Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Sankarabharanam (1980)చిత్రం: శంకరాభరణం (1980)
సంగీతం: కే. వి. మహదేవన్
నటీనటులు: జె. వి.సోమయాజులు, మంజు భార్గవి, చంద్రమోహన్, రాజ్యాలక్ష్మి, తులసి
దర్శకత్వం: కె.విశ్వనాథ్
నిర్మాత: ఏడిద నాగేశ్వరరావు
విడుదల తేది: 15.01.1980Songs List:బ్రోచే వారెవరురా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శంకరాభరణం (1980)
సంగీతం: కే. వి. మహదేవన్
సాహిత్యం: మైసూర్ వాసుదేవాచార్ 
గానం: యస్. పి. బాలు, వాణీ జయరాం


బ్రోచే వారెవరురా నిను వినా రఘువరా
నను బ్రోచే వారెవరురా నిను వినా రఘువరా
నీ చరణాంబుజములునే 
నీ చరణాంబుజములునే 
విడజాల కరుణాల వాల

బ్రోచే వారెవరురా

ఓ చతురాననాది వందిత నీకు పరాకేల నయ్యా
ఓ చతురాననాది వందిత నీకు పరాకేల నయ్యా
ఓ చతురాననాది వందిత నీకు పరాకేల నయ్యా
నీ చరితము పొగడలేని
నా చింత దీర్చి వరములిచ్చి వేగమె
నీ చరితము పొగడలేని
నా చింత దీర్చి వరములిచ్చి వేగమె

ఆ సనిదపద నిసా నినిదదపమ

పదమ గా మా పాదాని సనిదపమ నిదపమ
గమపద మగరిస సమా గమపద మాపదని
ససరిని నీనీసదా దదనిపాద మపదని
సనిదప మగమనిదని పదమాపదని
సమ గరిస రిసానిదప సానీదపమ గామపదని

బ్రోచే వారెవరురా

సీతాపతే నాపై నీ కభిమానము లేదా
సీతాపతే నాపై నీ కభిమానము లేదా
వాతాత్మజార్చిత పాద
నా మొరలను వినరాదా

భాసురముగ కరిరాజుని బ్రోచిన 
వాసుదేవుడవు నీవు కదా
భాసురముగ కరిరాజుని బ్రోచిన 
వాసుదేవుడవు నీవు కదా
భాసురముగ కరిరాజుని బ్రోచిన 
వాసుదేవుడవు నీవు కదా

నా పాతక మెల్ల పోగొట్టి గట్టిగ
నా చేయి పట్టి విడువక

స సనిదపద నిస నినిదదపమ

పాదమ గా మా పాదాని సానీదపమ నీదాపమ
గమపద మగరిస సమా గమపద మాపదని
ససరిని నీనీసదా దదనిపాద మపదని
సానిదప మగమనిదని పదమాపదని
సమా గరిస రిసానిదప సానీదపమ గామపదని

బ్రోచే వారెవరురాదొరకునా ఇటువంటి సేవా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శంకరాభరణం (1980)
సంగీతం: కే. వి. మహదేవన్
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్. పి. బాలు, వాణీ జయరాం

దొరకునా... దొరకునా... దొరకునా...

దొరకునా ఇటువంటి సేవా
దొరకునా ఇటువంటి సేవా
నీ పద రాజీవముల చేరు
నిర్వాణ సోపాన మదిరోహణము సేయుత్రోవ
నీ పద రాజీవముల చేరు
నిర్వాణ సోపాన మదిరోహణము సేయుత్రోవ

దొరకునా ఇటువంటి సేవా
నీ పద రాజీవముల చేరు నిర్వాణ సోపాన మదిరోహణము సేయుత్రోవ
దొరకునా ఇటువంటి సేవా

రాగాలనంతాలు నీవేయి రూపాలు
భవరోగ తిమిరాల పోకార్చు దీపాలు
రాగాలనంతాలు నీవేయి రూపాలు
భవరోగ తిమిరాల పోకార్చు దీపాలు
నాదాత్మకుడవై...
నాలోన చలగి నా ప్రాణ దీపమై నాలోన వెలిగే...

ఆ... నాదాత్మకుడవై నాలోన చలగి
నా ప్రాణ దీపమై నాలోన వెలిగే...
నిను కొల్చువేళ దేవాదిదేవా దేవాది దేవా...

దొరకునా ఇటువంటి సేవా
నీ పద రాజీవముల చేరు నిర్వాణ సోపాన మదిరోహణము సేయుత్రోవ
దొరకునా ఇటువంటి సేవా

ఉచ్చ్వాస నిశ్వాసములు వాయు లీనాలు స్పందించు నవనాడులే వీణా గానాలు
నడలూ ఎదలోని సడులే మృదంగాలు

ఉచ్చ్వాస నిశ్వాసములు వాయు లీనాలు స్పందించు నవనాడులే వీణా గానాలు
నడలూ ఎదలోని సడులే మృదంగాలు
నాలోని జీవమై నాకున్న దైవమై 
వెలుగొందు వేళ మహానుభావా...
మహానుభావా...

దొరకునా... సేవా...
నీ పద రాజీవముల చేరు
నిర్వాణ సోపాన మదిరోహణము సేయుత్రోవ
దొరకునా ఇటువంటి సేవా
దొరకునా ఇటువంటి సేవామానస సంచరరే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శంకరాభరణం (1980)
సంగీతం: కే. వి. మహదేవన్
సాహిత్యం: సదాశివ బ్రహ్మేంద్ర 
గానం: యస్. పి. బాలు, వాణీ జయరాం

మానస సంచరరే 
మానస సంచరరే బ్రహ్మణి మానస సంచరరే
మదసిఖి పింఛలంకృుత చికురె
మదసిఖి పింఛలంకృుత చికురె
మహనీయ కపొలజిత ముకురె మానస సంచరరే
శ్రీ రమణీకుచ శ్రీ శ్రీ శ్రీ రమణీ
శ్రీ రమణీకుచ దుర్గ విహారీ
సేవకజన మందిరా మందారే
పరమహాంశముఖ చంద్ర చకొరె
పరి పూరిత .మురళీ వరధారె
మానస సంచరరేమాణిక్య వీణాం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శంకరాభరణం (1980)
సంగీతం: కే. వి. మహదేవన్
సాహిత్యం: మహాకవి కాళిదాస్
గానం: యస్. పి. బాలు

మాణిక్య వీణాం ముఫలాలయంతీం 
మదాలసాం మంజుల వాగ్విలాసామ్మ
హేంద్ర నీలద్యుతి కోమలాంగీం 
మాతంగ కన్యాం మనసాస్మరామి 

చతుర్బుజే చంద్రకళా వతంసే
కుచోన్నతే కుంకుమ రాగశోణే
పుండ్రేక్షు పాశాంకుశ పుష్ప బాణహస్తే
నమస్తే నమస్తే జగదేక మాత:ఓంకార నాదాను పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శంకరాభరణం (1980)
సంగీతం: కే. వి. మహదేవన్
సాహిత్యం: మహాకవి కాళిదాస్
గానం: యస్. పి. బాలు, జానకి 

పల్లవి:
ఓం ఓం ఓంకార నాదాను
సంధానమౌ గానమే శంకరాభరణము
శంకర గళ నిగళము శ్రీహరి పద కమలము
రాగ రత్న మాలికా తరళము శంకరాభరణము

చరణం:  
శారద వీణా రాగ చంద్రికా పులకిత శారద రాత్రము
నారద నీరద మహతీ నినాద గమకిత శ్రావణ గీతము
రసికుల కనురాగమై రస గంగలో తానమై
పల్లవించు సామ వేద మత్రము శంకరాభరణము


చరణం:    
అద్వైత సిద్ధికి అమరత్వ లబ్ధికి గానమె సోపానము....
సత్వ సాధనకు సత్య శోధనకు సంగీతమే ప్రాణము
త్యాగ రాజ హృదయమై రాగ రాజ నిలయమై
ముక్తి నొసగు భక్తి యోగ మార్గము
మృతియె లేని సుధాలాప స్వర్గము 

శంకరాభరణము
ఓంకార నాదాను సంధానమౌ గానమే శంకరాభరణము
పాదాని శంకరాభరణము
  
పమగరి, గమపదని శంకరాభరణము
సరిసా, నిదప, నిసరి, దపమ, గరిగ, పమగ పమద పనిద సనిగరి శంకరాభరణము
అహా
దపా, దమా, మాపాదపా
మాపాదపా
దపా, దమా, మదపామగా
మాదపామగా
గమమదదనినిరి, మదదనినిరిరిగ

నిరీరిగగమమద, సరిరిససనినిదదప శంకరాభరణము
రీ ససస రిరిసస రిసస సని సరి సని సరి
సనిరి సనిద ని ని ని
ధ ధ ని ని ధధ ని ని ధాధానిని
ధనిస ధనిస ధని ధగరిసనిధప ధ ధ ధ

గరిగ మమగ గరిగ మమగ
గరి గమప గ మపధ మధపమగరిసని
సరిగా సరి గారి మగ పమ ధప మగ పమ
ధప నిధ పమ ధపనిధ శని ధప నిధ
సని రిస గ రి స గరిసనిధ రి స రిసనిధప స
గరిసనిద రిసనిధప సనిధపమ రిసాని

రిసనిదప నిధ సనిధపమప
రిసనిదప సనిధపమ ధపమగరి
గ మ ధ నిధని పధ మప రిసనిధపని
దపమగరి రిసనిధప మగరిసని


(శంకరాభరణము శంకరాభరణము)పలుకే బంగారమాయెనా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శంకరాభరణం (1980)
సంగీతం: కే. వి. మహదేవన్
సాహిత్యం: బద్రాచల రామదాస్ 
గానం: యస్. పి. బాలు, వాణీ జయరాం

పలుకే బంగారమాయెనా
రాగం తానం పల్లవి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శంకరాభరణం (1980)
సంగీతం: కే. వి. మహదేవన్
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్. పి. బాలు

రాగం తానం పల్లవి
రాగం తానం పల్లవి
నా మదిలోనె కదలాడి కడ తేర మన్నవి
రాగం తానం పల్లవి
నా మదిలోనె కదలాడి కడ తేర మన్నవి
రాగం తానం పల్లవి
నాధ బర్తులై వేదమూర్తులై
నాధ బర్తులై వేదమూర్తులై
రాగకీర్తులై త్రిమూర్తులై
రాగం తానం పల్లవి

కృష్ణా తరంగాల సారంగ రాగాలు 
కృష్ణ లీలా తరంగిణీ భక్తి గీతాలు
కృష్ణా తరంగాల సారంగ రాగాలు 
కృష్ణ లీలా తరంగిణీ భక్తి గీతాలు
సస్య కేదారాల స్వరస గాంధారాలు
సస్య కేదారాల స్వరస గాంధారాలు
సరసహృదయ క్షేత్ర విమల గాంధర్వాలు
సరసహృదయ క్షేత్ర విమల గాంధర్వాలు
క్షీర సాగర శయన దేవ గాంధారిలో
క్షీర సాగర శయన దేవ గాంధారిలో
నీ పద కీర్తన సేయగా... పమపదని
రాగం తానం పల్లవి
నా మదిలోనె కదలాడి కడ తేర మన్నవి
రాగం తానం పల్లవి

శ్రుతి లయలే జననీ జనకులు కాగా 
భావాల రాగాల తాళాల తేలి
శ్రుతి లయలే జననీ జనకులు కాగా 
భావాల రాగాల తాళాల తేలి
శ్రీ చరణ మందార మధుపమ్మునై వ్రాలి
శ్రీ చరణ మందార మధుపమ్మునై వ్రాలి
నిర్మల నిర్వాణ మధుధారలే గ్రోలి
నిర్మల నిర్వాణ మధుధారలే గ్రోలి
భరతాభినయ వేద...
భరతాభినయ వేద వ్రత దీక్ష పూని
కైలాస సదనా కాంభోజి రాగాన
కైలాస సదనా కాంభోజి రాగాన
నీ పద నర్తన సేయగా... 
ప ద ని రాగం తానం పల్లవి
నా మదిలోనె కదలాడి కడ తేర మన్నవి
రాగం తానం పల్లవిశంకరా నాధశారీర పరా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శంకరాభరణం (1980)
సంగీతం: కే. వి. మహదేవన్
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్. పి. బాలు

శంకరా నాధశారీర పరా

శంకరా నాద శరీరా పరా
వేద విహారా హరా జీవేశ్వరా... శంకరా...

ప్రాణము నీవని గానమే నీదని ప్రాణమె గానమనీ
మౌనవిచక్షణ ధ్యాన విలక్షణ రాగమె యోగమని
ప్రాణము నీవని గానమే నీదని ప్రాణమె గానమనీ
మౌనవిచక్షణ ధ్యాన విలక్షణ రాగమె యోగమని

నాదో పాసన చేసిన వాడను నీ వాడను నేనైతే
నాదో పాసన చేసిన వాడను నీ వాడను నేనైతే
దిక్కరీంద్రజిత హిమగిరీంద్రసిత
ఖందరా నీల కంధరా
క్షుద్రులెరుగని రుద్రవీణ నిర్ణిద్ర గానమిది
అవతరించరా విని తరించరా 

శంకరా నాద శరీరా పరా
వేద విహారా హరా జీవేశ్వరా... శంకరా...


మెరిసే మెరుపులు మురిసే పెదవుల
చిరు చిరు నవ్వులు కాబోలు
ఉరిమే ఉరుములు సరి సరి నటనల
సిరి సిరి మువ్వలు కాబోలు

పరవశాన శిరసూగంగా
ధరకు జారెనా శివగంగా
పరవశాన శిరసూగంగా
ధరకు జారెనా శివగంగా

నా గానలహరి నువు మునుగంగా
ఆనంద వృష్టి నే తడవంగ      


శంకరా నాద శరీరా పరా
వేద విహారా హరా జీవేశ్వరా... శంకరా...
సామజ వరగమనా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శంకరాభరణం (1980)
సంగీతం: కే. వి. మహదేవన్
సాహిత్యం: త్యాగరాయ కీర్తన 
గానం: జానకి, యస్. పి. బాలు

సామజ వరగమనా
సామజ వరగమనా సాధుహృత్ సార సాబ్జపాల
కాలాతీత విఖ్యాత సామజ వరగమనా
సామజ వరగమనా సాధుహృత్ సార సాబ్జపాల
కాలాతీత విఖ్యాత సామజ వరగమనా

సామని గమజ సుధా
సామని గమజ సుధామయగాన విచక్షణ గుణశీల
దయాలవాల మాంపాలయ 
సామని గమజ సుధామయగాన విచక్షణ గుణశీల
దయాలవాల మాంపాలయ

సామజ వరగమనా
సామజ వరగమనా సాధుహృత్ సార సాబ్జపాల
కాలాతీత విఖ్యాత సామజ వరగమనా

ఆమని కోయిలా ఇలా నా జీవన వేణువులూదగా
ఆమని కోయిలా ఇలా నా జీవన వేణువులూదగా
మధుర లాలసల మధు పలాలనల
మధుర లాలసల మధు పలాలనల
పెదవిలోని మధువులాను
వ్రతముపూని జతకు చేరగా
నిసా దనీ మదా గమా సమమగ గదదమ
మనినిద సనిదమ దనిసా దనిసా
గదదమ మనినిద దససని గసనిద నిసగ నిసగ
సమగమ గససని నిగసగ సనినిద దనినిద
మదదని గమదని సనిదమగస

సామజవరగమనా
సామజ వరగమనా సాధుహృత్ సార సాబ్జపాల
కాలాతీత విఖ్యాత సామజ వరగమనా

వేసవి రేయిలా ఇలా నా ఎదలో మల్లెలు చల్లగా
వేసవి రేయిలా ఇలా నా ఎదలో మల్లెలు చల్లగా
మదిని కోరికలు మదన గీతికలు
మదిని కోరికలు మదన గీతికలు
పరువమంత విరులపాన్పు పరచి నిన్ను పలుకరించగా

గమా గమదమగమా గమనిదమదా మదనిసదనీని నీని
మదనీనినీని గమదా దదదదానీ మదనీని నీదమగసా
సాసా సానీ సదా సగమద గమదని గమదని
మదనిస మదనిస దనిసగమా ఆ ఆ ఆ ఏ తీరుగా నను దయ జూచెదవో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శంకరాభరణం (1980)
సంగీతం: కే. వి. మహదేవన్
సాహిత్యం: బద్రాచల రామదాసు 
గానం: వాణీ జయరాం

ఏ తీరుగా నను దయ జూచెదవో 
ఇలవంశోత్తమ రామ
ఏ తీరుగా నను దయ జూచెదవో 
ఇలవంశోత్తమ రామ
నాతరమా భావ సాగరమీదను నళినదలేక్షణ రామ
నాతరమా భావ సాగరమీదను నళినదలేక్షణ రామ
శ్రీ రఘు నంధన సీతారమణ శరత జనపోషక రామ
కరుణాలయ భక్త వరద నిన్ను కన్నది కానుపు రామ
క్రూరకర్మములు నేరక చేసితి నేరము లెంచకు రామ
క్రూరకర్మములు నేరక చేసితి నేరము లెంచకు రామ
దారిద్రము పరిహారము సేయవే ధైవ శిఖామణి రామసారిగరీ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శంకరాభరణం (1980)
సంగీతం: కే. వి. మహదేవన్
సాహిత్యం: 
గానం: యస్. పి. బాలు, వాణీ జయరాం

సారిగరీ గపదాపా
సరిగపదా పగరీ
రిగపదసానీ దాపా
గపద పదప గపద పదప
గపదప రిగ పగపగ రిగ పగపగ
రిగపగ
సరిగ రిగప గపద పదరిసా రిగప గపద పదస దసగరీ
ససరిరి గగపప రిరిగగ పపదద గగ పప దదసస
పపదద ససరిరిసా రిసా రిసా రిసా
గపద పగరి రిగప గరిస
దసరి పదసా గపదారిగపా
దసరి పదసా గపదారిగపా
సానిద నీదప దాపగ పదప
పదసరీగరి రిగపదాపదా
సారీ గాపా దాపా

Most Recent

Default