Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Tiger Ramudu (1962)
చిత్రం: టైగర్ రాముడు (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల 
సాహిత్యం: సముద్రాల రామానుజా చార్య 
నటీనటులు: యన్.టి.రామారావు, రాజసులోచన 
దర్శకత్వం: సి.యస్.రావు 
నిర్మాత: వడ్డి శ్రీరాములు, పంతం చిన్నారావు 
విడుదల తేది: 08.03.1962Songs List:శ్రీమన్నభీష్ట వరదాఖిల పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: టైగర్ రాముడు (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల 
సాహిత్యం: సముద్రాల రామానుజా చార్య 
గానం: ఘంటసాల 

శ్రీమన్నభీష్ట వరదాఖిల లోక బంధో
శ్రీ శ్రీనివాస జగదేక దయైక సింధో
శ్రీ దేవతా గృహ భుజాంతర దివ్య మార్తే
వెంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతమ్పరిత్రాణాయ సాధూనాం !పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: టైగర్ రాముడు (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల 
సాహిత్యం: సముద్రాల రామానుజా చార్య 
గానం: ఘంటసాల 

పరిత్రాణాయ సాధూనాం !
వినాశాయ చ దుష్క్రుతమ్ |
ధర్మ సంస్థాప నారాయ
సంభ వామి యుగే యుగే!బాలా నువ్వూ ఎవ్వరే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: టైగర్ రాముడు (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల 
సాహిత్యం: సముద్రాల రామానుజా చార్య 
గానం: మాధవపెద్ది సత్యం, వైదేహి

బాలా నువ్వూ ఎవ్వరే -
మరుని ములుకోలా నువ్వూ ఎవ్వరే!
ఏల నా జోలి నీకేల?
అందాల బాల నవమోహిని నే-తా మెవ్వరో!
హరుని కొలిచి - ఇంద్రాదుల గెలచిన
వీరుడ భస్మాసురడను
నేనే - తరుణి నీవు నాదానివి - రావే
దరియ వేళ నును సిగ్గులు ఏల నే?

బేలా నన్నూ ఏలుకో-మరునిములు
కోలా-నన్ను ఏలుకో!
ఏలెద వానిని ఎవ్వడునన్ను గెలంచునో
నాట్యాల
ఓహో!! చాలా 
ఓ! ఆయితే నన్ను స్పెయిన్ డాన్సులో నెగ్గు!
నువ్వు మొగ్గు
స్పెయిన్ డ్యాన్సులో జయం నీది లే
చెయ్ వోయ్ ఆటవిక డాన్సు'
సైయ్
విదేశీ నాట్యం విజయంనీదే !
స్వదేశీ నాట్యం చేదాం!
చూద్దాం!
దంపతుల పైన పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: టైగర్ రాముడు (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల 
సాహిత్యం: సముద్రాల రామానుజా చార్య 
గానం: రాఘవులు

దంపతుల పైన దయబూని దైవ మొసగు
వరమె పుత్రుడు వానిని వంగడంబు
జాతి కొనియాడు రీతి గా సాకజాలు
తల్లి దండ్రులె ధన్యులు ధరణిలోన!చందురుని మీరు చలువలు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: టైగర్ రాముడు (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల 
సాహిత్యం: సముద్రాల రామానుజా చార్య 
గానం: ఘంటసాల 

చందురుని మీరు చలువలు
చిందగ చెలువాఱు దాన చెలిమి ఖజానా!
సుందరి తారా పరమా
నందమయి- యిదియె నీకు నా నజరానా!!మామ నీపైన పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: టైగర్ రాముడు (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల 
సాహిత్యం: సముద్రాల రామానుజా చార్య 
గానం: ఘంటసాల, జిక్కీ (పి.జి.క్రిష్ణవేణి)

సాకి:
ఓ...నీల జలదాలు చాటున మెరిసేటి బిజిలీ
కాలమేఘాలగని చిన్డువేయు నెమలీ....
ఆడవే...పాడవే గారాల నెచ్చలి ఆ...

మామ నీపైన
మామ నీపైన నన్నుంచెరా
మగడు నను జూసి చింతించెరా
ఆడలేనోయి మన్నించరా
ఏలుకో చాలు వలదోయి నా రాజా

ప్రీతి దరిజేరి
ప్రీతి దరిజేరి అలరించనా
గీతి మనసార వినిపించనా
భీతి ఇసుమంత లేదేమిరా
నవ భావనలో చివురించిన పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: టైగర్ రాముడు (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల 
సాహిత్యం: సముద్రాల రామానుజా చార్య 
గానం: యస్.జానకి & కోరస్ 

నవ భావనలో చివురించిన 
మా యువసేవనమే హాయి
ఎట కేగిన మధుర గీతమే యుగళగీతమే
ఎటు చూసినా వయసు జంటలే వలపు పంటలే
సొగసైన ఈ ప్రకృతి
మనసైన ఈ ప్రగతి
మనదే సకల జగతి

నవభావనలో - చివురించిన మా
యువ జీవనమే హాయి !

చిఱుగాలి వీచి కురులు ఆడగా
చెవి చెంత జేరి - ఎవరో పాడగా
బ్రతిమాలి చెలిమి కోరి - వేడగా !
మైన్ పులకరించి - మది పరవశించి
స్వప్నాల తేలిపోతే హాయి !

నవభావనలో చివురించిన మా
యువ జీవన మే హాయి!

జవరాలి లేత మనసే ఊయల
మదిలోని తీయ తలపే ఊయల!
భువినుండి దివికిసాగే ఊయల!
ఉలికించు ఊహలూరించు సుఖమే
ఊగించు మది ఊయల
వరూధిని - ప్రవరాఖ్యుడు (నాటకం) సాహిత్యం

 
చిత్రం: టైగర్ రాముడు (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల 
సాహిత్యం: సముద్రాల రామానుజా చార్య 
గానం: యస్.జానకి & కోరస్ 

వరూధిని - ప్రవరాఖ్యుడు (నాటకం)

తరమే బ్రహ్మకునైన - యీనగ మహత్యంబైన నే నియ్యడం
గల చోద్యంబులు రేపు గన్గొనియెదన్ - గాకేమి నేడే గెదన్
ఆహాఁ' పాద లేపనము గరిగి పోయెనే!
ఎక్కడి అరుణాస్పదము '
ఎక్కడి హిమగిరి!
ఇంక నే నింటి కేగుదారి!

హిమనగరీ మధుర ఝరీ
అనురాగ రాగ మంజరీ
భాసిల్లు నే నవరత్నాలతో
నవశోభాలహరి శీతగిరి
యోగీశునైనా-భోగాల వాంఛ
రేగించి రాగాలు పాడించె 

ప్రవరుడు పద్యం:
ఎవ్వతెవీవు భీత హరిణేక్షణ ఒంటి చరించె దోటలే
కివ్వనభూమి భూసురుడనే ప్రవరాఖ్యుడ
త్రోవతప్పితిన్
గ్రొవ్వున ఇన్న గాగ్రమునకున్ జనుదెంచి పురంబు
గాంతు తెల్పగదవే తెరువెద్ది శుభంబునీక గున్ !

వరూధిని పద్యం: 
ఇంతలు కన్నులుండ తెరువెవ్వరి వేడెదు భూసురేంద్ర ఏ
కాంతమునందునున్న జవరాండ్ర నెపంబిడి పల్కరించులా
గింతియెగాక నీ వెఱుగ వేమును వచ్చిన త్రోవ చొప్పు, నీ
కింత భయంబు లేకడుగ నెల్లిద మైతిమి మాట లేటికిన్

వచనం : నా పేరు వరూధిని మా ఇంట్లో ఆతిధ్యము తీసుకొని వెళ్లండి!

ప్రవరుడు : ఆ మాటేచాలు నేను మా ఊరు వెళ్లాలి!

వరూధిని పద్యం : 
ఎక్కడి యూరు కాల్ నిలువకింటికి బోయెదనంచు,
బల్కెడీ పక్కట!
నిక్కము దాప నేల ధరణీసుకనందన నీ పయిన్
జిక్కె నామనంబు!

పాట : 
విరిపొదరిళ్ల బిగికౌగిళ్ల తేలి ఏలుతావో!
వియోగాల ముంచి పోదువో!
వ్రతులై మెలిగే వారిని నీవిట కోర న్యాయమౌనా!
దురాచారా భీతి లేదొకో!
యాగము యోగము మాకౌగిలిలో - భోగము కోరే కాదా!
భామరొ కామికి స్వర్గమ్మదియే - బ్రహ్మ జ్ఞానికి కాదుగా!

ప్రాచదువులలో పాఠమేగా
ఆనందో బ్రహ్మ ఎఱుగవకో !
మేనులు మరిచే తుచ్ఛ సుఖాలు
పరమానందము కాదుగా!
వీరి పొదరిళ్లు బిగికౌగిళ్ల తేలి ఏలుతావో
వియోగాల ముంచి పోదువో!
ఉలకక పలకక ఉన్న తెలియక పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: టైగర్ రాముడు (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల 
సాహిత్యం: సముద్రాల రామానుజా చార్య 
గానం: ఘంటసాల, యస్.జానకి

ఉలకక పలకక ఉన్న తెలియక
మనసు దోచిన వారే- పగటి దొంగలు కారా!
ఉరుకుతూ కులుకుతూ- చేతికంది దొరకక
పారిపోయేవారే- పగటి దొంగలు కారా!
దారిగాచి వీలు జూచి- కొంగు లాగేవారో!
ఆశజూపి మనసు రేపి- మాయచేసే వారో!
తెరచాటు అలవాటు పరిపాటిగా

కనులు పిలిచి కబురులాడి కలత రేపే వారి
తోడులేని ఆడవారి ఉడికిలించేవారో!
నవ్వించి కవ్వించి ఊరించుచు
హాయి హాయి హాయి! పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: టైగర్ రాముడు (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల 
సాహిత్యం: సముద్రాల రామానుజా చార్య 
గానం: ఘంటసాల, జమునారాణి

హాయి హాయి హాయి!
తీయని వెన్నె రేయి !
ఆడే వేళే ఇదోయ్
పాడేరోజే ఇదోయ్

తికమక యెందుకోయ్
చక చక నాట్యం చెయ్
ఒళ్ళు తెలియకే ఆడితే
ఆడిందంతా డ్యాన్సే నోయ్ | హాయి

ఆశ్శరభ శరభ ఆరెళ్ల భీర
ఆశ్శరభ శరభ - ఆరెళ్ల భీర
ఆడెయ్ రాక్ ఎన్ రోల్
లేదోయ్ - దీనికి రూల్ !
అన్ని మరచుటే దీనిగోల్!
ఆనుభవమైతే వండరఫుల్
రంగు రంగుల కీలుబొమ్మా.రావే
రంగ మెల్లి పోదామే నారాయణమ్మా
ఓ నారాయణమ్మా --ఓ నారాయణమ్మా
ఎన్ని దినాలకు వింటినిరా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: టైగర్ రాముడు (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల 
సాహిత్యం: సముద్రాల రామానుజా చార్య 
గానం: పి. లీలా

ఎన్ని దినాలకు వింటినిరా
కన్నా కమ్మని నీపాటా!
కన్నీటి గాలివాన వెలసెనురా
కలత మబ్బులన్నీ తొలగెనురా
మనసగు నీమురళీ గీతి
మదివికసించే రీతి
మగ నాలినోము పండే సమయమి
ఆనందాల తేలే తరుణమిదే!
ఈ మహిలో లేనేలేరె
మము ఎడబాపేవారేచందమామ లోకంలో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: టైగర్ రాముడు (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల 
సాహిత్యం: సముద్రాల రామానుజా చార్య 
గానం: ఘంటసాల, జమునారాణి

కామిడీ డ్యూయెట్ : చంద్రలోక యాత్ర పాట

చందమామ లోకంలో - సరదా చేదామే
అందాల జూలీ -మనదే జాలీ

ఇలలేని భోగాల -మనకేలా ఈ గోలా
నినువీడి మనజాల నీ వెంట రాజాల |
లెక్క లేని వింతలూ - చక్కిలి గింతలూ ॥
అక్కడే ఉన్నాయంటా - ఎక్కో ఎక్కో రాకెట్టూ 
గాలో గాలి - ఈదరగాలి.
పోతోంది. నా ప్రాణి తేలి
ఈనాటితో నేను ఖాళీ

జూలీ జూలీ కొంచెం తాళాలి
మన మెంతో దూరం సాగాలి
చోద్యాలు యెన్నో చూడాలి
పాస్పోర్టు మీపాస్పోర్టు యేదేది-?
యేదేది?
లేదే?
పాస్పోర్టు మీ పాసుపోర్టు యేదేది?
ఎందుకూ-?
ప్రేమ జీవులం - పాసుపోర్టులూ - మాకెందుకూ-మీ కెందుకూ !
గేసో - గేసో ! - క్లోజు -క్లోజు

ఆశా దురాశా వినాశానికే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: టైగర్ రాముడు (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల 
సాహిత్యం: సముద్రాల రామానుజా చార్య 
గానం: ఘంటసాల

ఆశా దురాశా వినాశానికే
ఏల ప్రయాస వృధా యాతనే!

నిరంతరం ధనమ్మని జపింతురే జనం !
విరాఘమే ఎఱుంగక- గడింతురే ధనం !
సమాధియా దినాన- ఈసిరి ప్రయోజనం?
తృణమ్మయిన- నీ వెంట రాదోయి

ఆశా దురాశా వినాశానికే
ఏల ప్రయాస వృధా యాతనే!

చీకటిలో జనుల కనులు మూయగలవుగానీ
నేటికెటో దాగుకొని బయటపడిన గానీ
సర్వసాక్షి సన్నిధి నీ సమాధాన మేమి ?
గర్వపడకు నేరానికి- శిక్ష తప్పదోయి !

ఆశా దురాశా వినాశానికే
ఏల ప్రయాస వృధా యాతనే!

తల్లీ బిడ్డల వేరుచేసే కిరాతకుడా
నువ్వు సాధించే ఘన కార్య మేముందిరా
గుణంలేని తండ్రికీ నీడైనా
మననీయదురా సుతుని సుఖానా
మార్చుకో నీమతం మార్చుకోరా !
మమత మానవత్వం నేర్చుకోరా !
నీ బిడ్డకు నీ బాధ్యత నెరవేర్చుకోరా!
నీతిగా నీబ్రతుకు కడతేర్చు కోరా!

ఆశా దురాశా వినాశానికే
ఏల ప్రయాస వృధా యాతనే!

కాజేసి పరుల సొమ్ము కనలేవు హాయి
కలదోయి ధర్మమందె– నిజమైన హాయి !
చేయుమా ధర్మము- దానమే పెన్నిధానము 
నీ దానమే పెన్నిధానము
వేధించి పరులను కనలేని ! సౌఖ్యము
సాధించు మానవ సేవలో
విలపించువారి కన్నీరు తుడిచిన
వెలిగేను శాంతి నీలో !
పశ్చాత్తాపం- కన్నీరే నీపాపానికి పరిహారము
ఇది నీ జీవిత పరమావధికి
సూటిగ బోయే మార్గము
సాగుమా మును సాగుమా
ఫలమ్మేమి నేడిలా తలబాదుకొని విలపించి
పిల్లల జీవన లత దిద్దే తోటమాలి తల్లే!
చిన్న నాడు చెడుత్రోవల పెంచిన జీవితమింతేలే
కన్నకడుపు చెనువై - ఇల్లాలికి దూరమై !
లోకానికి భారమై చెరలో నశించుటకేలే
వలదురా యీ ఘోర దండవ ఏతల్లికైనా !

ఆశా దురాశా వినాశానికే
ఏల ప్రయాస వృధా యాతనే!

పాహి దయానిధే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: టైగర్ రాముడు (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల 
సాహిత్యం: సముద్రాల రామానుజా చార్య 
గానం: 

పాహి దయానిధే - పరమ కృపానిధే
పాపిని దయచూడరా దేవా
ప్రజలందుకు ప్రభల శత్రువై
ఆలు పిల్లలకు ఆరని వగయై
అన్నియు నీవని తిరిగే వానికి
ఎన్నటికీ శాంతి లేదా
పుణ్యతీర్ధములు స్నానములాడి
పుణ్యము లెన్నో చేసిన గానీ
పావనమగు నీ సన్నిధినైనా - జీవికి శాంతియె లేదా

Palli Balakrishna Thursday, November 30, 2023
Intinti Ramayanam (1979)
చిత్రం: ఇంటింటి రామాయణం (1979)
సంగీతం: రాజన్ - నాగేంద్ర
సాహిత్యం: ఆరుద్ర, వేటూరి, కొంపెల్ల శివరాం
గానం: యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల, ఎస్.జానకి
నటీనటులు: చంద్రమోహన్, రంగనాథ్, జయసుధ, ప్రభ
దర్శకత్వం: పి.సాంబశివరావు
నిర్మాత: నడింపల్లి కృష్ణంరాజు
విడుదల తేది: 23.06.1979Songs List:ఇంటింటి రామాయణం వి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఇంటింటి రామాయణం (1979)
సంగీతం: రాజన్ - నాగేంద్ర
సాహిత్యం: ఆరుద్ర
గానం: యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల 

ఇంటింటి రామాయణం వింతైన ప్రేమాయణం
కలిసుంటే సల్లాపము విడిపోతే కల్లోలము
ఇంటింటి రామాయణం వింతైన ప్రేమాయణం
కలిసుంటే సల్లాపము విడిపోతే కల్లోలము
సీతమ్మ చిలకమ్మ రామయ్య గోరింక
వలపుల తలపుల సరాగం
ఇంటింటి రామాయణం వింతైన ప్రేమాయణం అహహ

చరణం: 1
నీవుంటే నందనవనము లేకుంటే అశోకవనము
నీవుంటే నందనవనము లేకుంటే అశోకవనము
నీవాడే ఊసులన్ని రతనాల రాశులే
నీవుంటే పూలబాట లేకుంటే రాళ్ళబాట
నీవుంటే పూలబాట లేకుంటే రాళ్ళబాట
నీతోటి ఆశలన్ని సరసాల పాటలు ముత్యాల మూటలు
అల్లల్లే ఎహే

ఇంటింటి రామాయణం వింతైన ప్రేమాయణం
కలిసుంటే సల్లాపము విడిపోతే కల్లోలము
చిలకమ్మ గోరింక
అ సిరిమల్లే అ పొదరినట
చిలకమ్మ గోరింక సిరిమల్లే పొదరింట నవ్వాలి నవ్వాలి
కలిసి కిలకిల నవ్వాలి
కలిసి కిలకిల నవ్వాలి
ఇంటింటి రామాయణం వింతైన ప్రేమాయణం

చరణం: 2
సరి అంచు చీరలు తెస్తా కవరింగు సరుకులు పెడతా
సరి అంచు చీరలు తెస్తా కవరింగు సరుకులు పెడతా
తెమ్మంటే మాయలేడి తేలేనే నిన్నొదిలి
ఓ ఓ ఓ ఓ ఒహొహొహొహొ హొయ్
మబ్బుల్లో నీళ్ళు చూసి ముంత ఒలకబోసుకోను
మబ్బుల్లో నీళ్ళు చూసి ముంత ఒలకబోసుకోను
కీచులాడుకున్న నువ్వు రోషమొచ్చి పోకురా కలిసి మెలిసి ఉండరా
ఇంటింటి రామాయణం వింతైన ప్రేమాయణం ఓయ్

చరణం: 3
ఇల్లేకద స్వర్గసీమ ఇద్దరిది చెరగని ప్రేమ
ఇల్లేకద స్వర్గసీమ ఇద్దరిది చెరగని ప్రేమ
కలతలేని కాపురాన కలలన్ని పండాలి
అహహహహ మోజున్న ఆలుమగలు కులకాలి రేయిపగలు
మోజున్న ఆలుమగలు కులకాలి రేయిపగలు
మన ఇద్దరి పొందికచూసి ఈ లోకం మెచ్చాలి దీవెనలే ఇవ్వాలి

ఇంటింటి రామాయణం వింతైన ప్రేమాయణం
కలిసుంటే సల్లాపము విడిపోతే కల్లోలము
సీతమ్మ చిలకమ్మ రామయ్య గోరింక
వలపుల తలపుల సరాగం
ఇంటింటి రామాయణం వింతైన ప్రేమాయణం
కలిసుంటే సల్లాపము విడిపోతే కల్లోలము
అహహ చిలకమ్మ గోరింక సిరిమల్లే పొదరింట నవ్వాలి నవ్వాలి
కలిసి కిలకిల నవ్వాలి
కలిసి కిలకిల నవ్వాలి
ఇంటింటి రామాయణం వింతైన ప్రేమాయణం
కలిసుంటే సల్లాపము విడిపోతే కల్లోలము
కలిసుంటే సల్లాపము విడిపోతే కల్లోలము
మల్లెలు పూసే వెన్నెల కాసే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఇంటింటి రామాయణం (1979)
సంగీతం: రాజన్ - నాగేంద్ర
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల 

మల్లెలు పూసే వెన్నెల కాసే ఈ రేయి హాయిగా
మల్లెలు పూసే వెన్నెల కాసే ఈ రేయి హాయిగా
మల్లెలు పూసే వెన్నెల కాసే ఈ రేయి హాయిగా
మమతలు వేయిగ పెనవేయి నన్ను తీయగా
మల్లెలు పూసే వెన్నెల కాసే ఈ రేయి హాయిగ

ముసి ముసి నవ్వులలో గుస గుస లాడినవే
నా తొలి మొజులలో నీ విరజాజులై
ముసి ముసి నవ్వులలో గుస గుస లాడినవే
నా తొలి మోజులలో నీ విరజాజులై...
మిస మిస వన్నెలలో మిల మిల మన్నవిలె
ఈ బిగి కౌగిలిలో జాబిలి రాత్రులే
కాటుకలంటుకున్న కౌగిలింత లెంత వింతలే
మనసులు పాడే మంతనమాడే ఈ పూట జంటగా
మమతలు వేయిగ పెనవేయి నన్ను తీయగా

మల్లెలు పూసే వెన్నెల కాసే ఈ రేయి హాయిగా..హాహా..హాహా..ఆ
తొలకరి కోరికలే తొందర చేసినవే
ఈ విరి సెయ్యకే ఆవిరి తీరగా
తొలకరి కోరికలే తొందర చేసినవే
ఈ విరి సెయ్యకే ఆవిరి తీరగా
సొగసరి కానుకలే సొద పెడుతున్నవిలే
యే తెర చాటునో ఆ చెఱ వీడగా
అందిన పొందులోనె అందలేని విందులీయవె
కలలిక పండే కలయిక నేడే కావాలి వేడిగా
మమతలు వేయిగ పెనవేయి నన్ను తీయగా

మల్లెలు పూసే వెన్నెల కాసే ఈ రేయి హాయిగా
మమతలు వేయిగ పెనవేయి నన్ను తీయగా
మల్లెలు పూసే వెన్నెల కాసే ఈ రేయి హాయిగావీణ వేణువైన సరిగమ విన్నావా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఇంటింటి రామాయణం (1979)
సంగీతం: రాజన్ - నాగేంద్ర
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి.బాలు, ఎస్.జానకి

పల్లవి:
వీణ వేణువైన సరిగమ విన్నావా
ఓ ఓ ఓ తీగ రాగమైన మధురిమ కన్నావా
తనువు తహతహలాడాల చెలరేగాల చెలి ఊగాల ఉయ్యాలలీవేళలో
వీణ వేణువైన సరిగమ విన్నావా
ఓ ఓ ఓ తీగ రాగమైన మధురిమ కన్నావా

చరణం: 1
ఊపిరి తగిలిన వేళ నే ఒంపులు తిరిగిన వేళ
నా వీణలో నీ వేణువే పలికే రాగమాల
ఆ ఆ ఆ ఆ లలలా ఆ ఆ
చూపులు రగిలిన వేళ ఆ చుక్కలు వెలిగిన వేళ
నా తనువున అణువణువున జరిగే రాసలీల ఆ ఆ
వీణ వేణువైన సరిగమ విన్నావా
ఓ ఓ ఓ తీగ రాగమైన మధురిమ కన్నావా

చరణం: 2
ఎదలో అందం ఎదుట ఎదుటే వలచిన వనిత
నీ రాకతో నా తోటలో వెలసే వన దేవత
ఆ ఆ ఆ ఆ లలలా ఆ ఆ
కదిలే అందం కవిత అది కౌగిలికొస్తే యువత
నా పాటలో నీ పల్లవే నవత నవ్య మమత ఆ ఆ

వీణ వేణువైన సరిగమ విన్నావా
ఓ ఓ ఓ తీగ రాగమైన మధురిమ కన్నావా
తనువు తహతహలాడాల చెలరేగాల చెలి ఊగాల ఉయ్యాలలీవేళలో
వీణ వేణువైన సరిగమ విన్నావా
ఓ ఓ ఓ తీగ రాగమైన మధురిమ కన్నావా
ఈ తరుణము..వలపే శరణము పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఇంటింటి రామాయణం (1979)
సంగీతం: రాజన్ - నాగేంద్ర
సాహిత్యం: కొంపెల్ల శివరాం
గానం: యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల

పల్లవి:
ఏ..హే..హే హే..ఏ..
ఆ..హా..ఆ..హా..ఆహా..ఆ ఆ

ఈ తరుణము..వలపే శరణము
జగములే సగముగా..యుగములే క్షణముగా
మౌనంగ..సాగనీ..తనువంతా రేగనీ
మౌనంగ..సాగనీ..తనువంతా రేగనీ
ఈ తరుణము..వలపే శరణము
జగములే సగముగా..యుగములే క్షణముగా

చరణం: 1
అరవిరిసిన పూలలోనే..నీ అందం తూచనా
ఊరించే మోవిలోనే..తేనియలే దోచనా
కలసిన మన చూపుతోనే..కాలాన్నే ఆగనీ
బంధించే చేతులందూ..ఊయలనై ఊగనీ
నీ దోరనవ్వు విరజాజిపూవు పరువాలు రువ్వు పాలపొంగులో

ఈ తరుణము..వలపే శరణము
జగములే సగముగా..యుగములే క్షణముగా
మౌనంగ..సాగనీ..తనువంతా రేగనీ
మౌనంగ..సాగనీ..తనువంతా రేగనీ
ఈ తరుణము..వలపే శరణము
జగములే సగముగా..యుగములే క్షణముగా

చరణం: 2
ఉసిగొలిపే కొండగాలీ..వేడంత పంచనా
కవ్వించే పొంగులన్నీ..రవికై బిగియించనా
చిరుచెమటలు పోయువేళా..గుండెల్లో నిండిపో
గుండెల్లో నిండిపోయీ..ఊపిరివై ఉండిపో
ఈ కొండకోన అందాలలోన..సుధలొలకబోవుపూలబాటలో

ఈ తరుణము..వలపే శరణము
జగములే సగముగా..యుగములే క్షణముగా
మౌనంగ..సాగనీ..తనువంతా రేగనీ
మౌనంగ..సాగనీ..తనువంతా రేగనీ
ఈ తరుణము..వలపే శరణము
జగములే సగముగా..యుగములే క్షణముగా
లలలలా..లలలలా..లలలలా 
శ్రీ రామ నామమ్ము సర్వస్వం అని (హరికథ) పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఇంటింటి రామాయణం (1979)
సంగీతం: రాజన్ - నాగేంద్ర
సాహిత్యం: ఎమ్.వి.ఎల్, కొంపెల్ల శివరాం
గానం: 

శ్రీ రామ నామమ్ము సర్వస్వం అని ....... (హరికథ)
ఉప్పూ కారం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఇంటింటి రామాయణం (1979)
సంగీతం: రాజన్ - నాగేంద్ర
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: 

ఉప్పూ కారం 

Palli Balakrishna Wednesday, November 29, 2023
Aalaya Deepam (1985)
చిత్రం: ఆలయ దీపం (1985)
సంగీతం: చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం 
సాహిత్యం: ఆత్రేయ (All)
గానం: యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల, యస్.పి.శైలజ, మాధవపెద్ది రమేష్ 
నటీనటులు: మురళీమోహన్, సుజాత, సరాజేష్, కల్పన
మాటలు: పి.సత్యానంద్
దర్శకత్వం: CV శ్రీధర్ 
నిర్మాత: ఎన్.ఆర్.అనురాధాదేవి
విడుదల తేది: 18.01.1985

ఈ సినిమా తమిళ్ లో ఇదే పేరుతో 1984 లో విడుదలయింది. తెలుగులో రీమేక్ చేసారు. తమిళ్ సినిమాకి ఎం.ఎస్.విశ్వనాథన్ సంగీతం, తెలుగులో సత్యం గారు సంగీతం అందించారు
Songs List:ముద్దియ్యనా మురిపించనా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఆలయ దీపం (1985)
సంగీతం: చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం 
సాహిత్యం: ఆత్రేయ 
గానం: యస్.పి.బాలు, యస్.పి.శైలజ

ముద్దియ్యనా మురిపించనా ఆకాశం ఎరుగని సూర్యోదయం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఆలయ దీపం (1985)
సంగీతం: చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం 
సాహిత్యం: ఆత్రేయ 
గానం: పి.సుశీల

ఆకాశం ఎరుగని సూర్యోదయంపున్నమి జాబిలి వెన్నెల వెలుగులు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఆలయ దీపం (1985)
సంగీతం: చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం 
సాహిత్యం: ఆత్రేయ 
గానం: యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల

పున్నమి జాబిలి వెన్నెల వెలుగులు
పగలు రాత్రి వెలిగే తారక పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఆలయ దీపం (1985)
సంగీతం: చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం 
సాహిత్యం: ఆత్రేయ 
గానం: యస్.పి.శైలజ & కోరస్

పగలు రాత్రి వెలిగే తారకపై పైకి దూకిందమ్మ ఈడు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఆలయ దీపం (1985)
సంగీతం: చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం 
సాహిత్యం: ఆత్రేయ 
గానం: మాధవపెద్ది రమేష్, యస్.పి.శైలజ

పై పైకి దూకిందమ్మ ఈడు

Palli Balakrishna
Prema Sankellu (1982)
చిత్రం: ప్రేమ సంకెళ్ళు (1982)
సంగీతం: రమేష్ నాయుడు 
నటీనటులు: నరేష్, శ్యామల గౌరి
దర్శకత్వం: విజయనిర్మల
నిర్మాత: యస్.రామానంద్
విడుదల తేది: 06.11.1982Songs List:ఒంటరిగున్న రాత్రి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ప్రేమ సంకెళ్ళు (1982)
సంగీతం: రమేష్ నాయుడు
సాహిత్యం: వేటూరి 
గానం: యస్.పి.బాలు, యస్.పి.శైలజ 

ఒంటరిగున్న రాత్రిముద్దొస్తున్నావు అబ్బాయి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ప్రేమ సంకెళ్ళు (1982)
సంగీతం: రమేష్ నాయుడు
సాహిత్యం: వేటూరి 
గానం: పి.సుశీల 

ముద్దొస్తున్నావు అబ్బాయిమెరుపులా మెరిశావు...పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ప్రేమ సంకెళ్ళు (1982)
సంగీతం: రమేష్ నాయుడు
సాహిత్యం: వేటూరి 
గానం: యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల 

ఓహో... ఓ..
ఓహో... ఓ...
ఓహో... ఓ...

మెరుపులా మెరిశావు...
వలపులా కలిశావు.
కన్ను తెరిచి చూసేలోగా.
నిన్నలలో నిలిచావు
నిన్నలలో నిలిచావు

చరణం: 1
మల్లెల కన్నీరు చూడు..
మంచులా కురిసింది..
లేత ఎండ నీడలలో
నీ నవ్వే కనిపించింది
వేసారిన బాటలలో...
వేసవి నిట్టూర్పులలో...
వేసారిన బాటలలో...
వేసవి నిట్టూర్పులలో...
దోసిట నా ఆశలన్నీ...
దోచి వెళ్ళి పొయావు ..

చరణం: 2
ప్రాణాలన్ని నీకై..
చలి వేణువైనాయి..
ఊపిరి ఉయ్యాలూగే
ఎదే మూగ సన్నాయి..

పసుపైనా.. కానీవా
పదాలంటుకొనీవా
పాదాలకు పారాణై
పరవశించి పోనీవా
పలకరించి పోలేవా

చరణం: 3
వేకువంటి చీకటి మీద
చందమామ జారింది..
నీవు లేని వేదనలోనే..
నిశిరాతిరి నిట్టూర్చింది
తెల్లారని రాతిరిలా..
వేకువలో వెన్నెలలా..
తెల్లారని రాతిరిలా..
వేకువలో వెన్నెలలా..
జ్ఞాపకాల వెల్లువలోనే
కరిగి చెరిగిపోతున్నాను
ఎందుకమ్మా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ప్రేమ సంకెళ్ళు (1982)
సంగీతం: రమేష్ నాయుడు
సాహిత్యం: వేటూరి 
గానం: యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల 

ఎందుకమ్మా నీలాల గగనాల పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ప్రేమ సంకెళ్ళు (1982)
సంగీతం: రమేష్ నాయుడు
సాహిత్యం: వేటూరి 
గానం: యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల 

నీలాల గగనాల నవ్వుల నడుమ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ప్రేమ సంకెళ్ళు (1982)
సంగీతం: రమేష్ నాయుడు
సాహిత్యం: వేటూరి 
గానం: యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల 

నవ్వుల నడుమ 
మెరుపులా మెరిశావు...(Male) పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ప్రేమ సంకెళ్ళు (1982)
సంగీతం: రమేష్ నాయుడు
సాహిత్యం: వేటూరి 
గానం: యస్.పి.బాలు

ఓహో... ఓ..
ఓహో... ఓ...
ఓహో... ఓ...

మెరుపులా మెరిశావు...
వలపులా కలిశావు.
కన్ను తెరిచి చూసేలోగా.
నిన్నలలో నిలిచావు
నిన్నలలో నిలిచావు

ప్రాణాలన్ని నీకై..
చలి వేణువైనాయి..
ఊపిరి ఉయ్యాలూగే
ఎదే మూగ సన్నాయి..

పసుపైనా.. కానీవా..
పదాలంటుకొనీవా..
పాదాలకు పారాణై..
పరవశించి పో..నీవా
పలకరించి పో..లేవా

మెరుపులా మెరిశావు..
వలపులా కలిశావు..
కన్ను తెరిచి చూసే..లోగా..
నిన్నలలో నిలిచా..వు...
నిన్నలలో నిలిచావు

Palli Balakrishna
Pichi Panthulu (1983)
చిత్రం: పిచ్చి పంతులు (1983)
సంగీతం: కె. చక్రవర్తి 
నటీనటులు: మురళి మోహన్,మాధవి
దర్శకత్వం: రాజా చంద్ర
నిర్మాత: మాగంటి వెంకటేశ్వర రావు
విడుదల తేది: 1983

Palli Balakrishna
Devi Sridevi (1984)
చిత్రం: దేవి శ్రీదేవి (1984)
సంగీతం: కె. చక్రవర్తి 
నటీనటులు: మురళి మోహన్, జయసుధ, రాధిక, ప్రభ, గిరి బాబు
దర్శకత్వం: రాజా చంద్ర
నిర్మాత: మాగంటి వెంకటేశ్వర రావు
విడుదల తేది: 1984

Palli Balakrishna
Kathiki Kankanam (1971)
చిత్రం: కత్తికి కంకణం (1971)
సంగీతం: చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం
సాహిత్యం: మైలవరపు గోపి 
గానం: యస్.పి.బాలు, యస్.జానకి
నటీనటులు: కాంతారావు, రామకృష్ణ, రాజనాల, విజయలలిత, అనిత, రాజబాబు
దర్శకత్వం: కె.ఎస్.ఆర్.దాస్
నిర్మాత: టి.వి.రాజు
విడుదల తేది: 19.02.1971Songs List:అనురాగ తీరాలలో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కత్తికి కంకణం (1971)
సంగీతం: చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం
సాహిత్యం: మైలవరపు గోపి 
గానం: యస్.జానకి, యస్.పి.బాలు

అనురాగ తీరాలలో
నీ కనుపాప దీపాలలో
చిన్నారిని, నే నున్నాననీ
దరిచేరరావా ప్రియా 

అనురాగ తీరాలలో
నా కనుపాప దీపాలలో
చిన్నారివి, నీవున్నావసీ
దరిచేర లేదా సఖీ 

కడగంట నిను చూసి
కొనకొంగు ముడి వేసి
జత చేరుకోవాలనీ
వేచేనులే వెయ్యేళ్ళైననూ
వేచేనులే వెయ్యేళ్ళైనసూ

ఆరోజు రావాలనీ
ఆరోజు తలపోసి
ఈ వేళ నను చూసి
నునుసిగ్గు నీ కేలనే
జవరాలివి, నా ప్రియురాలివీ
తొలిరేయి నేడే చెలీచెంగున దూకే పరువాలు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కత్తికి కంకణం (1971)
సంగీతం: చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం
సాహిత్యం: డా॥ సి.నారాయణరెడ్డి
గానం: యస్.జానకి

చెంగునదూకే పరువాలు కో అన్నవి !
పొంగులు వారే హృదయాలు సై అన్నవి
విరిసే ఈ వేళలో
వీచే ఈ గాలిలో

ఎన్నడులేదే ఈ పులకింత
ఎదలో ఏదో తీయని వింత

ఏ మరుడో ! భూపరుడై
దాగ న్నాడో ఏ పొదరింట

జిల్లునసోకే చల్లనినీట
అల్లరిచేసే జల్లుల ఆట
ఈ అలలే ! ఊయలలై
ఆడించేనా ఈ సయ్యాట

మేఘమాల నీవైతే మెరుపు కన్నె నేనే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కత్తికి కంకణం (1971)
సంగీతం: చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం
సాహిత్యం: ఆరుద్ర
గానం: యస్.జానకి, యస్.పి.బాలు, 

మేఘమాల నీవైతే మెరుపుకన్నె నేనే
స్వాతివాన నేనైతే - జాతిముత్యం నీదే
కురియునోయి వలపువాన - మురిసేను మనసే
ఓ ప్రియురాలా
నా జతగాడా !

నల్లనల్ల మబ్బు - తెల్ల తెల్ల అంచు
ఒళ్ళఝల్లుమనగ కురిసె జలు
ఒళ్ళుఝల్లు మజ్జిగ కురిసె జల్లు
చినుకులందు తడిసి మేను కనువిందులు చేసే
చూసితి సొగసు నిలువదు మనసు
చూసితి సొగసు నిలువదు మనసు
నిలువదు మనసు
నిలువదు మనసు

బయట ఇంతవాన - లోన ఎంత వేడి
మనసులోని తాప మాప మి
మనసులోని తాప మాపవేమి
పండును వలపు
పండును వలపు
తనివితీర చెలియ నీదు ఒడిలోనవాలి
ముచ్చటగొలుపు - పండును వలవు
ముచ్చటగొలుపు పండును వలపు

చూడచక్కని చిన్నోడా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కత్తికి కంకణం (1971)
సంగీతం: చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం
సాహిత్యం: కొసరాజు 
గానం: యస్.జానకి

చూడచక్కని చిన్నోడా
ఈడు జోడుగ వున్నోడా
దొంగచూపులు చూచి వలపు
దోచుకున్నోడా నా వాడా
రార మొనగాడా నా వాడా
రార మొనగాడా

వాలుగన్నుల చిన్నదిరా ఇది
వరసలాడుతు - వున్నదిరా
చెంత జేరి - రారమ్మంటే
సిగ్గుపడతా వేమిరా
రార మొనగాడా - నా వాడా
రార మొనగాడా

అద్దమంటీ మనసున్నదిరా
అందమైన వయసున్నదిరా
ముద్దుగుమ్మా పక్కనుంటే
మూతిముడిచే వేమిరా
రార మొనగాడా 'నా వాడా
రార మొనగాడాగప్పాం గప్పాం కత్తులు గమ్మతైన కత్తులు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కత్తికి కంకణం (1971)
సంగీతం: చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం
సాహిత్యం: అప్పలాచార్య
గానం: పి.బి. శ్రీనివాస్, బి. వసంత

ఓ హెూ హెూయ్...
ఓ హెూ హెయ్
గప్పాం గప్పాం కత్తులు - గమ్మత్తైన కత్తులు
చురకత్తులు దొరకత్తులు
సరి కొత్త కొత్త కత్తులు
బంగారు పిడి చూడు
రంగేళి వరచూడు

ఈలోపల కత్తి పెట్టిచూడు - నీకు
పోరాటం చేతనైతె వాడు

గప్పాం గప్పాం పోరాటం
గప్పాం గప్పాం పోరాటం
చేతనైతె వాడు

పల్నాటి వీరకోళ్ళ పందాలకు వాడినదీ
గోలుకొండనవ్వాబుకు - గొప్ప తెచ్చి పెట్టినవీ పల్నాటి
చేతులెయ్యకండి గుచ్చుకుంటాయండి

గొంతుకోసి చూసుకోండి - తెగకుంటే ఒట్టండీ
ప్రతిరోజు వాడుతుంటే-పదును పెరుగుతాయండీ
ఒకరోజు వాడకున్న మెరుగుతరగబోవండీ
ఎంత దెబ్బ కైనా- ఇవి ఎదురుతిరుగుతాయండీ
డబ్బులిచ్చి తీసుకోండి. దెబ్బ వేసిచూడండీ
దైవం లేదా దైవం లేదా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కత్తికి కంకణం (1971)
సంగీతం: చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం
సాహిత్యం: అప్పలాచార్య
గానం: యస్.జానకి

దైవం లేదా, దైవం లేదా!
రగి లేగుండెల సెగలే-కనబడలేదా !

దైవం లేదా
రగిలే గుండెల సెగలే కనబడలేదా
దైవం లేదా
బుసకొట్టే విషవలయంలో
పసిపాపడు బలియౌనా

శిరసొగని వీరకిశోరం
చెఱపాలె కుమి లేనా !
కన్నీళ్ళకు విలు వేలేదా
కన్నీళ్ళకు విలు వే లేదా
కరుణామయు డే లేదా

ఆ దేవుని దీవెనలుంటే
నా దేవుడు రాకుంటాడా !

విషనాగుల కోఱలు విరిచే
పసికందును కొనిపోలేదా !
వికటించిన చీకటిపోదా |
వికటించిన చీకటి పోదా
వేకువ రానేరాదా

దైవం లేదా !
దైవం లేదా !
దైవం లేదా !

Palli Balakrishna
Jagath Jetteelu (1970)
చిత్రం: జగత్ జెట్టిలు (1970)
సంగీతం: ఎస్.పి.కొదండపాణి
సాహిత్యం: దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి, కోసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి, కోడకండ్ల అప్పలచార్య
గానం: యస్.పి.బాలు, మాధవపెద్ది సత్యం, పి.సుశీల, ఎల్.ఆర్. ఈశ్వరి
నటీనటులు: శోభన్ బాబు, వాణిశ్రీ, రేణుక, విజయలలిత, చంద్రమోహన్, స్నేహ ప్రభ (నూతన తార)
కథ: విజయబపినీడు
అసోసియేట్ డైరెక్టర్స్: దాసరి నారాయణరావు, ఎం.ఎస్. కోటా రెడ్డి
దర్శకత్వం: కె.వి. నందనరావు
నిర్మాతలు: పి.ఏకామ్రేశ్వరరావు, కె. రాఘవ
విడుదల తేది: 18.06.1970Songs List:జానీ జింజర్ జానీ జింజర్ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జగత్ జెట్టిలు (1970)
సంగీతం: ఎస్.పి.కొదండపాణి
సాహిత్యం: కోసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి
గానం: ఎల్.ఆర్. ఈశ్వరి

జానీ జింజర్ జానీ జింజర్ సైరా సర్దారు
వారే వారే వా వా | భలే హుషారు |
తిరుగులేదు మనదెబ్బకు తిరుగులేదురా
తిరుగులేదు మన దెబ్బకు తిరుగులేదురా!

రాయి రాయి రాసుకుంటే నిప్పు పుడతదీ ।
మీ చేయి చేయి కలిపితే డబ్బూడిపడతదీ
నిప్పుకు గాలికి యిప్పుడు నేస్తమయ్యింది
ఇక చూస్కో నారాజా మజాగుంటదీ॥
కొండనైన పిండిపిండిగ కొట్టేస్తారూ ।
అ కొండమీద కోతినైన దింపేస్తారూ||
సాటిలేని మేటి వీరసింహులుమీరు
మీ ధాటి కెదురులేరు ! ఎదురైతే బ్రతికిపోరు

పడుచుపిల్ల కాస్త ప్రక్కనుంటేచాలు |
ఎంతపనినైనా చిటికెలోన చెయ్యగవీలు||
మన ముగ్గురమొకటైతే ఇంకేముందీ ।
అనుకున్నది చేతిలోకి చిక్కిపోతుందీ |
మనకు దక్కిపోతుందీ
చిరునవ్వు దివ్వె ఏమన్నది పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జగత్ జెట్టిలు (1970)
సంగీతం: ఎస్.పి.కొదండపాణి
సాహిత్యం: దేవులపల్లి
గానం: పి.సుశీల, ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి & బృందం

చిరునవ్వు దివ్వె ఏమన్నదీ
అరమోడ్పు కన్నులేమన్నదీ
తనకున్న మున్నె మగడున్నచోటికి
మనసుపోయేనంటున్నదీ

లేడిలా మనసు పరుగిడినా
వగలాడి ఆ బిగువెందులకే
వేడికోరికల దాడులకే పూబోణి రవ్వంత జంకెనులే
తొలినాటివేనే ఈ బిగువు| ఒక రాతిరేనే ఈ బెదురు
ఆ పైన మనవైపు చూడదులే

ఇంతి ముంగురులు సరదవే
వెన్నెల రాసి నొకపరి చూడాలి
ఎంతమురిపాలె అన్నకు
తన చెల్లి సొగసులు చూసుకొని
అల్లారు మేనల్లు నెత్తుకొని అంతలో తిరిగివచ్చుననీ
శ్రీవారితో ముందే చెప్పాలనీ

కలికిరో కలువరేకులలో
కనిపించు ఆ మంచు ఎందులకే
కమ్మగా వరుని విరిపాన్పు
రమ్మంటే వలపుల విందులకు
వింత తళుకులూ విరిశాయి ఏదో విశేష మీరేయీ
కదలవే మదనుకొలువునకు
షోకైన మల్లెపువ్వుమీద పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జగత్ జెట్టిలు (1970)
సంగీతం: ఎస్.పి.కొదండపాణి
సాహిత్యం: అప్పలాచార్య
గానం: ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి 

(Note: ఇది ఆడియో వెర్షన్, వీడియో వెర్షన్ లో కొన్ని మర్పులు చేశారు)

షోకీల్లా పిల్లా బుగ్గమీద
ముద్దిచ్చే మోజు నీకులేదా
ఉంటేలే-లే-లేచి రా-రా- రా
నీకు వైకుంఠమే చూపుతా

ఈ మగువ నవ్వులలో నా బిగువు కౌగిలిలో
మత్తు ఉందీ | గమ్మత్తు ఉంది.
రంజైన సుఖముంది రా
ఒక్కసారీ చిక్కితేనూ
ఇక పైన పోలేవురా

ఈ మేని ఒంపులలో లేమెరుపు చూపిస్తా
తేనెలూరే వయసులోని
రుచి నీకు అందించుతా
నిన్నలేదు రేపుదూ
జల్సాగ జీవించరా
అంబ పలుకవే జగదంబ పలకవే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జగత్ జెట్టిలు (1970)
సంగీతం: ఎస్.పి.కొదండపాణి
సాహిత్యం: కొసరాజు
గానం: యస్.పి.బాలు, మాధవపెద్ది సత్యం, పి.సుశీల

అంబ పలకవే జగదంబ పలకవే
కొండకింద కోటమ్మ పలకవే
ఎక్కడ వున్నావే తల్లీ ఏమైపోయినావే
ఎక్కడ వున్నావే తల్లీ ఏమైపోయినావే

టక్కుటమారం నేర్చినోళ్ళు
నిను చిక్కించుకోను చూస్తారే
పక్కన పొంచులు వేస్తారే
బొందిలో ప్రాణం ఉండువరకు
ఆ చవటల ఆటలు సాగనియ్యమే
ఆ చవటల ఆటలు సాగనియ్యమే

ఎదురుగానే నీవున్నావా.
ఎవరికి కనపడకున్నావా
లోకోద్ధరణకు పుట్టావమ్మా
నీకు సాటి ఎవరమ్మా బొమ్మా

నీదయ మాపై ఉంటేచాలు
మట్టినైన మాణిక్యం చేస్తాం
రాళ్ళనైన రత్నాలుగ చేస్తాం
దేశద్రోహుల నాశంచేసి
ఆశాజ్యోతుల వెలిగిస్తాం

Palli Balakrishna Tuesday, November 28, 2023
Jagath Janthreelu (1971)
చిత్రం: జగత్ జంత్రీలు (1971)
సంగీతం: కోదండపాణి 
సాహిత్యం: కొసరాజు రాఘవయ్య, విజయరత్నం
గానం: ఘంటసాల, పి.సుశీల , యస్.పి.బాలు, ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి 
నటీనటులు: శోభన్ బాబు, వాణిశ్రీ, రేణుక
కథ, మాటలు, అసోసియేట్ డైరెక్టర్: దాసరి నారాయణరావు 
దర్శకత్వం: పి.లక్ష్మీదీపక్
నిర్మాతలు: పి.ఏకామ్రేశ్వరరావు
విడుదల తేది: 30.12.1971Songs List:ఎక్కడున్నాడో వాడు ఎక్కడున్నాడో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జగత్ జంత్రీలు (1971)
సంగీతం: కోదండపాణి 
సాహిత్యం: విజయరత్నం
గానం: ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి 

ఎక్కడున్నాడో వాడు ఎక్కడున్నాడో
హరి ఓం హరి ఓం ఆనరా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జగత్ జంత్రీలు (1971)
సంగీతం: కోదండపాణి 
సాహిత్యం: విజయరత్నం
గానం: యస్.పి.బాలు 

హరి ఓం హరి ఓం ఆనరా
అల్బిత్తిరిలకు కాలం గదరా
హరి ఓం హరి ఓం ఆనరా

చరణం: 1
ఎందరి కొంపలు తియ్యందే వీడింతవాడెలా అయ్యాడు
వీడి గుబీ తియ్యాలని వీరబ్రహ్మం చెప్పాడు

హరి ఓం హరి ఓం ఆనరా
అల్బిత్తిరిలకు కాలం గదరా


చరణం: 2
నిప్పు నీరు గాలి నేల నీవి నావి అన్నారు
డబ్బు జూడ అందరి దేనిని కై దెబ్బకొడితె రైతన్నారు 
హరి ఓం హరి ఓం ఆనరా
అల్బిత్తిరిలకు కాలం గదరా

చరణం: 3
పాపం పుణ్యం అనుకోకుండా పైసా సంపాదించాలోయ్ 
జేబులు బాగా నిండిన పిమ్మట
గుళ్లు గోపురాల్ కట్టాలోయ్

చరణం: 4
జిందాబాద్ జిందాబాద్ 
సోషలిజం కావాలని లెక్చరు దంచేస్తారూ
పార్టీ మార్చేస్తారూ ఆ తరువాత .....
సొంతం మీదకు ముంచుకు వస్తే 
శోష వచ్చి పడిపోతారుచీరియో టాటా ? పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జగత్ జంత్రీలు (1971)
సంగీతం: కోదండపాణి 
సాహిత్యం: విజయరత్నం
గానం: ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి 

పల్లవి: 
చీరియో టాటా ?
కన్నులనిండా కైపులువుంటే నో ఫియర్
మై డియర్ - కం నియర్
వెన్నెలకన్నా వెచ్చనిహాయి ఐయాం హియర్
తారనై లేచి యున్నానురా -
చంద్రుడా సాగి రావేమిరా రా 

చరణం: 1
నాకురులు నీలాల మేఘాలుగా
నా కనులు ఆకాశ దీపాలుగా
రేయిలో – హాయివై ఆడుకో - పాడుకో
తనువులో - అణుపుగా నిలిచిపోవాలిరా....

చరణం: 2
నామధుర గానాలు నీ మధువుగా
ఈ వలపులోకాలు కనువిందుగా
చెలిమిలో కలిమివై ఏలుకో ఏలికా
ఒకరిలో ఒకరమై ఇమిడి పోవాలిరా
పచ్చజొన్న చేనుకాడ చూచానయ్యో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జగత్ జంత్రీలు (1971)
సంగీతం: కోదండపాణి 
సాహిత్యం: కొసరాజు రాఘవయ్య 
గానం: ఘంటసాల, పి.సుశీల 

పచ్చజొన్న చేనుకాడ చూచానయ్యో
నువ్వు పై లాపచ్చీసుమీద వున్నావయ్యో
అబ్బ - పండువంటి కన్నె మనసు లాగేవయ్యో

పచ్చజొన్న చేనుకాడా చూచానమ్మీ
నువ్వూ - దొంగచూపులతోటి మనసు దోచావమ్మీ
అబ్బ - తిప్పుకుందామంటే తిరిగి రాదోలమ్మీ 

కమ్మని నీ కౌగిట్లో రంజుగ కులకాలని నాకున్నది
కసిదీరంగా నాలుగు చేతులు కలపాలని నాకున్నది
ఇద్దరి ఆశలు తీరేవేళ దగ్గరలోనే వున్నది
అందాకా అమ్మాయిగారిని తమాయించమంటున్నది 

ఎన్ని జన్మలు మారిన నువ్వే కావాలని నేనంటాను
కన్నుమూసినా కలలో నువ్వే రావాలని అనుకుంటాను
నీడల్లే నీజాడ తెలుసుకొని కొంగుబట్టు కొని వస్తాను
నువ్వు వదిలినా నేను వదలనని నీళ్ళలో మునిగిచెబుతాను

కాదుకూడదని ఠలాయిస్తివా పక్కనబావి ఉందయ్యో
అవునని తలవూపావా చూస్కో కందిచేను పెరిగుందయో
చూపులు రెండూ ఏకమైనపుడు మాటలపని ఏమున్నది
పూల తెప్పపై జోరుజోరుగా తేలిపోతె హాయున్నది 
నీ మనసులోకి రావాలీ కాపురానికీ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జగత్ జంత్రీలు (1971)
సంగీతం: కోదండపాణి 
సాహిత్యం: విజయరత్నం
గానం: పి.సుశీల, యస్.పి.బాలు 

నీ మనసులోకి రావాలీ కాపురానికీ
నే అద్దె ఎంత యివ్వాలీ మాసానికీ
నా మనసులోకి రాకముందు కాపురానికి
నీ విషయమంత తెలియాలీ యివ్వడానికి

అమ్మమ్మో అయ్యయ్యొ అల్లరిచేశాడు
అబ్బబ్బో-అయ్యయ్యో-మెల్లగ దోచాడు
ఏమేమో చేశాడమ్మో
నే మైమరచి పోయానమ్మో
చేసింది యేముంది చేసేది రేపుంది
ఉలికి ఉలికి పడబోకు
ఉన్నదంత ముందుందీ
ఎంతెంతో ఉందమ్మో
ఇంకెంతో ఉందమ్మో

అమ్మమ్మో అయ్యయ్యో కళ్ళెము వేసింది
అయ్యయ్యో ఒళ్ళంత అల్లుకు పోయింది
ఎన్నెన్నో చేసిందమ్మో
అందకుండ పోయిందమ్మో
వారేవా మొనగాడా
తగ్గాలి నీ జోరు
జగజ్జంత్రి నీవై తే
జగజ్జాణ నేనోయి
ఒకరికొకరు సరిపడితే
జగమంతా మనదేలే
జగమంతా మనదేలే
ఈ యుగమంతా మనదేలే
అహో...

Palli Balakrishna
Thoorpu Sindhuram (1990)
చిత్రం: తూర్పు సింధూరం (1990)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల 
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర 
నటీనటులు: కార్తీక్, ఖుష్బూ సుందర్, రేవతి
దర్శకత్వం: RV ఉదయ్ కుమార్
నిర్మాత: బి. సీతారామయ్య 
విడుదల తేది: 01.11.1990Songs List:పచ్చ పచ్చని కాలా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: తూర్పు సింధూరం (1990)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల 
గానం: యస్.పి.బాలు 

పచ్చ పచ్చని కాలాపొద్దు వాలిపోయే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: తూర్పు సింధూరం (1990)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల 
గానం: యస్.పి.బాలు 

పొద్దు వాలిపోయేతల వాకిట ముగ్గులు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: తూర్పు సింధూరం (1990)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల 
గానం: యస్.పి.బాలు 

తల వాకిట ముగ్గులుతళుకు తలుకుమణి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: తూర్పు సింధూరం (1990)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల 
గానం: యస్.పి.బాలు 

తళుకు తలుకుమణివచ్చెనే ఓ ఓ కుసుమం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: తూర్పు సింధూరం (1990)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల 
గానం: చిత్ర 

వచ్చెనే ఓ ఓ కుసుమం 

Palli Balakrishna
Ananda Nilayam (1971)
చిత్రం: ఆనంద నిలయం (1971)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
నటీనటులు: కాంతారావు, కృష్ణకుమారి, చలం, టి.కృష్ణకుమారి, విజయలలిత, విజయనిర్మల, వాణిశ్రీ, హేమలత
దర్శకత్వం: బి.ఎస్.నారాయణ
నిర్మాతలు: గుత్తికొండ వెంకటరత్నం, సె.హెచ్.ఎల్.ఎన్.రావు
విడుదల తేది: 14.04.1971Songs List:ఈ కన్నెగులాబీ విరిసినదోయి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఆనంద నిలయం (1971)
సంగీతం: పెండ్యాల
సాహిత్యం: దాశరథి 
గానం: ఎస్.జానకి, పి.బి.శ్రీనివాస్ 

ఈ కన్నెగులాబీ విరిసినదోయి మకరందమంత నీదోయి 
ఎదురు చూచే నయనాలు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఆనంద నిలయం (1971)
సంగీతం: పెండ్యాల
సాహిత్యం: డా॥ సి.నారాయణరెడ్డి 
గానం: ఘంటసాల, పి.సుశీల 

ఎదురు చూచే నయనాలు ఏమిచేసెను ఇన్నాళ్ళుపదిమందిలో పాటపాడినా.. పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఆనంద నిలయం (1971)
సంగీతం: పెండ్యాల
సాహిత్యం: ఆరుద్ర
గానం: ఘంటసాల

పల్లవి:
పదిమందిలో పాటపాడినా..
అది అంకితమెవరో ఒకరికే
విరితోటలో పూలెన్ని పూసినా
గుడికి చేరేది నూటికి ఒకటే...... !!పది!!

చరణం 1:
గోపాలునికెంతమంది గోపికలున్నా
గుండెలోన నెలకొన్నా రాధ ఒక్కటే..||2||
ఆకాశవీధిలో తారలెన్ని ఉన్నా
అందాల జాబిల్లి అసలు ఒక్కటే....

చరణం 2:
ఏడాదిలో ఎన్ని ఋతువులున్ననూ
వేడుక చేసే.... వసంతమొక్కటే ||2||
నా కన్నులందు ఎన్నివేల కాంతులున్ననూ||2||
ఆ కలిమి కారణం నీప్రేమ ఒక్కటే......

రానీ రానీ మైకం రానీ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఆనంద నిలయం (1971)
సంగీతం: పెండ్యాల
సాహిత్యం: ఆరుద్ర
గానం: ఎల్. ఆర్.ఈశ్వరి, పిఠాపురం, మాధవపెద్ది 

రానీ రానీ మైకం రానీ పోనీ పోనీ బిడియం పోని గూటిలోని పిల్లకు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఆనంద నిలయం (1971)
సంగీతం: పెండ్యాల
సాహిత్యం: కె.జి. ఆర్. శర్మ
గానం: పి.సుశీల 

గూటిలోని పిల్లకు గుండె ఝల్లుమన్నది 

Palli Balakrishna
Deeparadhana (1981)
చిత్రం: దీపారాధన (1981)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి
సాహిత్యం: దాసరి నారాయణ రావు 
గానం: యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల, ఆనంద్, రమేష్, పుష్పలత
నటీనటులు: శోభన్ బాబు, జయప్రద, మురళీమోహన్, మోహన్ బాబు, దీప, శివరంజని (నూతన నటి)
దర్శకత్వం: దాసరి నారాయణ రావు 
నిర్మాత: నన్నపనేని సుధాకర్
విడుదల తేది: 11.04.1981Songs List:సన్నగా.. సన సన్నగా... పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: దీపారాధన (1981)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి
సాహిత్యం: దాసరి నారాయణ రావు 
గానం: యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల

పల్లవి:
సన్నగా.. సన సన్నగా...
సన్నగా.. సన సన్నగా..వినిపించే ఒక పిలుపు
సన్నగా .. కను సన్నగా.. కనిపించే ఒక మెరుపు
ఆ పిలుపు మెరుపుదో.. ఆ మెరుపే పిలుపుదో

చరణం: 1
కోరికమ్మ గుడిలో కోయిలమ్మ కూసిందో
జాజులమ్మ తోటలో గాజులమ్మ పిలిచిందో
జాజులు జాజులు చేరి గుసగుసమన్నాయి.. ల.. ల.. ల.. ల
గాజులు గాజులు చేరి గలగలమన్నాయి
అన్నాయి అమ్మాయి నీ నడుమే సన్నాయి
విన్నాయి అబ్బాయి ఈ నీ మాటల సన్నాయి

సన్నగా.. సన సన్నగా..వినిపించే ఒక పిలుపు
సన్నగా .. కను సన్నగా.. కనిపించే ఒక మెరుపు
ఆ పిలుపు మెరుపుదో.. ఆ మెరుపే పిలుపుదో
ఆ.. ఆహాహా... ఆహాహా.. ఆహహాహా

చరణం: 2
చుక్కలమ్మ వాకిట్లో జాబిలమ్మ పూచిందో
మబ్బులమ్మ పందిట్లో ఉరుములమ్మ ఉరిమిందో
మబ్బు మబ్బు కలిసి మంచం వేశాయి.. ఆహాహా..
చుక్క చుక్క కలిసి పక్కలు వేశాయి
వేశాయి అబ్బాయి ప్రేమకు పీటలు వేశాయి
వేశాయి అమ్మాయి పెళ్ళికి బాటలు వేశాయి

సన్నగా .. కను సన్నగా.. కనిపించే ఒక మెరుపు
సన్నగా.. సన సన్నగా..వినిపించే ఒక పిలుపు
ఆ పిలుపు మెరుపుదో.. ఆ మెరుపే పిలుపుదో
ఆ.. ఆహాహా... ఆహాహా..ఆహహాహా
మనిషికి సర్వం ప్రాణం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: దీపారాధన (1981)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి
సాహిత్యం: దాసరి నారాయణ రావు 
గానం: యస్.పి.బాలు, ఆనంద్, రమేష్

మనిషికి సర్వం ప్రాణంవెన్నెలవేళ మల్లెలనీడ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: దీపారాధన (1981)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి
సాహిత్యం: దాసరి నారాయణ రావు 
గానం: యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల 

వెన్నెలవేళ మల్లెలనీడ
సీతాదేవి కళ్యాణం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: దీపారాధన (1981)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి
సాహిత్యం: దాసరి నారాయణ రావు 
గానం: జి. ఆనంద్, మాధవపెద్ది రమేష్ 

సీతాదేవి కళ్యాణం చూసిందెవరో చెప్పండితూరుపు తిరిగి దండం పెట్టు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: దీపారాధన (1981)
సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::దాసరి
గానం::బాలు,P.సుశీల

తూరుపు తిరిగి దండం పెట్టు అన్నారండి మావారు
తూరుపు తిరిగి దండం పెట్టు అన్నారండి మావారు
ఆ తూరుపెక్కడో చెప్పాలండి..మీలో...ఒక్కరు
ఆ..ఎవరో...ఒక్కరూ..
ముక్కుకు సూటిగ పోతే నీకు ఉత్తరం మొస్తుండీ
ముక్కుకు సూటిగ పోతే నీకు ఉత్తరం మొస్తుండీ
ఆ పక్కకు తిరిగి వెనక్కు చూస్తె తూరుపు వుంటుందీ...తూరుపు వుంటుందీ..హ్హా..హ్హా..

అమ్మాయి..పుడితే..పేరేమి..అన్నాను..తప్పా..ఆ ఆ
అబ్బాయి..పుడితే..పేరేమి..అన్నాను..తప్పా..ఆ ఆ
అబ్బాయే..ఎందుకు పుట్టాలీ...అమ్మాయే..ఎందుకు పుట్టాలీ...
అబ్బాయే..ఎందుకు పుట్టాలీ...అమ్మాయే..ఎందుకు పుట్టాలీ...అబ్బాయెందుకు పుట్టాలీ ??అమ్మాయెందుకు పుట్టాలీ ??అబ్బాయెందుకు పుట్టాలీ ??
అమ్మాయెందుకు పుట్టాలీ ??
అబ్బాయే..అమ్మాయే..అబ్బాయే..అమ్మాయే..
అబ్బాయే..అమ్మాయే..అబ్బాయే..అమ్మాయే..అమ్మాయి అయితే బొట్టు కాటుక దిద్దొచ్చు..అబ్బా..
తలలో పూవులు పెట్టోచ్చు
అబ్బాయి అయితే..చొక్కా లాగు వేయోచ్చు..చక్కగ మీసం పెంచొచ్చు
అబ్భా మీసాలంటే నాకు భయమండీ
అబ్బాయొద్దు..గిబ్బాయొద్దు..నాకు అమ్మాయే..కావాలి
నీకు అమ్మాయే..కావాలా..ఆ..అమ్మాయే..కావాలా..ఆ..
అయితే తూరుపు తిరుగి దండం పెట్టు..హా హ హ హ
తూరుపు తిరిగి దండం పెట్టు అన్నారండి మావారు
తూరుపు తిరిగి దండం పెట్టు అన్నారండి మావారు
ఆ పక్కకు తిరిగి వెనక్కు చూస్తె తూరుపు వుంటుందీ...తూరుపు వుంటుందీ

వెళ్ళాలి..మనమూ..తిరపతీ..అన్నాను..తప్పా..ఆ
ఆ..వెళ్ళాలి మనమూ..బొంబాయి అన్నాను తప్పా..ఆ..
బోంబాయే ఎందుకు వెళ్ళాలీ ?
ఆ..తిరుపతే ఎందుకు వెళ్ళాలీ ?
బోంబాయే ఎందుకు వెళ్ళాలీ ?
ఈ..తిరుపతే ఎందుకు వెళ్ళాలీ ?
బోంబాయ్ ఎందుకు వెళ్ళాలీ...తిరుపతి ఎందుకు వెళ్ళాలీ..
బోంబాయ్ ఎందుకు వెళ్ళాలీ..తిరిపతే..ఎందుకు వెళ్ళాలీ..
తిరుపతే..బోంబాయే..తిరుపతే..బోంబాయే..
తిరుపతే..బోంబాయే..తిరుపతే..బోంబాయే..
బోంబాయ్ అయితే రైలూ..ప్లైను ఎక్కోచ్చు
దేశం చుట్టి రావచ్చు..
తిరుపతి అయితే...కోండ మెట్లూ ఎక్కోచ్చు
మొక్కి గుండు ఇవ్వొచ్చు..అబ్బో..గుండా..ఆ..
గుండంటే నాకు భంగా..హా..హా..హా..
అయితే..తూరుపు తిరిగి దండం పెట్టండి..హు..హు..
తూరుపు తిరిగి దండం పెట్టు అంటుందండి ఆవిడగారు
తూరుపు తిరిగి దండం పెట్టు అంటుందండి ఆవిడగారు
ఆ తూరుపెక్కడో చెప్పాలండి..మీలో...ఒక్కరు
ఆ..ఎవరో...ఒక్కరూ..
తెల్ల కాగితం మనిషి జీవితం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: దీపారాధన (1981)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి
సాహిత్యం: దాసరి నారాయణ రావు 
గానం: యస్.పి.బాలు

తెల్ల కాగితం మనిషి జీవితం
ఒకో అక్షరం ప్రతి నిమిషం
చెయ్యి మారితే రాత మారుతుంది
చెయ్యి జారితే మచ్చ మిగులుతుంది

బాష ఏది ఐనా చూసేందుకు అక్షరాలు కొన్నే
అక్షరాలు కొన్నైనా రసేందుకు భవాలు ఎన్నో
అనుకున్నవి రాయలేరు కొందరు
రాసినా చెయ్యలేరు కొందరు
చేసినా పొందలేరు కొందరు
పొందినా ఉందలేరు కొందరు

బంగారం కురిసినా పట్టెందుకు చేతులు రెండే
చెతులెన్ని ఉన్నా తినడానికి నోరు ఒక్కటే
తినడానికి లెనివారు కొందరు
తిని అరిగించుకొలేనివారు కొందరు
ఉండి తినలేనివారు కొందరు
తిన్నా ఉండలెనివారు కొందరు

Palli Balakrishna
Vaishali (2011)
చిత్రం: వైశాలి (2011)
సంగీతం: ఎస్.థమన్
నటీనటులు: ఆది పినిశెట్టి, సిందూ మీనన్, శరన్య మోహన్ 
దర్శకత్వం: అరివళగన్ 
నిర్మాత: యస్. శంకర్ 
విడుదల తేది: 27.05.2011Songs List:కురిసే కురిసే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: వైశాలి (2011)
సంగీతం: ఎస్.థమన్
సాహిత్యం: కృష్ణచైతన్య
గానం: రంజిత్

కురిసే కురిసేకురివిప్పిన నెమలి అందము పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: వైశాలి (2011)
సంగీతం: ఎస్.థమన్
సాహిత్యం: కృష్ణచైతన్య
గానం: సుచిత్ర , ఎస్.తమన్

పల్లవి:
కురివిప్పిన నెమలి అందము
కురిసిన ఆ చినుకు అందము
కలగలిపిన క్షణము అందము
ఈ దారం ఆధారం అయ్యిందో ఏమో
తొలి తొలి పరవశం ఇది
అడుగడుగున తేలుతున్నది
తడబడి పొడిమాటలే మది
అచ్చుల్లో హల్లుల్లో నన్నే జోకొట్టింది
ఓ మాయా అమ్మాయా...
నువ్వే లేక లేనులే మాయా

చరణం : 1
వెలిగే దీపం సిందూరమే
మెడలో హారం మందారమే
ఎదనే తడిమెను నీ గానమే
పరువం పదిలం అననే అనను
వీచే గాలి ప్రేమే కదా
శ్వాసై గాలై చేరిందిగా
ఎదకే అదుపే తప్పిందిగా
మైకం మైకం ఏదో మైకం
మైకం మైకం మైకం మైకం

చరణం : 2
నాతో నాకే ఓ పరిచయం
మునుపే లేదే ఈ అవసరం
మాయే చేసింది ఒక్కో క్షణం
జగమే సగమై కరిగెనేమో
హృదయం ఉదయం నీ చూపుతో
కరిగే కోపం నీ నవ్వుతో
విరిసెను వలపే ఈ వేళలో
జల్లే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: వైశాలి (2011)
సంగీతం: ఎస్.థమన్
సాహిత్యం: కృష్ణచైతన్య
గానం: రంజిత్

జల్లే 
Vaishali - Theme Music పాట సాహిత్యం

 
Vaishali - Theme Music

Palli Balakrishna
Sindhura Puvvu (1988)
చిత్రం: సింధూరపువ్వు (1988)
సంగీతం: మనోజ్ గియాన్ 
సాహిత్యం: రాజశ్రీ (All)
గానం: యస్.పి.బాలు, మాధవపెద్ది రమేష్, నాగూర్ బాబు, యస్.పి.శైలజ , చిత్ర 
నటీనటులు: విజయకాంత్, రాంకి మరియు నిరోషా, శ్రీప్రియ 
మాటలు: రాజశ్రీ
దర్శకత్వం: పి.ఆర్. దేవరాజ్
నిర్మాత: బి.కృష్ణారెడ్డి
విడుదల తేది: 23.09.1988Songs List:సింధూరపువ్వా తేనె చిందించరావా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సింధూరపువ్వు (1988)
సంగీతం: మనోజ్ - గియాన్ 
సాహిత్యం: రాజశ్రీ 
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర 

సింధూరపువ్వా తేనె చిందించరావా
చిన్నారి గాలి సిరులే అందించరావా
కలలే విరిసేనే కధలే పాడేనే
ఒక నదివొలే ఆనందం ఎద పొంగెనే ఏ ఏ ఏ ఏ
ఓ సింధూరపువ్వా తేనె చిందించరావా
చిన్నారి గాలి సిరులే అందించరావా

ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఉం ఉం ఒహొహొ ఓ
కమ్మని ఊహలు కలలకు అందం వీడని బంధం కాదా
గారాల వెన్నెల కాసే సరాగాల తేలి
కమ్మని ఊహలు కలలకు అందం వీడని బంధం కాదా
గారాల వెన్నెల కాసే సరాగాల తేలి
అందాల సందడి చేసే రాగాలనేలి

సింధూరపువ్వా తేనె చిందించరావా
చిన్నారి గాలి సిరులే అందించరావా

మాటల చాటున నాదం నువ్వే తీయని పాట నేనే
మధుమాస ఉల్లసాలే పలికించేనే
మాటల చాటున నాదం నువ్వే తీయని పాట నేనే
మధుమాస ఉల్లసాలే పలికించేనే
మురిపాలు చిందే హృదయం కోరేను నిన్నే

సింధూరపువ్వా తేనె చిందించరావా
చిన్నారి గాలి సిరులే అందించరావా

అలలై పొంగే ఆశలతోటి ఊయలలూగే వేళ
నా చెంత తోడై నీడై వెలిసావు నీవే
అలలై పొంగే ఆశలతోటి ఊయలలూగే వేళ
నా చెంత తోడై నీడై వెలిసావు నీవే
రాగాలు ఆలపించి పిలిచావు నువ్వే

సింధూరపువ్వా తేనె చిందించరావా
చిన్నారి గాలి సిరులే అందించరావాచిలకా రాచిలక పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సింధూరపువ్వు (1988)
సంగీతం: మనోజ్ - గియాన్ 
సాహిత్యం: రాజశ్రీ
గానం: నాగూర్ బాబు, యస్.పి.శైలజ

చిలకా రాచిలకకనివిని ఎరుగని పులకింత పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సింధూరపువ్వు (1988)
సంగీతం: మనోజ్ - గియాన్ 
సాహిత్యం: రాజశ్రీ
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర 

కనివిని ఎరుగని పులకింత
ఒక దేవత వెలిసెను నా చెంత
కనివిని ఎరుగని పులకింత
ఒక దేవత వెలిసెను నా చెంత
వన్నెలు చిలికే చల్లని మదిలో పాడే కోయిలా
నిలువెల్ల ఊహలే కురిసేను
మురిపాల కవితలే పలికేను

కనివిని ఎరుగని పులకింత
ఒక దేవత వెలిసెను నీ చెంత
వన్నెలు చిలికే చల్లని మదిలో పాడే కోయిలా
నిలువెల్ల ఊహలే కురిసేను
మురిపాల కవితలే పలికేను

పూల వయసు పూచినది ప్రేమ దారి కాచినదీ 
పూజకోరి పూవే తానై పూజకొరకు వేచినది 
ఆశలన్ని ఊరించీ కథలు తోటి పలికించే 
సంధ్య వేళ నన్నే చేరి దోరవయసు కవ్వించే 
ఉరికెనులే మనకలలు తరగని సిరులై రావా 
నీ పాల వలపు నను శృతి చేసే 
నీ నీలి కనులే వలవేసే 

కనివిని ఎరుగని పులకింత
ఒక దేవత వెలిసెను నీ చెంత
కనివిని ఎరుగని పులకింత
ఒక దేవత వెలిసెను నా చెంత

అందమైన నెలవంకా ఆకశాన్ని మరిచినను 
నీవు లేక నేలేనే నిను నేను విడిచి పోలేనే
వానజల్లు వెనువెంట ఇంద్రధనసు రాకున్నా 
పలకరించు నా హృదయం నీకు సొంతమే కానీ
మదిలోని తలపులనే కదిలించీ రావా 
రాగాల సాగరం నీదేనా 
ఈ వేళ విరిసినే విరివాన 

కనివిని ఎరుగని పులకింత
ఒక దేవత వెలిసెను నా చెంత
కనివిని ఎరుగని పులకింత
ఒక దేవత వెలిసెను నీ చెంత

వన్నెలు చిలికే చల్లని మదిలో పాడే కోయిలా
నిలువెల్ల ఊహలే కురిసేను
మురిపాల కవితలే పలికేను

కనివిని ఎరుగని పులకింత
ఒక దేవత వెలిసెను నీ చెంత
వన్నెలు చిలికే చల్లని మదిలో పాడే కోయిలా
నిలువెల్ల ఊహలే కురిసేను
మురిపాల కవితలే పలికేను
నిను ఎవరో కొట్టారట పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సింధూరపువ్వు (1988)
సంగీతం: మనోజ్ - గియాన్ 
సాహిత్యం: రాజశ్రీ
గానం: నాగూర్ బాబు, యస్.పి.శైలజ

నిను ఎవరో కొట్టారటతూరుపమ్మ ముద్ద పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సింధూరపువ్వు (1988)
సంగీతం: మనోజ్ - గియాన్ 
సాహిత్యం: రాజశ్రీ
గానం: నాగూర్ బాబు

తూరుపమ్మ ముద్దయెటిలోన యెల్లేటి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సింధూరపువ్వు (1988)
సంగీతం: మనోజ్ - గియాన్ 
సాహిత్యం: రాజశ్రీ
గానం: నాగూర్ బాబు, యస్.పి.శైలజ

యెటిలోన యెల్లేటి

Palli Balakrishna Sunday, November 26, 2023
Bhagya Rekha (1957)
చిత్రం: భాగ్యరేఖ (1957)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు 
సాహిత్యం: దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి, కొసరాజు రాఘవయ్యచౌదరి, ఎరమాకుల ఆదిశేషా రెడ్డి 
గానం: రాజా, పి.సుశీల, జిక్కి, మాధవపెద్ది సత్యం, వైదేహి, సత్యవతి, మల్లిక్, మోహన రాజు
నటీనటులు: యన్. టి. రామారావు, జమున 
దర్శకత్వం: బి.యన్.రెడ్డి 
నిర్మాణ సంస్థ: పొన్నలూరి బ్రదర్స్
విడుదల తేది: 20.02 1957Songs List:మనసా తెలుసా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భాగ్యరేఖ (1957)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు 
సాహిత్యం: దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
గానం: రాజా, పి.సుశీల, జిక్కి, మాధవపెద్ది సత్యం, వైదేహి, సత్యవతి, మల్లిక్, మోహన రాజు

మనసా తెలుసా
నీ విరాగమంతా వృథాయని తెలుసా
అనుబంధాలను తెంచేనని 
నీ వనుకొని మురిసేవా
నీ మనసున భమ సేవా
మమకారమనే పాళము మరిమరి
పెనవేసెను తెలుసా

దీపములేని కోవెలలో పల
దేవుడు వెలిసేనా 
శ్రీ ధాముడు వెలిసేనా
అనురాగ మొలుకు మనసే ఆహరి
ఆలయమని తెలుసా 
అందాల రాజెవడు రా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భాగ్యరేఖ (1957)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు 
సాహిత్యం: కొసరాజు రాఘవయ్యచౌదరి
గానం: రాజా, పి.సుశీల, జిక్కి, మాధవపెద్ది సత్యం, వైదేహి, సత్యవతి, మల్లిక్, మోహన రాజు

అందాల రాజెవడు రా
నా వన్నెకాడు ఎందు దాగియున్నాడురా
ముచ్చటైన నా సొగసు
ముద్దుగారు నా వయసు
మురిపించి కరిగించి
మోజుదీర్చు మొనగాడు

సుంద రాంగి నామీద దయలేదటే
చేయిచేయి కలిపి నన్ను సేరరాదటె
సక్కదనము గల్ల వోణ్ణి
సరదా సెల్లించువోణ్ణి
కొండనైన పిండిజేసి కోర్కెదీర్చు కోడెగాణ్ణి

ఎన్నాళ్ళకు నిక్కావురా సోగ్గాడా
ఏ మూల నక్కావురా నా సోగ్గాడ
ఏమూల నక్కావురా.....
పోకిళ్ళ పుట్టవు - పూర్నాల బుట్టవు
బంగారు మొలకవు - పంచదార చిలకవు.
ఉప్పులేక ముప్పుందుం - చప్పరించు గొప్పవాడ

హేయ్!..
నావంక జూడవేమే వయ్యారిభామ
నా వలపు దీర్చవేమే
మూడూ లోకాలనన్ను బోలినోడు కానరాడు
వీరాధి వీరుణ్ణి శూరాధి శూరుణ్ణి
వాడెంత వీడెంత వంజగాళ్ల బతుకెంత

ధీరుల్ని చూచానురా
మీ కండ బిగువు తేల్చుకుంటే వలచేనురా
కోతలన్ని కట్టిపెట్టి - కూతలన్ని చుట్టబెట్టి
మూతిమీద మీసముంటె
ముందు దూకి బరిమీద
పందెంలో గెల్చి - నా అంద మనుభవించేటి

అరె నీవెవడపురా
నిన్ను అంతు తేల్చేదనురా
రారా ! అంతు దేల్చెదనురా

అరరె కండలు దీస్తారా నిన్ను 
కరకర కోస్తారా నిన్ను
పరపర కోస్తారా...
తిరుమల మందిర సుందరా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భాగ్యరేఖ (1957)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు 
సాహిత్యం: దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
గానం: రాజా, పి.సుశీల, జిక్కి, మాధవపెద్ది సత్యం, వైదేహి, సత్యవతి, మల్లిక్, మోహన రాజు

తిరుమల మందిర సుందరా
హరి గోవిందా గోఫందు
కొండ కొమ్ముపై కూర్చుంటే
దండ భక్తులే కొలువుంటే
నామాట నీ చెవుల పడుతుందా నీ
మనసులోని దయ పుడుతుందా

కోటి మెట్లబడి రాలేను ఏ
పాటి కానుకలు తేలేను
లోతులు నీకై చేతుల జాపీ
నా తండ్రియన నెనరుందా
కన్నె ఎంతో సుందరి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భాగ్యరేఖ (1957)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు 
సాహిత్యం: దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
గానం: రాజా, పి.సుశీల, జిక్కి, మాధవపెద్ది సత్యం, వైదేహి, సత్యవతి, మల్లిక్, మోహన రాజు

కన్నె ఎంతో సుందరి
సన్న జాజి పందిరి
చిన్నెజూసి వన్నె జూసి పోరా

మథు వొల్కేటి మందారము
మన సిచ్చేటిలే బ్రాయము
తన తళుకులతో - నును బెళుకులతో
సఖి నీకోస మీవాకిట
వేచేను సఖరారా....

తన వాల్జూపు లుయ్యాలలై
అనురాగాలు పూమాలలై
తన మురిపెముతో
తన సరసముతో
సఖి నీకోస మీవాకిట
వేచేను సఖరారా....

నిను ఏనాడు దర్శింతునే
మన సేనాడు అర్పింతునో
అని దరియుటకై
కని మురియుటకై
సఖి నీకోస మీవాకిట
వేచేను సఖరారా
నీవుండేదా కొండపై నాస్వామి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భాగ్యరేఖ (1957)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు 
సాహిత్యం: దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
గానం: రాజా, పి.సుశీల, జిక్కి, మాధవపెద్ది సత్యం, వైదేహి, సత్యవతి, మల్లిక్, మోహన రాజు

నీవుండేదా కొండపై నాస్వామి నేనుండే దీనేలపై
ఏలీల సేవింతునో ఏపూల పూజింతునో
శ్రీ పారిజాత సుమాలెన్నో పూచె
ఈ పేదరాలి మనస్సెంతో వేచె
నీ పాద సేవా మహాభాగ్య మీవా
నా పైని దయజూపవా నాస్వామి

దూరాన నైనా కనే భాగ్యమీవా
నీరూపు నాలో సదానిల్పనీవా
ఏడుకొండలపైన వీడైనస్వామి
నా పైని దయజూపవా నాస్వామి
నీ సిగే సింగారమే ఓ చెలియ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భాగ్యరేఖ (1957)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు 
సాహిత్యం: దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
గానం: రాజా, పి.సుశీల, జిక్కి, మాధవపెద్ది సత్యం, వైదేహి, సత్యవతి, మల్లిక్, మోహన రాజు

నీ సిగే సింగారమే ఓ చెలియ నీ సొగసే బంగారమే
కనులార గని మెచ్చేనే ఓ వనలక్ష్మి మనసిచ్చి దిగివచ్చేనే
నీ నవ్వుపూలు అవేమాకు చాలు
నీ ఒయ్యారాలు అవే వేనవేలు
ఓ పేదరాలా మరేపూజ లేలా
మా పై ని దయజూపవా ఓ నా చెలి

మా తోట పూచే వసంతమ్ము
మా బాట చూపే ప్రభాతమ్ము
మాలోన కొలువైన మహలక్ష్మి నీవే
మాపై ని దయ చూపవా - ఒ నా చెలీ
ఎన్నాళ్ళ కెన్నాళ్ళకు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భాగ్యరేఖ (1957)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు 
సాహిత్యం: దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
గానం: రాజా, పి.సుశీల, జిక్కి, మాధవపెద్ది సత్యం, వైదేహి, సత్యవతి, మల్లిక్, మోహన రాజు

ఎన్నాళ్ళ కెన్నాళ్ళకు
కన్నీటి బ్రతుకుపై పన్నీటిజల్లు
ఎన్నాళ్ళ కెన్నాళ్లకు
ఇన్నాళ్లు నా కలల పన్నీరు జల్లినా
వెన్నెలల రాశితో విడని నెయ్యాలు
ఓ నా మొరవినరాదా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భాగ్యరేఖ (1957)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు 
సాహిత్యం: దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
గానం: రాజా, పి.సుశీల, జిక్కి, మాధవపెద్ది సత్యం, వైదేహి, సత్యవతి, మల్లిక్, మోహన రాజు

ఓ నా మొరవినరాదా 
ఇక ఈ చెర విడిపోదా
అబలననీ అనాదననీ
జాలిలేని కూరుని
పాలబడిన దానిని
నీ చెంత జేర్పవా
వంతదీర్చవా - నే
నిక సై పను ఈ బాధ

ఏడ నున్నవాడవో
జాడ తెలియదాయె నే
కాపాడరా సఖా
జాగు సేయక నీవు
వినా గతి వేరెవరు
మనసూ గేసఖ తనువూగే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భాగ్యరేఖ (1957)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు 
సాహిత్యం: దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
గానం: రాజా, పి.సుశీల, జిక్కి, మాధవపెద్ది సత్యం, వైదేహి, సత్యవతి, మల్లిక్, మోహన రాజు

మనసూ గేసఖ తనువూగే ప్రియమదిలో సుఖాల
డోలలూగే ఏమధువా నేనోయి ప్రియ
వయసూగే చెలి సొగసూగే ప్రియ వగలూరు ఓర
చూపులూగే ఏకర మూపేనో సకియా
మలుపు మలుపు కడనించి చెవిలో మంతనాలు ఊదాలి.
కలసి మెలసి కలకాలమిలాగే మధురయా సాగాలి.
అలలూగే మది కలూగే ప్రియతెలివాక
తేలు నౌక ఊగే ఏవలపూ పేనోయి ప్రియా
రేవు రేవు కడ కనులు కనులతో మూగ బాసలాడాలి
పైరగాలి పన్నీటియేటిపై పడవ సాగిపోవాలి
ఇలాగే పడవ సాగిపోవాలి.
తరువూగే సఖి తెరువూగే పియ తలిరాకువోలె
డెందమూ ఏవలపూపే నో సకియా
తేనెలని ఎలతేటి పాట మనలోని మమత చాటాలి
కనుల కొనల కల కాలము వలపులు కాపురముండాలి
ఇలాగే కాపురముండాలి
కన్నీటి కడలిలోన పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భాగ్యరేఖ (1957)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు 
సాహిత్యం: దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
గానం: రాజా, పి.సుశీల, జిక్కి, మాధవపెద్ది సత్యం, వైదేహి, సత్యవతి, మల్లిక్, మోహన రాజు

కన్నీటి కడలిలోన చుక్కాని లేని నావ
దిక్కైన లేని నావ
ఏ తీరమైన చేరునో - ఏరాల పాలబడునో
ఏగాలి వాత బడునో

నాపాలి భాగ్యదీపము - నన్నేలు దివ్యతార
పోయేన జీవనతార
కన్నీటి కడలిలోన - కనరాక దాటిపోయె
నన వీడి మాయమాయె

నా ఆసలే అడియాసలై - మాసేన జీవనగాధ
ఈ నా విషాద గాధ
కన్నీటి కడలీలోన - నడిచారి రాత్రి మూసె
నవచంద్ర కాంతి మాసె

ఏనాటికీ వసంతము - ఈ తోట కింకరాదా
నా వీట వెలుగిక లేదా.
కన్నీటి కడలీలోన - కనరాక దాటిపోయె
ననువీడి మాయమాయె
లోకం గమ్మత్తురా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భాగ్యరేఖ (1957)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు 
సాహిత్యం: ఎరమాకుల ఆదిశేషా రెడ్డి 
గానం: రాజా, పి.సుశీల, జిక్కి, మాధవపెద్ది సత్యం, వైదేహి, సత్యవతి, మల్లిక్, మోహన రాజు

లోకం గమ్మత్తురా
ఈ లోకం గమ్మత్తుగా
చెయ్యాలి యేదో మరమ్మత్తురా
రేసుల కాసుల వేలుగబోసె
వస్తారిండ్లకు వట్టిచేతుల
కనికరించి ఈ బీదా బిక్కికి
కానీ యివ్వరు అదేమొగాని

వ్యాధుల మిషతో తాగుడుకోసం
బాధ లెన్ని యో పడుదురుగాని
వ్యాధికి మందే ఎరుగని పేదల
ఆదరించరు అవేమొగాని

వడ్డికి వడ్డి నెత్తిన రుద్ది
అసలుకు మోసం దెచ్చుకుందురు
కాలే కడుపుకు జాలే జూపరు
కలలో నైనను అదేమొగాని

నేడో రేపో పొలాలూడితే
నిలువు రెప్పల నింగిజూ తురు
ఇన్నో అన్నో నూకలువేసి
పున్నెం గట్టరు అదేమొగాని

వచ్చిన లాభం చచ్చిన జూపక
రచ్చకెక్కుదురు బోర్డులదిప్పి
మచ్చుకై నా బిచ్చం పెట్టరు
చచ్చే జీవుల కదేమొగానిఅన్ మేరే అన్ మేరే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భాగ్యరేఖ (1957)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు 
సాహిత్యం: కొసరాజు రాఘవయ్యచౌదరి
గానం: రాజా, పి.సుశీల, జిక్కి, మాధవపెద్ది సత్యం, వైదేహి, సత్యవతి, మల్లిక్, మోహన రాజు

అన్ మేరే అన్ మేరే
దేఖో మందు మజా
ఏక్ బుడ్డి ఆరణా దో బుడ్డి బారనా
పత్తెమేమి లేదండీ బాబా గురు వాజ్ఞండి
రొట్టె తినండి - ఉడుకునీళ్ళు తినండి
అరె పాలు తినండి - పంచదార తినండి

బట్టతలకు తగిలిస్తే జుట్టు పుట్టుకొస్తాది
కంటి జబ్బులకు రాస్తే నంటకి సుఖమిస్తాది
మంచిమాట చేస్తాము మనసులోది చెప్తాము
పాముకుట్టితే తేలు కొరికి తే
అరె ఎలుక కుమ్మితే ఎద్దు కర్చితే
ఒక్కసారి పట్టిస్తే ఉన్న జబ్బు ఒదుల్తుంది
అనుమానం లేవండి గుణమిచ్చే మందండి
ఏలూరులో దీన్ని వాడి ఇనుములాగ బలిశారు

సాలూర్లో డాక్టర్లే సర్టిఫికేట్లిచ్చారు
బారెడు గడ్డాల వాళ్ళు మూరెడు మీసాల వాళ్ళు
అనుపానం లేకుండా ఆవుపాల మర్దించిరి

కారు చీకటి దారిగనలేని నాకు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భాగ్యరేఖ (1957)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు 
సాహిత్యం: దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
గానం: రాజా, పి.సుశీల, జిక్కి, మాధవపెద్ది సత్యం, వైదేహి, సత్యవతి, మల్లిక్, మోహన రాజు

కారు చీకటి దారిగనలేని నాకు
వెలలేని బంగారు వెలుగు చూపించి 
అంతలో దయమాలి - అర్పి వేయుదువా
దీప మార్పివేయుదువా
తల్లిని తండ్రిని ఎరుగ గదా
నా తండ్రి) ఏ సుఖమెరుగ గదా
ఉన్నది ఈ నిధి ఒక టెగదా
కాపాడుము వరదా
ఓ దేవా - దేవా
దిగి రావ దయా జలధీ
దిగి రావయ ప్రేమనిధీ
ఓ తిరుమల వేంకటరమణా !
సరిహరి మురహరి మొరవిన రాదా
చరణ కమలముల నమ్మితిగా దా
జీవన జీవన జగధీశా !
దీనజనావన తిరుమల వాసా
ఆపద మొక్కుల దేవా రావా
నీ పదదాసిని బోవగ రావా
శరణు శరణు పరమేశా
శరణు శరణు జగదీశా
ఓ తిరుమల వేంకటరమణా !


Palli Balakrishna Saturday, November 25, 2023

Most Recent

Default