Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Gandeevam (1994)
చిత్రం: గాండీవం (1994)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
నటీనటులు: బాలకృష్ణ, రోజా, నాగేశ్వరరావు
దర్శకత్వం: ప్రియదర్శన్
నిర్మాతలు: సత్యం బాబు, సంపత్ కుమార్
విడుదల తేది: 18.08.1994Songs List:గోరువంక వాలగానే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: గాండీవం (1994)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్ పి బాలు, చిత్ర,  శ్రీ కుమార్

గోరువంక వాలగానే గోపురానికి స్వరాల గణగణ గంటలే మోగనేలా
గోప బాలుడొచ్చినాక గోకులానికి పెదాల కిలకిలా పువ్వులే పుట్టలేదా
బాలకృష్ణుడొచ్చినప్పుడే వయ్యారి నందనాలు నాట్యమాడగా
వారసున్ని చూసినప్పుడే వరాల వాంఛలన్నీ పల్లవించగా
నందుడింట చిందులేసే అందమైన బాలుడే తనవాడై
గోరువంక వాలగానే గోపురానికి స్వరాల గణగణ గంటలే మోగనేలా
గోప బాలుడొచ్చినాక గోకులానికి పెదాల కిలకిలా పువ్వులే పుట్టలేదా

ఏటి మనుగడ కోటి అలలుగ పొంగు వరదల వేగాన
పడిలేచు అలలకు తీపి కలలకు లేని అలసట నీకేలా
నల్లనల్ల నీలల్లోన ఎల్లాకిల్లా పడ్డట్టున్న అల్లోమల్లో ఆకాశాన చుక్కల్లో 
అమ్మాయంటి జాబిలమ్మ అబ్బాయంటే సూరీడమ్మ ఇంటి దీపాలవ్వాలంట దిక్కుల్లో
ఎవరికి వారే యమునకు వీరే
రేవు నీరు నావదంట నావతోడు రేవుదంట పంచుకుంటే

గోరువంక వాలగానే గోపురానికి స్వరాల గణగణ గంటలే మోగనేలా
గోప బాలుడొచ్చినాక గోకులానికి పెదాల కిలకిలా పువ్వులే పుట్టలేదా

ప్రేమ ఋతువులు పూలు తొడిగిన తేనె మనసుల నీడల్లో
మురిపాల నురగలు పంటకెదిగిన బాల సొగసుల బాటల్లో
బుగ్గందాల ఇల్లు నవ్వే సిగ్గందాల ఇల్లా నవ్వే
బాలయొచ్చీ కోళటాలాడే వేళల్లో
పైరందాల చేలు నవ్వే పేరంటాల పూలు నవ్వే
గోపమొచ్చి గొబ్బిల్లాడే పొద్దుల్లో
పరవశమేదో పరిమళమాయే హో
పువ్వు నవ్వే దివ్వె నవ్వే జివ్వుమన్న జన్మ నవ్వే పాడుతుంటే

గోరువంక వాలగానే గోపురానికి స్వరాల గణగణ గంటలే మోగనేలా
గోప బాలుడొచ్చినాక గోకులానికి పెదాల కిలకిలా పువ్వులే పుట్టలేదా
బాలకృష్ణుడొచ్చినప్పుడే వయ్యారి నందనాలు నాట్యమాడగా
వారసున్ని చూసినప్పుడే వరాల వాంఛలన్నీ పల్లవించగా
నందుడింట చిందులేసే అందమైన బాలుడే తనవాడైతీశాడే దెబ్బ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: గాండీవం (1994)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్ పి బాలు , చిత్ర

తీశాడే దెబ్బ 
చి చి పాప చీ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: గాండీవం (1994)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్ పి బాలు , చిత్ర

చి చి  పాప చీ
మామా జబ్బ మామా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: గాండీవం (1994)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్ పి బాలు , చిత్ర

మామా జబ్బ మామా సిరి సిరి పూలా చెల్లాయి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: గాండీవం (1994)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్ పి బాలు , చిత్ర, ఎమ్. ఎమ్. కీరవాణి

ఆ... ఆ... ఆ...   ఆ... ఆ... ఆ...

సిరి సిరి పూలా చెల్లాయి పాపా సీమంతమేనాడే
పులకల కొమ్మా పుణ్యాలరెమ్మా పేరంటమేనాడే
ఆశగా మధుమాసమే అడిగింది ఈ మాట
ఊగక మన ఊయల అలిగింది ఈ పూట

చరణం: 1
వేయందాలలో నెలవంకా ఈ నేలవంకా దిగివచ్చేనా
శృంగారాలకే సెలవింకా జోలాలీలకే నిదురించేనా
పెళ్ళినాటి తుళ్ళిపాటు తల్లినాడు సాగునా
అమ్మచాటు బిడ్డముందు అయ్యగారికీపనా
కలలే కన్నారు కమ్మగా ఇదిగో మీ కానుకా

చిలికే వలపే మొలకై మొలిచే కనుపాపలా కనిపించెలే
కలికి చిలకా ఒడినే అలికే అనురాగమే చిలికించెలే

సిరి సిరి పూలా చెల్లాయి పాపా సీమంతమేనాడే
ఆశగా మధుమాసమే అడిగింది ఈ మాట

చరణం: 2
మా సంసారమే మధుగీతం పూసే యవ్వనా వనజాతాలే
పిల్లాపాపలా అనుబంధం దాచేసిందిలే తొలిగ్రంధాలే
గోకులాన పుట్టినోడు కొంగుచాటు కృష్ణుడే
నందనాల అందమంత బాలకృష్ణుడొక్కడే
ఎదలో ఉన్నాడు జీవుడూ ఎదురైతే దేవుడూ

పలికే మురళీ తలపై నెమలీ అది పాటగ ఇది ఆటగ
ప్రజలో డజనై భజనే పడితే కధ కంచికే మనమింటికే

సిరిపూల చెల్లాయి పాపా సీమంతమేనాడే
ఆశగా మధుమాసమే అడిగింది ఈ మాట
పులకల కొమ్మా పుణ్యాలరెమ్మా పేరంటమేనాడే
ఊగక మనఊయల అలిగింది ఈ పూట
తడిపొడి ముడిపడి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: గాండీవం (1994)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్ పి బాలు, చిత్ర

తడిపొడి ముడిపడి పోనా అనువైన ఏకాంతానా
విడువను కుడి ఎడమైన ఇటుపైన ఏదేమైనా
జోడు బిగిసేన వరసైన సరసాన
ఇక చూడు సుఖశోభనం జత కుడు ఇంకనైనా
ఎగబడి తరమకు మైనా తగువాడి బలవంతాన
తెగబడి సతమతమైన మొగమాట పడిపోతానా

తానా తందానా కానీ ఆంటున్నా ఆడగాలితో ఆరితేరవా
సాహో కసికూన స్వాహా అయిపోనా చిత్తు జల్లుతో మత్తుపెంచక
ప్రాయం బరువెక్కిందన్నా పాపం అనవా
ప్రాణం కడబట్టిందన్నా మాటే వినవా
అదిరిన పెదవుల కధకలిలో ముదుమిడి పెదవులు కనబడవా
మతిచెదిరే శృతి ముదిరే మెళికలు మానవే
హేయ్... హుఁ హు

ఎగబడి తరమకు మైనా తగువాడి బలవంతాన
విడువను కుడి ఎడమైన ఇటుపైన ఏదేమైనా


Most Recent

Default