సుసర్ల దక్షిణామూర్తి
సాహిత్యం: వేటూరి 
గానం: ఎం. బాలముళీకృష్ణ 

జీవితమే కృష్ణసంగీతము
సరిసరి నటనలు - స్వర మధురిమలు
ఆంతరంగాన ఊగే రసతరంగాల తేలే
యమునా - నదీ - లహరీకా-నాట్యగీతము
నయని నట్టింది కరిలేగ దూడ
కాళిందిలో కేళిగా పాము తలవాడ
గోకుల మదిచూడ - గోప బాలకులాడ
ఆది విన్న యిల్లాలు...యశోదమ్మ అల్లాడ
ఆనంద తాండవమాడిన, ఆ నందనుని
శ్రీ పాదయుగళ శ్రీ పారిజాత సుమదళాశ
పరిమళాల - పరవశించే.......
వెన్నల రుచికన్న మన్నుల రుచి మిన్న
అన్నన్నా ఇది ఏమి అల్లరిరా అన్న
తెరచిన తన నోట తెరిచి చూచిన కంట
ఈ యేడు భువనాలు కనిపించెనంట
ఆబాల గోపాల మదికవి... ఆబాల గోపాల దేవుని
పదములామ కధలు విన్న... యదలుపొంగి యమువలైన
ఆడవే హంసగమన పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శ్రీమద్విరాట పర్వము (1979)
సంగీతం: సుసర్ల దక్షిణామూర్తి
సాహిత్యం: వేటూరి 
గానం: ఎం. బాలముళీకృష్ణ 

ఆడవే హంసగమనా
నటన మాడవే ఇందువదనా
మానస లాలస మధురస నటనా
నరనారాయణ... నవరస ఘటన...

చరణ మందార చళిత మంజీర
మధుప దిస్వనముతో... అచ్చరలకై నా
మచ్చరము గల్లు అచ్చతెలుగు కృతులతో
అభినవ కృతులతో......

పారావతాల కల కూజితాల
శృంగార మధురిములతో
జలద వాదాలు జతులుగా
జలధరించు బంగిమలతో
నీ అభినయాన, ఈ అఖిల జగము
ఓలలాడగా... ఉయ్యాలూగగా...

నృత్యము కదలాడు సాహిత్యము
నాట్యము కనుపించు సంగీతము
అనుభవాన రసవేదము
అననుభూత కలసాధము
ఐహీం నృత్యావసానే
నటరాజరాజ వినాద ఢక్కాంనవపంచ వాయమ్
నటరాజ హస్త ఢమరు కారదీస్పుట
వాఙ్మయాక్షర దీపము
ఈ జ్ఞాత గురువు అజ్ఞాత విజయుడై
ఆనంద మొందగా... నిన్నాశీర్వదించగా...
నీరాజనం జయ నీరాజనం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శ్రీమద్విరాట పర్వము (1979)
సంగీతం: సుసర్ల దక్షిణామూర్తి
సాహిత్యం: డా॥ సి.నారాయణరెడ్డి
గానం: ఎస్.జానకి 

నీరాజనం.. జయ నీరాజనం
మీ వీరానికే మా కైవారం
మామా మేనమామా
ఓ కేకయ సార్వభౌమా......
ఏమి రాజస మూర్తి మీది
ఏమేమి కావస దీపి మీది
మీ పేరు వినగానే – మీ అడుగు పడగానే
ఉరక లిడును తత్తరలు కలిగి కేసరులైనా
ఆదరిపడును మస్తకము లదరి ధిక్కరులైనా...

రారాజుకే సై సై దోడువై
తారారాజుకే అందని రేడవై
మత్స్యదేశ కవచంబు వై ... మహీసాధ మకుటంబువై
గీయమాన బిరుదమ్ము ధరించిన సింహబలా
జేగీయమాన నిర్విక్ర పరాక్రమ రమూజ్వలా...
ముద్దిస్తే మురిపింత పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శ్రీమద్విరాట పర్వము (1979)
సంగీతం: సుసర్ల దక్షిణామూర్తి
సాహిత్యం: డా॥ సి.నారాయణరెడ్డి
గానం: ఎస్.జానకి, మాధవపెద్ది రమేష్ 

ముద్దిస్తే మురిపింత, చిటికేస్తే చిగురింత
ఏనాడు తెలియని ఈ వింత, ఈనాడు కలిగిన బులిపింత
ముద్దిస్తే మురిపింత, చిటికేస్తే చిగురింత
ఈనాడు యీ తీపి మరికొంత, కావాలీ కావాలీ చెరికొంత

ఆడ మొగరుగని వాణ్ణి... ఆరూ పదేళ్ళవాణ్ణి
మామ చాటున పెరిగేవాణ్ణి, ప్రేమపాఠం నేర్వనివాణ్ణి
రప్పించుకున్నావు చిరుదానా, శ్రీ చుట్టించుకున్నావు
ఈ ముహూర్తాన

నీ అయ్య చేష్టలు తెలుసు... మామయ్య లీలలు తెలుసు
అందులో వీసమైన అబ్బకుండునా... అది అంతో ఇంతో
రసికత అంటకుండునా ?
రప్పించుకున్నావు పసివాడా... చుక్క పెట్టించుకున్నాను శుభవేళ

శ్రీ చుట్టగానే - దొరికింది తుదిమెట్టు
చుక్క పెట్టగానే - తెలిసింది లోగుట్టు
ఊరికే పోయెనా తొలిపాఠం... ముద్దుతో తీరెనా బులపాఠం

ఈ పలుకు కోసమేనా కలవరింత
ముడుపుగా దాచాను మొలకవలపంత...నీకు నేనే సరి పాట సాహిత్యం

 

చిత్రం: శ్రీమద్విరాట పర్వము (1979)
సంగీతం: సుసర్ల దక్షిణామూర్తి
సాహిత్యం: డా॥ సి.నారాయణరెడ్డి
గానం: యస్.పి.బాలు, ఎస్. జానకి, మాధవపెద్ది రమేష్ 

హై వలచి వచ్చిన దానవే
పిలిచి ఇచ్చిన దానవే...ఏమే సొగసరి
నీకు నేనే సరి నాకు నీవే సరి...
ఓసి పున్నమి వెన్నెలా - బోసి పోయావెందుకే
హాయిరి మల్లె పందిరీ ... వాడి పోయావెందుకే
అహో పిల్లతెమ్మెరా... అగిపోయా వెందుకే
వాగే రాచిలకలాఠా... మూగపోయా వెందుకే 

చెలిమోము చిన్నబోయిందనా
చిరునవ్వు చెన్ను తరిగిందనా
జిలుగూ వయ్యెద తుళ్ళి పడలేదనా
పలుకే పెదవి దాటి రాలేదనా

నీకు నేనే సరి... నాకు నీవే సరి ...
కోటికోటి స్వర్గ సుఖాలూ... కొత్తగ కొల్ల గొట్టనీ వెచ్చని
కొంగు నీడలో
ఇలాంటి తేనె తీయదనాల మత్తుగ చూరలాడనీ ముద్దుల మొదటి ముద్రలో
పరచిన వెన్నెలనే పానుపు చేసే
పొంగే వయసునే పూలుగ వేసీ
పగలెరుగక - జగమెరుగక - వగకౌగిలి బిగివదలక
ఒరిగి ఒరిగి కరిగి కరిగి పోదామా
నీకు నేనే సరి... నాకు నీవే సరి...

సరి సరి సరి సరి సరి
మీకు మీరే సరి... మాకు మేమే సరి
ఆయ్... మీకు మీరే సరి... మాకు మేమే సరి
ఇంతటితో సరి

మనసాయెనా మారిపోయెనా పాట సాహిత్యం

 

చిత్రం: శ్రీమద్విరాట పర్వము (1979)
సంగీతం: సుసర్ల దక్షిణామూర్తి
సాహిత్యం: డా॥ సి.నారాయణరెడ్డి
గానం: యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల 

మనసాయెనా... మతిపోయెనా
ఎవరికి ?
ఓ మదనా ... మదవా
మరి మరి ఉడికించ తగువా......
ఎప్పుడు మనసవుతుందో
అప్పుడు మతిపోతుంది
ఎప్పుడు మతిపోతుందో
అప్పుడే కధ మొదలవుతుంది

పగలేమో సూర్యుడుంటాడనీ
రేయైతే చంద్రుడొస్తాడనీ
తోటయితే తుమ్మెదల రొదలుంటాయనీ
దిగులుపడే చెలిగుండె గుబులుగని
ఓ మదనా - మదనా మరి మరి ఉడికించ తగునా

సూర్యుడుంటే ఏమి...పైట చాటు కాదా ?
చంద్రుడొస్తే ఏమి...పూలమాట లేదా ?
ఝుమ్మని తుమ్మెదలుంటే తారమ్మని అర్థం కాదా ?
మదిరాక్షి  మనసుంటే మార్గమే లేదా?

కన్నె వయవేమో కాకున్నా
సెభాష్
ఆంకెకు పతులేమో ఐదుగురున్ను
అంతేనా
తీరనిదేదో ఆతడి పెడుతుంటే
మరిగే కోరిక మారాము చేస్తుంటే...

దోరవండిన వయసులకే రుచులు మెండుకాదా
అంకె పెరిగినకొద్దీ - అనుభవం అధికం కాదా
మరిగే కోరిక వుంటే - మరి మరి మధురం కాదా
గుండె గుట్టు ముడి విప్పందే... గూటికి పోనిస్తానా
ఔనా... అంతేనా...


No comments

Most Recent

Default