Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Don (2007)చిత్రం: డాన్ (2007)
సంగీతం: రాఘవ లారెన్స్ , చిన్నా
సాహిత్యం: విశ్వా
గానం: విశ్వా, సుచిత్ర
నటీనటులు: నాగార్జున, అనుష్క శెట్టి, రాఘవ లారెన్స్
దర్శకత్వం: రాఘవ లారెన్స్
నిర్మాత: యమ్.ఎల్.కుమార్ చౌదరి
విడుదల తేది: 20.12.2007

ఏదొ వుంది లే ఏదొ వుంది లే
దాస్తువున్న దాగలెనిదెదొ వుందిలే
ఏదొ వుంది లే ఏదొ వుంది లే
వాలు కళ్ళు మొపలెనిదెదొ వుంది లే
నీ తలపుల్లొన ఎదొ వుంది లే
నీ చిరునవుల్లొ ఎదొ వుంది లే
నీ అలికిడిలొన ఎదొ వుంది ఒరవడిలొన ఎదొ వుంది
ఏదొ వుంది లే....
నా మన్మదుడ, ఒ చందురుడ, నా ఇందురుడ.మన్మదుడా...

చరణం: 1
తడి తడి పొడి పొడి తపనలలొ
తనువుని తడిమిన తొలి దసలొ
మనసుని ముదిపాదు మధురిమలొ
కులుకుల మెలికల కధకలిలొ

కలిపి చూస్తే నీలొ వాడి
వెలికి తీస్త నీతి కూడి
కరిగిపొన నీతొ ఓడి
నీథొ లేడి
సిరులతి చెస్తా దాడి
కుదిరి చూడు ఈడుజొడి
what's the beat style
on the world wide yo yo yo
నా మన్మధుద||

చరణం: 2
Some thing in ur eyes ok
some thing in ur eyes o
Some thing in ur eyes ok
ఏదొ ఏదొ ఏదొ
సిరి సిరి సొగసుల తమకములొ
తొలి తొలి వలపుల తికమకలొ
తడ పడు ఉరుముల అలజడిలొ
కలిమిని ఎరుగని కలయికలొ
కురుదులెక కచ్ఛ దారి
అడుగు వేసి ఆరి తీరి
ఒడికి చేరి ఏరి కోరి
జడుపులేక చూస్తే నారి
మడతపెట్టి వేసెయ్ గోరి
ఉడుకుతొంది బాడి బాడి
what's the beat style
on the world wide yo yo yo*********  ********  ********


చిత్రం: డాన్ (2007)
సంగీతం: రాఘవ లారెన్స్ , చిన్నా
సాహిత్యం: చిన్నీ చరణ్
గానం: శంకర్ మహదేవన్

దడ పుట్టిస్తా నీకు దడ పుట్టిస్తా
నా డాన్ అన్న పెరు చెప్పి దద పుట్టిస్తా
చమట పట్టిస్తా నీకు చెమట పట్టిస్తా
న డాన్ అన్న డాబు చూపి చెమట పట్టిస్తా

సాయం కోరి వస్తే చెయ్యందిస్తా
అన్యాయం చెయ్యకుంటే తలంటె తీస్తా
అన్నలే నడిచొస్త కన్నిలే తుడి చేస్తా
తెలుగు గడ్డమీద అడుగెసీ..
అన్నె సొంత బగ బగ
తెలుగొడంటె నీకు చూపించెస్తా దడ

చరణం: 1
అ జర జర జర జర జర జర
కాసుకోర మామ ఇక చూసుకోర మామ
తప్పుకోర మామ తప్పొపుకోర మామ
కత్తిలంటి కల్లతొటి కనిపెడతాడు
పపమింక ఎక్కడున్న పసిగడతాడు
దిమ్మతిరిగి దుమ్ము లెచినొలకి అరెయ్
మొసమన్నమట వింటే మండిపడతాడు
మ మ మాసు అంటే అతడె కాస్కో
నువ్వంటి మనకుంటి పులిలాంటి తెగువుంది
తెలుగు గడ్డమీద చెయ్యెస్తే
తెగ బడి వస్తాం తలలే తెగ నరికెస్తాం
తెలుగొదంటే నీకు చూపించేస్తం

చరణం: 2
అ జర జర జర జర జర జర
మాటైనర మామ న మాట ఇనర మామ
తెలుసుకోర మామ నువ్వు తెలుసుకొర మామ
ఉప్పు గడ్డ రల్లతొటి తొక్కెస్తాడు
తిక్కరేగెనంటే తాట తెసెస్తాడు
వెనకా ముందు చూడడింక ఎగిరిథంతాడు
నువ్వు ఏడ వున్న అతడే వొదలదు
బతుకు మీద ఆశ వుంటె నువ్వె కనబడు
అన్న రెచిపొతే నీపని చూడురొ
పొగరున్న చిన్నొడు పొగిడెస్తే పడబొడు
తెలుగు నేలమీద చెయ్యెస్తే
నిప్పులు కురిపిస్తాం మెం ఉప్పెనల వసతాం
తప్పుని కడిగేస్తాం తప్పదిక నరికేస్తాం*********  ********  ********


చిత్రం: డాన్ (2007)
సంగీతం: రాఘవ లారెన్స్ , చిన్నా
సాహిత్యం: చిన్నీ చరణ్
గానం: రాఘవేంద్ర

ఇంతందంగా ఉన్నావే ఎవరే నువ్వు
నాలొ అలజడి రేపిందీ నీ చిరునవ్వు
ఇంతందంగా ఉన్నావే ఎవరే నువ్వు
నాలొ అలజడి రేపిందీ నీ చిరునవ్వు
నా కన్నులొన నీ రూపం నాకన్నా ఎంతో అపురూపం
అనిపించే చిన్నారి ఈ అనుభూతే నాకు తొలిసారి

చరణం: 1
నిన్ను చూస్తె నిన్నలేని చలనం నాలోన నాలోన
కన్ను మూస్తె నిన్ను కలిసే కలలే ఓ లలన
ఎందుకొ నా గుండెలోన ఎదో హైరాన హైరాన
ఎంతమంది ఎదుటవున్న వొంటరినౌతున్నా
ఈ అల్లరి నీదేనా నను అల్లిన థిల్లాన
అనుకున్నాన మరి నాలోన ఈ నమ్మని కమ్మని కథ మొదలౌనని

చరణం: 2
మెరుపులాంటి సొగసులెన్నో నన్నే చూస్తున్నా చూస్తున్నా
నెనుమాత్రం నిన్ను చూస్తు కలవరపడుతున్నా
ఊహలన్ని వాస్తవాలై నీలా మారేనా మారేనా
ఊపిరేదో రూపమైతె అది నీవే మైనా
అ దైవం ఎదురైన ఈ భావం నిలిచేనా
అనుకున్నాన మరి నాలోన ఈ నమ్మని కమ్మని కథ మొదలౌనని*********  ********  ********


చిత్రం: డాన్ (2007)
సంగీతం: రాఘవ లారెన్స్ , చిన్నా
సాహిత్యం: చిన్నీ చరణ్
గానం: హరీష్ రాఘవేంద్ర, సైంధవి

ముద్దు పెట్టు ముద్దె పెట్టు ముద్దు మీద ముద్దె పెట్టు
ముత్యం లాంటి ముద్దె పెట్టు ముచ్చటగా పెట్టు పెట్టు
ఉమ్మ అ ఉమ్మ
ముద్దు పెట్టు ముద్దె పెట్టు మదుర్లాంటి ముద్దు పెట్టు
ముద్దు పెట్టు ముద్దె పెట్టు మూడు ముళ్ళు పడేటట్టు
ఉమ్మ అ ఉమ్మ
తొలి తొలి ముద్దె పెదిటే
నా తనువంత తెలియని గిలిగింత
మరి మరి ముద్దె పెటితె
నా మనసంత తీయని పులకింత ఆ
ఉమ్మ అ ఉమ్మ అ ఉమ్మ అ ఉమ్మ అ ఉమ్మ అ ఉమ్మ

చరణం: 1
నున్నని నా బుగ్గలపై ముద్దు పెడితే
అ నునుపంతా ఎరుపెక్కింది అయ్యయొ
ఎర్రని నా పెదవులపై ముద్దు పెడితే
అ ఎరుపంతా మెరుపైంది అయ్యయొ
నుదుటున ముద్దు పెదితే పై పై కి వదంట
ఎవరును చూదకుంటే నె సై అంటా
నడుముకి ముద్దు పెదితే నడుమెదొ గలాట
నాభికి ముద్దు పెడితే నవ్వుల పంట
కల్లొకొచ్చి వొల్లొ కొచ్చి గిల్లి గిచ్ఛి మల్లి ఇచే


చరణం: 2
మెత్తని నా పాదం పై ముద్దు పెడితే
అ మైకం నా తలకెక్కింది అయ్యయొ
తాపంతొ తలపైనే ముద్దు పెడితే
ఒరయ్యొ అది ఎగపొతుంది అయ్యయొ
అ పద్దొ ముద్దు ఆపదకో ఒముద్దు
అడగకనే ఇవ్వు అస్సలు ముద్దు
కనులకు ఒ ముద్దు చుముకానికి ఒ ముద్దు
మెడ ఒంపున ముద్దు ముద్దు
అయ్యయయ్యొ ఆపై వొద్దు వుండలయ్యొ అక్కడ హద్దు


కోరి కోరి పెట్టు పెట్టు
కలిసి కలిసి పెట్టు పెట్టు
కొరికి కొరికి పెట్టు పెట్టు
కరిచి కరిచి పెట్టు పెట్టు
ఉమ్మ అ ఉమ్మా ఉమ్మ*********  ********  ********


చిత్రం: డాన్ (2007)
సంగీతం: రాఘవ లారెన్స్ , చిన్నా
సాహిత్యం: చందు మధు
గానం: హరిహరన్ , రీటా

నీకై నేను నాకై నువ్వు వుంటే చాలు కద
మనలొ మనము మనకై మనము వుంటే చలు కద
అకాశం మనతోడు ఈ నేలే మననీడై
నీకై నేను నాకై నువ్వు వుంటే చాలు కద
అకాశం మనతోడు ఈ నేలే మననీడై

చరణం:1
ప్రాణమున్నది నీకొసం ప్రేమ వున్నది మనకొసం
నువ్వు నేనుగ నేనే నువ్వుగ మారిపొయె రొజు ఇది
ప్రాణమన్నది వీడిపొయింద మన ప్రేమే మారనిది
లొకాలు దాటి మనమూ పయనిద్దమ
ఎ ప్రేమ సాక్షిగ జీవిద్దామ

చరణం:2
నేను వున్నది నీకొసం నిన్ను చేరమన్నది ఈ క్షణం
గుండే గుటిలొ గూడు కట్టిన నెలవంకవు నీవేలే
కన్నె గువ్వల తన గుండెలొ కొలువున్నది నీవేలె
కాలాలు ఆగిపొని ఒ న ప్రేమ
ఈ క్షణమే తీరిపోని నా ఈ జన్మ


*********  ********  ********చిత్రం: డాన్ (2007)
సంగీతం: రాఘవ లారెన్స్ , చిన్నా
సాహిత్యం: చిన్నీ చరణ్
గానం: శంకర్ మహదేవన్

సు సు సురీన్న ఒక్కసరి ఆడు అన్న
దుమ్ములెచి పొవలి వూరు వాడ
ఉల్లసంగ ఉత్సహంగా సు సు

నిన్ను మాతొ నడిపడు దైవమె
అనుబందంగ హె హె
అన్న నీకై ఇస్తాము ప్రాణమే
అనందంగ హె హె
Many Many Happy Returns 2 u సురి అన్న సురి అన్న హె
Many Many Happy Returns 2 u సురి అన్న హె సురి అన్న సు సు

చరణం: 1
అండ దండ నువ్వేలె గుండెనిండ నువ్వేలే
నిండు చందమామంటె నువ్వేలే నువ్వేలే
పేదవాళ్ళ మనస్సుల్లొ దెవుడల్లె నిలిచావు
పేటలొని జనమంత నీవాల్లే నీవాల్లే
ఎంతా పుణ్యమొ మరి మనస్సు మురిసిపొయెలె
ఇంత మంది వుండగా నాకు ఎదురులేదు
wish u happy birthday 2 u సురి అన్న సురి అన్న హె
wish u happy birthday 2 u సురి అన్న హె సురి అన్న సు సు

చరణం: 2
స్నెహమనె నీ పేరే
త్యాగమంటె నీ పేరే
ఇంత మంచి నీ మనసుకు జొహరె జొహరె
అప్తులెవరూ లెరంటా ఆస్తులేవి వద్దంట
అన్న రూటే తొడుంటె చలంట చలంట
పెద్ద తల్లి సాక్షిగ
నాకు అన్ని మీరులె
ఎన్ని జన్మలెత్తినా
మిమ్ము వీడి పోనులీ

Most Recent

Default