Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Menarikam (1954)
Movie DetailsSongs List:పండుగ దినమిదిరా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మేనరికం (1954)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం: జంపన చంద్రశేఖర్ రావు
గానం: యం.యల్.వసంతకుమారి

పండుగ దినమిదిరా 
మన భారత స్వతంత్ర దిన మిదిరా
తెలిసీ తెలియని పరుల భాషలో 
చదివే చదువులు కనరావోయీ 
పాత పురాణపు కథలకు మారుగ 
వీర గాధలే వింటావోయ్! 
దేశ వీరుల మార్గం కంటావోయ్ 
కత్తులు దూసే కాలం పోయే 
జాతి మతాలా భేదం పోయే
పదుగురు ఒక టై బ్రతికే రోజుల 
భాగ్యం నోచావ్ నా తల్లీ 
భాగ్యం నీదే నా తల్లీ 

కరువు కాటకాల్ రానేరావిక
కలిమికి బలిమికి లోటేలేదక
దేశ దేశములు భరత దేశమే
తిండికి భిక్షా పెడుతుంది - 
రామ దండుకి శిక్షణ యిస్తుంది

॥పండుగ॥చిట్టి పుట్టిన రోజండీ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మేనరికం (1954)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం: జంపన చంద్రశేఖర్ రావు
గానం: పి.సుశీల అండ్ పార్టీ 

చిట్టి పుట్టిన రోజండీ ! 
చిన్నలు పెద్దలు లేవండీ ! 
దీవినలీయా రారండి !
వన్నెల చిన్నారి చిలుక
మేలిమి బంగరు బొమ్మండీ 
మాలతి పూవుల రెమ్మండి 
కొమ్మల నూగే కోకిల్లారా
జలి బిలి పలుకుల చిలకల్లారా

పున్నమి వెన్నెల పాలకడలిలో
స్నా నాలాడే చంద్రుని చూచి
కడుపులో మచ్చా కడిగిన పోదని
వెక్కిరించు మాచక్కని చుక్క
ఆపుకో జాలని పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మేనరికం (1954)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం: జంపన చంద్రశేఖర్ రావు
గానం: పి.లీల

సాకి: ఏడ్చి ఏడ్చి సొమ్మసిల్లే పాప 
ఏడ్వ లేకే కన్ను మూసే పాప

ఆపుకో జాలని
ఆకటి బాధ........
దారే లేదా ?
బ్రతికే దారే లేదా ?
పసి పాపల ఆకలి తీరే
మేలిమి బంగరు నగలడిగారా ?
మేడల మిద్దెల వసతడిగారా !
కాలే కడుపున కింత
గంజియే కావాలన్నా
కడుపు మంటతో ఏడ్చే పాపకు
కథలు చెప్పినా నిదుర పోవునా ? 
పాలకు బదులూ కన్నీళ్ళిస్తే
ఆకలి పోతుందా

కన్నీటి నీ గాధ కరిగెనా .. పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మేనరికం (1954)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం: జంపన చంద్రశేఖర్ రావు
గానం: ప్రసాదరావు

సాకి:
అహో !
కన్నీటి నీ గాధ కరిగెనా .. తల్లీ 
యింతేలే బ్రతుకింతేలే
పేదల జీవితమంతా... యింతేలే బ్రతుకింతేలే
దారి తెలియని పేదల బ్రతుకులు 
దారం తెగినా గాలిపడగలమ్మా 
అది నీటి బుడగలమ్మా !
పేదల జీవితమంతా... యింతేలే - బ్రతుకింతే..

చిదికిన బ్రతుకులతో
చెదిరిన ఆశలతో
చెడి చుట్టాలింటికి పోవ
చులకన సేయక
పలుకరింతురా !
వెలుపలి కంపక
నిలువ నితురా
ఆర్ధిక స్వతంత్య్రమే ఆడవారల కున్న
కరుణలేని ఈ కసాయిలోకం
కత్తుల బోనులో ఇరికిస్తుందా

కాళ్ళరాచి ఇటు నలి పేస్తుందా
ఇంతేలే
బ్రతుకింతేలే
పేదల జీవితమంతా .. ఇంతేలేపగలు రేయనక పాటుపడి (పద్యం) పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మేనరికం (1954)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం: జంపన చంద్రశేఖర్ రావు
గానం: యం. యల్. వసంతకుమారి

పద్యం:
పగలు రేయనక పాటుపడి
వారి వీరి ఆదరింపులకు
బెదిరింపు లొంగి
ఎంగిలి మెతుకు లాశించి
బ్రతుకుట కంటె 
స్వేచ్చగా - ఏ కుటీర పరిశ్రమో చేసుకొని 
బ్రతుకంగ రాదె జా నెడు పొట్టకింత బానిసత్వ మేలా !కనీసం ప్రతిమనిషికి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మేనరికం (1954)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం: జంపన చంద్రశేఖర్ రావు
గానం: యమ్.యస్.రామారావు

కనీసం ప్రతిమనిషికి
కూడు గుడ్డ నీడయినా వుండాలా ? 
కాని మిగలాలా ? మరీ బ్రతకాలా !
ఏ రాజును దించినా
ఏ రాజ్యం మారినా
ఏ యిజం వచ్చినా
ఏ యిజం నచ్చినా
ఏ రాష్ట్రం వచ్చినా ఏ పార్టీ యేలినా
ఏ భోగం పట్టినా
ఏ భాగ్యం గల్గినా
ఏ యేటిని నిల్పిన ఏ కోటలు గట్టినా 
ఏ పల్లెలు పండినా ఏ పట్నం వెలిగినా 
ఏ నాయకు డొచ్చినా ఆర్తుల జూచినా
ఏ పలుకులు పల్కినా ఏ చిలుకలు కుల్కి నా

నాటికి నేటికి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మేనరికం (1954)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం: జంపన చంద్రశేఖర్ రావు
గానం: రేలంగి

నాటికి నేటికి బేధమూ చూడ 
నూటికి తొంభై పాళ్లురా చూడ 
నూటికి తొంబై చూడ నూటికి తొంబై చూడ
నూటికి తొంబై పాళ్లురా. ॥నాటికి ॥

మీసం తిప్పి రోషం చూపి
కత్తులు తిప్పిం దానాడు 
చూర కత్తులు తిప్పిం దానాడు 
మీసం లేక రోషం లేక
చిత్తయ్ పోయిందీనాడు 
వట్టి చెత్తయి పోయిందీ నాడు 
పాలూ వెన్నా మీగడ తింటూ 
కండలు పెంచా రానాడు - తెగ 
కండలు పెంచారానాడు
కాఫీలు తాగి ఫెషన్లు పెంచీ 
పీనుగులయ్యా రీ నాడు-చచ్చు 
ఫీనుగులయ్యా రీనాడు
ఆడది అంటే అదరక బెదరక 
పులిలాగున్నా రానాడు - పెద్ద 
పులిలాగున్నా రానాడు
ఆడది అంటే ఆదురుచు బెదురుచు
దాసులు అయ్యా రీనాడు - పాద 
దాసులు అయ్యారీనాడు. ॥నాటికి ॥
పెళ్ళి మాటొద్దు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మేనరికం (1954)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం: జంపన చంద్రశేఖర్ రావు
గానం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు, అండ్ పి.సుశీల

గుఫ్ చీఫ్
పెళ్ళి మాటొద్దు 
పెళ్ళిళ్ళంటే మాటలా
దాగుడు మూతలాట
గుఫ్ చీఫ్
పెళ్ళి మాటొద్దు
పట్టూసీర కట్టి నీవు
బంతిపూలా  రవికను తొడిగి
టింగు రంగా యంటు పెళ్ళికి
అడ్డూ చెప్పక వుంటే
వడ్డాణం తెస్తానె
అడ్డాబాస తెస్తానె
టకుటక్కు నీ కాళ్ళకు మట్టెలూ తెస్తానె
ఏటి కావాలొ చెప్పవే తలుపులూ
ఏటి కావాలో చెప్పవే చుఫ్ గుఫ్ చుఫ్
పిల్లా పీచు కలిగితే
పెంచలేక సావాలి
ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళకెల్ల
సులకనె పోవాలి

పెళ్ళిమాట ఎత్తకోయి మావ 
పెళ్ళిమాట ఒదురోయి

అయ్యోలమ్మి
అయ్యోలమ్మి
అయ్యోలమ్మి
ఆదుర్తా వేటే ?
ఓలమ్మీ
ఆదుర్తా వేటే ? 
పెళ్ళంటే బెదుర్తా వేటే ?
ఓ అమ్మి 
పెళ్లాడి నోళ్ళంతా పెద్ద మొగోళ్ళే నేనంటే 
పెద్ద మొనగాళ్లే నేంటే తింటానికి తిండిలేదు
ఉంటానికి ఇల్లులేదు కోతలు కోశావుగాని 

ఎల్లవోయి 
పెళ్ళంటూ 
వచ్చావోయి
నీకూ పెళ్లంటూ కావాలంటే 
ఇల్లంటూ ఉండాలయ్యా 
డబ్బెంతో ఉండాలయ్యా 
అందాక పెళ్ళాడ వద్దయ్యో చుప్ హుప్ చందమామ సోకుచూడ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మేనరికం (1954)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం: జంపన చంద్రశేఖర్ రావు
గానం: ఎ. ఎమ్. రాజా అండ్ జిక్కి (పి.జి.కృష్ణవేణి)

చందమామ సోకుచూడ
అందాలా దీవులకు
కలసి పోదామా !
కలసి పోదామా !
కాటూకా కల్లకద్ది 
కడియాలా రవళితోటి 
కవ్వించ రానుపోవే
ఓ వయ్యారి భామా !
సయ్యాటకు రానుపోవే

జాబిల్లి అందాలూ;
జాజిపూలా చందాలూ;
ఎవరి కోసమురా ?
ఓ వయ్యారి బావా

వలపు తెలియని
వయసు ఫలమే మోయి
కలవపూవు చందురూడు
కౌగిలింతల కలుసుకొనగా
మధ్యనొచ్చే మబ్బుమా టేవే ? 
ఒయ్యారి భామా !
మన మధ్య నొచ్చే ఆత్తమాటేవే ? 

గాలి వీచిన తేలిపోయే
మబ్బుమాట ఎందుకోయి?
మన మనమామనసు కలసి పోతే
అత్తమాట లెందుకోయి
ఓ వయ్యారి బావా
అందాల దీవి కెడదావోయి
పోదామా
కలసి
పోదామా
పోదామా

చూచారా! ఈ సరసం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మేనరికం (1954)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం: జంపన చంద్రశేఖర్ రావు
గానం: ఘంటసాల అండ్ పి.లీల

చూచారా! ఈ సరసం
విన్నారా! ఈ చోద్యం
మల్లెపూల తేనెలు తాగి
మత్తెక్కే తుమ్మెదల్లారా !
ఓ తుమ్మెదలారా !
వర్షానికి తడిశావని వడిలో నను చేర్చుకొని
తల నీకూ తుడవాలని
మనసారా జేరదీసె 
ఓ తుమ్మెదలారా !

గుడిలోపల కూర్చుంటే వడిలొ తన తన తల జేర్చ
పూలతావికి పొంగి నేను
పోనీయని దరి జేర్చ 
తప్పించుకు తానొచ్చి
తప్పులు నావంటుంది

చక్కదనాల్ చుక్క వని
చిక్కావిక చేతికని
నీవే నా రాణివని 
ఎంతో మురిపించాడే.
చిక్కేదానిని కానోయి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మేనరికం (1954)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం: జంపన చంద్రశేఖర్ రావు
గానం: జిక్కి (పి.జి.కృష్ణవేణి)

చిక్కేదానిని కానోయి
ఓ...... రాజా ! నా రాజా! 
చేతికి చిక్కేదానిని కానోయి

జాబిల్లి వెలుగుల్లోనా
చక్కదనం నేనేనోయి 
కోకిలమ్మ గానంలోనా 
కమ్మనీ శృతిని నేనేనోయి రాజా !
నా రాజా ! చేతికి చిక్కేదానిని కానోయి

వన్నెచిన్నెలా మురిపించేటి 
వలపుల రాణిని నేనేనోయి
తకిట తకిట తకదిమీ
ఝణుతక ఝణుతక ధిమితక
తక తకిట తకిట తక దిమిత దిమియని
నాట్యంచేస్తూ పోతానోయి రాజా!
నారాజా ! చేతికి

మత్తిల్లే కౌగిలిలోనా
మాటలు రాని దానను రాజా !
నీ దాసిని రాజా!
పోనీ న నేను
పోవా న నీవు
మరువలేని మమకారంతో
మరచి పోదిమీలోకం రాజా ! 
నా రాజా చేతికిఆనందం ఆనందం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మేనరికం (1954)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం: జంపన చంద్రశేఖర్ రావు
గానం: జిక్కి (పి.జి.కృష్ణవేణి)

ఆనందం ఆనందం
ఆనందమె జీవిత పరమానం
ముసి ముసి నవ్వుల మోహన రాగం
కొసరే కోకిల వసంతగానం 
శరన్మల్లిక మధుర నికుంజం 
ప్రేమ దృగంచల బాల కురంగం
చల్లగాలిలో ......గగన విహారం 
సాగే ఊయల స్వైరవిహారం 
సెలఏటిలో స్వేచ్చాయానం 
కలసే మనసుల ప్రణయ కలాపం 
పున్నమి వెన్నెల పొంగే సంద్రం 
కన్నులు కన్నులు కలసే సమయం 
ఏ మున్నది జీవిత చరితార్ధం ? 
మదేవత కదే పరమార్థం 

No comments

Most Recent

Default