Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Jai Hanumaan (2008)

ఆల్బమ్: జై హనుమాన్ (2008)
సంగీతం: జె.సత్యదేవ్
గానం: పార్థసారధిSongs List:హనుమాన్ చాలీసా పాట సాహిత్యం

 
ఆల్బమ్: జై హనుమాన్ (2008)
సంగీతం: నిహాల్
గానం: యస్. పి. బాలు

దోహా :
శ్రీ గురు చరన సరోజ రజ నిజమను ముకుర సుధారి |
వరణౌ రఘువర విమల యశ జో దాయక ఫలచారి ||
బుద్ధిహీన తను జానికై సుమిరౌ పవన కుమార్ |

బలబుద్ధి విద్యా దేహుమోహి హరహు కలేశ వికార్ ||

జై హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ || 4 ||

చౌపా ఈ:
జయ హనుమాన ఙ్ఞాన గుణ సాగర |
జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర || 1 ||

రామదూత అతులిత బలధామా |
అంజని పుత్ర పవనసుత నామా || 2 ||

మహావీర విక్రమ బజరంగీ |
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ||3 |

కంచన వరణ విరాజ సువేశా |
కానన కుండల కుంచిత కేశా || 4 ||

హాథ వజ్ర ఔర్ ధ్వజావిరాజై |
కాంథే మూంజ జనేఊ ఛాజై || 5||

శంకర సువన కేసరీ నందన |
తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన || 6 ||

విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర |
రామ కాజ కరివే కో ఆతుర || 7 ||

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా |
రామలఖన సీతా మన బసియా || 8||

సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావా |
వికట రూపధరి లంక జరావా || 9 ||

భీమ రూపధరి అసుర సంహారే |
రామ చంద్ర కే కాజ సవారే || 10 ||

జై హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్
లాయ సంజీవన లఖన జియాయే |
శ్రీ రఘువీర హరషి ఉర లాయే || 11 ||

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాఈ |
కహా భరత సమ తుమ ప్రియ భాఈ || 12 ||

సహస వదన తుమ్హరో యశ గావై |
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై || 13 ||

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా |
నారద శారద సహిత అహీశా || 14 ||

యమ కుబేర దిగపాల జహాం తే |
కవి కోవిద కహి సకై కహా తే || 15 ||

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా |
రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా || 16 ||

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా |
లంకేశ్వర భయె సబ జగ జానా || 17 ||

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ || 18 ||

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ |
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ || 19 ||

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే || 20 ||

జై హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ || 2 ||

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే |
హోత న ఆఙ్ఞా బిను పైఠారే || 21 ||

సబై సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా |
తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా || 22 ||

ఆపన తేజి సమ్హారో ఆపై |
తీనో లోక హాంక తే కాంపై || 23 ||

భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై |
మహవీర జప నామ సునావై || 24 ||

నాసై రోగ హరై సబ పీరా |
జపత నిరంతర హనుమత వీరా || 25 ||

సంకట తే హనుమాన్ ఛుడావై |
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై || 26 ||

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |
తినకే కాజ సకల తుమ సాజా || 27 ||

ఔర మనోరధ జో కోఇ లావై |
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై || 28 ||

చారో యుగ పరితాప తుమ్హారా |
హై పరసిద్ధి జగత ఉజియారా || 29 ||

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే |
అసుర నికందన రామ దులారే || 30 ||

జై హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ || 2 ||

అష్ఠసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా |
అస వర దీన్హ జానకీ మాతా || 31 ||

రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా |
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా || 32 ||

తుమ్హరే భజన రామకో భావై |
జన్మ జన్మ కే దుఖః బిసరావై || 33 ||

అంత కాల రఘువర పురజాఈ |
జహా జన్మ హరిభక్త కహాఈ || 34 ||

ఔర దేవతా చిత్త న ధరఈ |
హనుమత సేఇ సర్వ సుఖ కరఈ || 35 ||

సంకట హటై మిటై సబ పీరా |
జో సుమిరై హనుమత బల వీరా || 36 ||

జై జై జై హనుమాన గోసాఈ |
కృపా కరో గురుదేవ కీ నాఈ || 37 ||

యహ శత వార పాఠ కర జోఈ |
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోఈ || 38 ||

జో యహ పడై హనుమాన్ చాలీసా |
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా || 39 ||

తులసీదాస సదా హరి చేరా |
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా || 40 ||

రామ్ లక్ష్మణ్ జానకి జై భోలో హనుమాన్ కి ||

పవన తనయ సంకట హరణ – మంగళ మూరుతి రూప్ |
రామ లఖన సీతా సహిత – హృదయ బసహు సురభూప్ ||

|| ఇతి శ్రీ హనుమాన్ చాలీసా||

కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా || 40 ||

రామ్ లక్ష్మణ్ జానకి జై భోలో హనుమాన్ కి ||

పవన తనయ సంకట హరణ – మంగళ మూరుతి రూప్ |
రామ లఖన సీతా సహిత – హృదయ బసహు సురభూప్ ||

|| ఇతి శ్రీ హనుమాన్ చాలీసా||

దండకం సాహిత్యం

 
ఆల్బమ్: జై హనుమాన్ (2008)
సంగీతం: జె.సత్యదేవ్
గానం: పార్థసారధి

శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం 
ప్రభాదివ్యకాయం ప్రకీర్తిప్రదాయం
భజే వాయుపుత్రం భజే వాలగాత్రం 
భజేహం పవిత్రం  భజే సూర్యమిత్రం 
భజే రుద్రరూపం భజే బ్రహ్మతేజం బటంచున్ 
ప్రభాతంబు సాయంత్ర నీనామ సంకీర్తనల్ జేసి 
నీ రూపు వర్ణించి నీమీద నేదండకం బొక్కటిన్ 
జేయ నూహించి నీ మూర్తినిన్ గాంచి 
నీసుందరం బెంచి నీ దాసదాసుండనై రామభక్తుండనై 
నిన్ను నేగొల్చెదన్ నీ కటాక్షంబునన్ జూచితే 
వేడుకల్ చేసితే నా మొరాలించితే నన్ను రక్షించితే
అంజనాదేవి గర్భాన్వయా దేవ నిన్నెంచ నేనెంతవాడన్ 
దయాశాలివై జూచితే దాతవై బ్రోచితే 
దగ్గరంబిల్చితే తొల్లి సుగ్రీవునకు -మంత్రివై 
స్వామి కార్యంబునన్ నుండి శ్రీరామ సౌమిత్రులం జూచి 
వారిన్విచారించి సర్వేశు పూజించి 
యబ్భానుజుం బంటు గావించి 
యవ్వాలినిన్ జంపి కాకుత్థ్స తిలకున్ దయాదృష్టి వీక్షించి 
కిష్కింధకేతెంచి శ్రీరామ కార్యార్థమై 
లంక కేతెంచియున్ లంకిణిన్ జంపియున్ 
లంకయున్ గాల్చియున్ భూమిజం జూచి 
యానందముప్పొంగ యాయుంగరంబిచ్చి 
యారత్నమున్ దెచ్చి  శ్రీరామ కున్నిచ్చి సంతోషనున్జేసి 
సుగ్రీవునిన్ అంగదున్ జాంబవంతాది నీలాదులున్ గూడి 
యాసేతువున్ దాటి వానరుల్మూకలై దైత్యులన్ ద్రుంచగా
రావణుండంత కాలాగ్ని యుగ్రుండుడై కోరి బ్రహ్మాండ మైనట్టి 
యా శక్తినిన్వేచి యాలక్షణున్ మూర్ఛ నొందింపగా
నప్పుడే పోయి సంజీవినిన్దెచ్చి సౌమిత్రికిన్నిచ్చి 
ప్రాణంబు రక్షింపగా కుంభకర్ణాది వీరాళి తో పోరాడి ఛండాడి
శ్రీరామ బాణాగ్ని వారందరిన్ రావణున్ జంపగానంత 
లోకంబు లానందమై యుండ నవ్వేళనున్ 
నన్వి భీషుణున్ వేడుకన్ దోడుకన్ వచ్చి 
పట్టాభిషేకంబు చేయించి సీతామహాదేవికిన్ దెచ్చి 
శ్రీరాముకున్నిచ్చి న్నయోధ్యాకున్ వచ్చి 
పట్టాభిషేకంబు సంరంభమైయున్న 
నీకన్న నాకెవ్వరున్ గూర్మి లేరంచు మన్నించి 
నన్ రామభక్తి ప్రశస్తంబుగా నిన్ను నీ నామ 
సంకీర్తనల్ చేసితే పాపముల్ల్బాయునే 
భయములున్ దీరునే భాగ్యముల్ కల్గునే 
సకల సామ్రాజ్యముల్ సకల సంపత్తులున్ కల్గునే 
వానరాకార యోభక్త మందార యోపుణ్య సంచార 
యోవీర యోశూర నీవే సమస్తంబు నీవే ఫలమ్ముగా వెలసి 
యాతారక బ్రహ్మ మంత్రంబు పఠియించుచున్ 
స్థిరముగా వజ్రదేహంబునున్ దాల్చి
శ్రీరామ శ్రీరామయంచున్ మనః పూతమై
ఎప్పుడున్ తప్పకన్ తలతునా జిహ్వయందుండి 
నీ దీర్ఘదేహమ్ము త్రైలోక్య సంచారివై 
రామ నామాంకితధ్యానివై బ్రహ్మవై తేజంబునన్ రౌద్రి 
నీజ్వాల కల్లోల హావీర హనుమంత 
ఓంకార హీంకార శబ్దంబులన్
భూత ప్రేత పిశాచంబులన్ గాలిదయ్యంబులన్
నీదు వాలంబునన్ జుట్టి నేలంబడం గొట్టి 
నీముష్టి ఘాతంబులన్ బాహుదండంబులన్ 
రోమఖండంబులన్ ద్రుంచి కాలాగ్ని రుద్రుండవై  
బ్రహ్మప్రభాభాసితంబైన  నీదివ్య తేజంబునున్ జూచి 
రార నాముద్దు నరసింహ యన్చున్ 
దయాదృష్టి వీక్షించి నన్నేలు నా స్వామి... 
నమస్తే సదా బ్రహ్మచారీ నమస్తే వాయుపుత్రా నమస్తే 
నమస్తే నమస్తే నమస్తే నమస్తే  నమస్తే నమః
భుజంగ స్తోత్రం సాహిత్యం

 
ఆల్బమ్: జై హనుమాన్ (2008)
సంగీతం: నిహాల్
గానం: నిహాల్ , నిత్య శంతోషిని
శ్రీరామ దూతం పాట సాహిత్యం

 
ఆల్బమ్: జై హనుమాన్ (2008)
సంగీతం: నిహాల్
గానం: నిహాల్ శ్రీరామదూత హనుమాన్ పాట సాహిత్యం

 
ఆల్బమ్: జై హనుమాన్ (2008)
సంగీతం: నిహాల్
గానం: నిహాల్ , నిత్య శంతోషినిజై హనుమాన్ చాంటింగ్ పాట సాహిత్యం

 
ఆల్బమ్: జై హనుమాన్ (2008)
సంగీతం: నిహాల్
గానం: నిహాల్ , సాగర్శ్రీ రామరక్ష స్తోత్రం సాహిత్యం

 
ఆల్బమ్: జై హనుమాన్ (2008)
సంగీతం: జె.సత్యదేవ్
గానం: గానం: యస్. పి. బాలు

No comments

Most Recent

Default