Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Sri Rama Rajyam (2011)
  
చిత్రం: శ్రీరామరాజ్యం (2011)
సంగీతం: ఇళయరాజా
నటీనటులు: బాలకృష్ణ , నయనతార, అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, శ్రీకాంత్, రోజా
దర్శకత్వం: బాపు
నిర్మాత: యలమంచిలి సాయి బాబు
విడుదల తేది: 17.11.2011
Songs List: 
 జగదానంద కారకా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శ్రీరామరాజ్యం (2011)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: జొన్నవిత్తుల
గానం: యస్.పి.బాలు, శ్రేయా ఘోషల్

జగదానంద కారకా జయ జానకీ ప్రాణ నాయకా ఆ అ ఆ
జగదానంద కారకా జయ జానకీ ప్రాణ నాయకా
శుభ స్వాగతం ప్రియ పరిపాలకా
జగదానంద కారకా జయ జానకీ ప్రాణ నాయకాఆ అ ఆ
జగదానంద కారకా జయ జానకీ ప్రాణ నాయకా
శుభ స్వాగతం ప్రియ పరిపాలకా
మంగలకరమౌ నీ రాక
ధర్మానికి వేదిక అవుగాక
మా జీవనమె ఇక పావనమౌగాక
నీ పాలన శ్రీకరమౌగాక
సుఖశాంతులు సంపదలిడుగాక
నీ రాజ్యము ప్రేమసుదామయమౌగాక
జగదానంద కారకా జయ జానకీ ప్రాణ నాయకా
శుభ స్వాగతం ప్రియ పరిపాలకా

సార్వభౌమునిగ పూర్నకుంబములె స్వాగతాలు పలికే
రాజ్యమేలమని ధర్మదేవతే రాగమాల పాడే
నాల్గు వేదములు తన్మయత్వమున జలధి మారు మ్రోగే
న్యాయ దేవతే శంకమూదగా పూలవాన కురిసె
రాజమకుటమే వొసగెలె నవరత్న కాంతి నీరాజనం
సూర్యవంశ సింహాసనం పులకించి చేసే అభివందనం
సామ్రాజ్య లక్ష్మియే పాధ స్పర్ష కి పరవసించె పొయే
జగదానంద కారకా జయ జానకీ ప్రాణ నాయకా
శుభ స్వాగతం ప్రియ పరిపాలకా
జగదానంద కారకా జయ జానకీ ప్రాణ నాయకా
శుభ స్వాగతం ప్రియ పరిపాలకా

రామ పాలనము కామధేనువని వ్యోమసీమ చాటే
రామ శాసనము తిరుగులేనిదని జలధి బోధ చేసే
రామ దర్షనము జన్మ ధన్యమని రాయి కూడ తెలిపే
రామ రాజ్యమె పౌరులందరిని నీతి బాట నిలిపే
రామ మంత్రమె తారకం భహు శక్తి ముక్తి సందాయకం
రామ నామమె అమృతం శ్రీ రామ కీర్తనం సుకృతం
ఈ రామచంద్రుడే లొకరక్షయని అంతరాత్మ పలికే
జగదానంద కారకా జయ జానకీ ప్రాణ నాయకా
శుభ స్వాగతం ప్రియ పరిపాలకా
జగదానంద కారకా జయ జానకీ ప్రాణ నాయకా
శుభ స్వాగతం ప్రియ పరిపాలకా


మంగలకరమౌ నీ రాక
ధర్మానికి వేదిక అవుగాక
మా జీవనమె ఇక పావనమౌగాక
నీ పాలన శ్రీకరమౌగాక
సుఖశాంతులు సంపదలిడుగాక
నీ రాజ్యము ప్రేమసుదామయమౌగాక
జగదానంద కారకా జయ జానకీ ప్రాణ నాయకా
శుభ స్వాగతం ప్రియ పరిపాలకాఎవడున్నాడీలోకంలో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శ్రీరామరాజ్యం (2011)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: జొన్నవిత్తుల
గానం: యస్.పి.బాలు

ఒకనాడు నారద మహర్షుల వారిని నేను ఇదే ప్రశ్న అడిగాను

ఎవడున్నాడీలోకంలో ఇదివరికెరుగనివాడు
ఎవడున్నాడీకాలంలో సరియగునడబడివాడు
నిత్యము సత్యము పలికే వాడు
నిరతము ధర్మము నిలిపే వాడు
చేసిన మేలు మరువని వాడు
సూర్యుని వలెనే వెలిగెడి వాడు
ఎల్లరికి చల చల్లని వాడు
ఎదనిండా దయదల వాడు
ఎవడు ఎవడు ఎవడు

అపుడు నారద మహర్షుల వారు ఇలా సెలవిచ్చారు

ఒకడున్నాడీలోకంలో ఓంకారానికి సరిజోడు
ఇలకులమున ఈ కాలంలో జగములు పొగిడే మొనగాడు
నిలువలు కలిగిన విలుకాడు
పలు సుగుణాలకు చెలికాడు
చెరగని నగువుల నెలరేడు
మాటకు నిలబడు ఇలరేడు
దశరధ తనయుడు దానవ దమముడు జానకి రామణుడు అతడే
శ్రీరాముడు శ్రీరాముడుసీతారామ చరితం పాట సాహిత్యం

  
చిత్రం: శ్రీరామరాజ్యం (2011)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: జొన్నవిత్తుల
గానం: అనిత , కీర్తన

సీతారామ చరితం శ్రీ సీతారామ చరితం
గానం జన్మ సఫలం శ్రవణం పాపహరణం
ప్రతిపదపదమును శ్రుతిలయాన్వితం చతుర్వేదవినుతం
లోకవిదితం ఆదికవి వాల్మికి రచితం సీతరామచరితం
కోదండపాణి ఆ దండకారుణ్యమున కొలువుండె భార్యతో నిండుగా
కోదండపాణి ఆ దండకారుణ్యమున కొలువుండె భార్యతో నిండుగా
అండదండగ తమ్ముడుండగ కడలితల్లికి కనుల పండగ

సుందర రాముని మోహించే రావణ సోదరి సూర్పనఖ
సుద్దులు తెలిపి పొమ్మనిన హద్దులు మీరి పైబడగ
తప్పనిసరియై లక్ష్మణుడే ముక్కు చెవులను కోసి
అన్న చూడని అక్కసు కక్కుచు రవణు చేరెను రక్కసి

దారునముగ మాయ చేసె రావణుడు మాయ లేడి అయినాడు మారీచుడు
సీత కొరకు దాని వెనుక పరిగెడె శ్రీరాముడు
అదను చూసి సీతని అపహరించె రావణుడు
కడలి నడుమ లంకలోన కలికి సీతనుంచి
కరకు గుండెలోపాసుల కాపలాగ వుంచి

శోక జలధి తానైనది వైదేహి ఆ శోక జలధిలో మునిగే దాశరధి
సీతా సీతా సీతా సీతా అని సీతకి వినిపించేలా రోదసి కంపించేలా
రోధించే సీతాపతి

రాముని మోమున దీనత చూసి వెక్కి ఏడ్చినవి వేదములే
సీతకెందుకీ విషాదం రామునికేలా వియోగం
కమలనయనములు మునిగే పొంగేకన్నీటిలో
చూడలేక సూర్యుడే దూకెను మున్నీటిలో
చూడలేక సూర్యుడే దూకెను మున్నీటిలో

వానర రాజుకు సుగ్రీవునితో రాముని కలిపె మారుతి
జలధిని దాటి లంకను చేరగ కనపడెనక్కడ జానకి
రాముని ఉంగరం అమ్మకు ఇచ్చి రాముని మాటల ఓదార్చి
లంకను కాల్చి రయమున వచ్చి
సీత సిరోమణి రామునికిచ్చి చూసినదంతా చేసినదంతా తెలిపే పూస గుచ్చి

వాయువేగముగ వానర సైన్యము కడలికి వారధి కట్టెరా
వానరవేగముగ రామభద్రుడె రావణ తలపడికొట్టెర
భుజమున చేరగ కులసతి సీతని దూరంగ నిలబెట్టెగా
అంత బాధ పడి సీతకోసమని ఇంత చేసె శ్రీరాముడు
చెంతచేర జగమంత చూడగా వింత పరీక్ష విధించెను

ఎందుకు ఈ పరీక్ష ఎవ్వరికీ పరీక్ష
ఎందుకు ఈ పరీక్ష ఎవ్వరికీ పరీక్ష
శ్రీరాముని భార్యకా శీలపరీక్ష
వయోనిజకి అవనిజకా అగ్ని పరీక్ష
దశరథుని కోడలికా ధర్మ పరీక్ష
జనకుని కూతురికా అనుమాన పరీక్ష
రాముని ప్రాణానికా జానకి దేహానికా
సూర్యుని వంశానికా ఈ లోకం నోటికా
ఎవ్వరికీపరిక్ష ఎందుకు ఈ పరీక్ష శ్రీరామ

అగ్గిలోకి దూకే అవమానముతో సతి అగ్గిలోకి దూకే అవమానముతో సతి
నిగ్గుతేలి సిగ్గుపడె సందేహపు జగతి అగ్నిహొత్రుడే పలికే దిక్కులు మార్మోగగా
సీత మహాపతివ్రతని జగమే ప్రణమిల్లగా
లోకులందరికి సీత పునీతని చాటె నేటి శ్రీరాముడు
ఆ జానకితో అరణ్యమేగెను సకల ధర్మసందీపుడు సీతాసమేత శ్రీరాముడుశ్రీరామ లేరా పాట సాహిత్యం

చిత్రం: శ్రీరామరాజ్యం (2011)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: జొన్నవిత్తుల
గానం: రాము , శ్రేయా ఘోషల్

శ్రీరామ లేరా ఓ రామా
ఇలలో పెనుచీకటి మాపగరా
సీతారామ చూపే నీ మహిమా
మదిలో అసురాళిని మాపగరా
మద మత్సర క్రోధములే మానుంచి తొలగించి
సుగుణాలను కలిగించి హృదయాలను వెలిగించి
మా జన్మము ధన్యము చేయుము రా
శ్రీరామ లేరా ఓ రామా
ఇలలో పెనుచీకటి మాపగరా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
దర్శనమునుకోర దరికే చేరే దయగల మా రాజు దాశరధి
తొలుతనె ఎదురేగి కుశలములడిగే హితమును గావించే ప్రియ వాది
ధీరమతియై న్యాయపతియై ఏలు రఘుపతియే
ప్రేమ స్వరమై స్నేహపరమై మేలు ఒసగునులే
అందరు ఒకటేలే రామునికి ఆదరమొకటేలే
సకల గుణధాముని రీతిని రాముని నీతిని ఏమని పొగుడుదులే
మా శ్రీరామ లేరా ఓ రామా
ఇలలో పెనుచీకటి బాపగరా
సీతారామ చూపే నీ మహిమ ఆ ఆ ఆ

తాంబూల రాగాల ప్రేమామృతం తమకించి సేవించు తరుణం
శృంగార శ్రీరామ చంద్రోదయం ప్రతిరేయి వైదేహి హృదయం
మౌనం కూడ మధురం
సమయం అంతా సఫలం
ఇది రామ ప్రేమలోకం ఇలా సాగిపోవు స్నేహం
ఇందులోనె మోక్షం రవి చంద్రులింక సాక్ష్యం
ఏనాడు వీడిపోని బంధం ఆ ఆ
శ్రీరామ రామ రఘు రామ
పిలిచే సమ్మోహన సుస్వరమా
సీతాభామ ప్రేమారాధనమా
హరికే హరిచందన బంధనమా
శ్రీరాముని అనురాగం సీతా సతి వైభోగం
శ్రీరాముడు రసవేదం శ్రీ జానకి అనువాదం
ఏనాడు వీడిపోని బంధమూ ఊ ఊ ఊ దేవుళ్ళే మెచ్చింది పాట సాహిత్యం


చిత్రం: శ్రీరామరాజ్యం (2011)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: జొన్నవిత్తుల
గానం: చిత్ర, శ్రేయా ఘోషల్

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
దేవుళ్ళే మెచ్చింది మీముందే జరిగింది వేదంలా నిలిచింది
సీతారామ కథ వినుడీ ఇక వినుడీ ఆ మహిమే ఇక కనుడీ
మీకోసం రాసింది మీ మంచి కోరింది మీ ముందుకొచ్చింది
సీతారామ కథ వినుడీ ఇక వినుడీ ఆ మహిమే ఇక కనుడీ
ఇంటింట సుఖశాంతి ఒసగేనిదీ మనసంతా వెలిగించి నిలిపేనిదీ
సరిరాని ఘనులందరి నడిపే కథ ఇదియే
దేవుళ్ళే మెచ్చింది మీముందే జరిగింది వేదంలా నిలిచింది
సీతారామ కథ వినుడీ ఇక వినుడీ ఆ మహిమే ఇక కనుడీ

అయోధ్యనేలే దశరథ రాజు
అతని కులసతులు గుణవతులు ముంగురు
పుత్రకామ యాగం చేసెను రాజే
రాణులు కౌసల్య సుమిత్ర కైకలతో
కలిగిరి వారికీ శ్రీ వరపుత్రులు
రామలక్ష్మణ భరత శత్రుజ్ఞులు నలుగురు
రగువంశమే వెలిగే ఇల ముదమొందరి జనులే
దేవుళ్ళే మెచ్చింది మీముందే జరిగింది వేదంలా నిలిచింది
సీతారామ కథ వినుడీ ఇక వినుడీ ఆ మహిమే ఇక కనుడీ

దశరథా భూపతీ పసి రాముని ప్రేమలో
కాలమే మరిచెను కౌషికు డేతించెనూ
తన యాగము కాపాడగ రాముని పంపాలని
మహిమాన్విత అస్త్రాలను ఉపదేశము చేసే
రాముడే ధీరుడై తాటకిని చంపే
యాగమే సఫలమై కౌషిక ముని పొంగే
జయరాముని కొని ఆ ముని మిథిలాపురి కేగే

శివధనువదిగో నవవధువిదిగో
రఘు రాముని తేజం అభయం అదిగదిగో
సుందరవదనం చూసిన మధురం
నగుమౌమున వెలిగే విజయం అదిగదిగో
ధనువును లేపే మోహన రూపం
పెల పెల ధ్వనిలో ప్రేమకి రూపం
పూమాలై కదిలే ఆ స్వయంవర వధువే

నీ నీడగ సాగునింక జానకీయని
సీతనొసగే జనకుడు శ్రీరామ మూర్తికీ
ఆ స్పర్సకి ఆలపించే అమ్రుత రాగమే
రామాంకితమై హృదయం కలిగే సీతకీ
శ్రీకరం మనోహరం ఇది వీడని ప్రియ బంధమని
ఆజానుబాహుని జతకూడే అవని జాత
ఆనంద రాగమే తానాయే హృదిమి సీత
దేవుళ్ళే మెచ్చింది మీముందే జరిగింది వేదంలా నిలిచింది
సీతారామ కథ వినుడీ ఇక వినుడీ ఆ మహిమే ఇక కనుడీగాలి నింగి నీరు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శ్రీరామరాజ్యం (2011)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: జొన్నవిత్తుల
గానం: యస్.పి.బాలు

గాలి నింగి నీరు భూమి నిప్పు మీరు
రామా వద్దనలేరా ఒకరూ
నేరం చేసిందెవరు దూరం అవుతోందెవరు
ఘోరం ఆపేదెవరు ఎవరూ ఎవరూ
రారె మునులు ఋషులు ఏమైరి వేదాంతులు
సాగె ఈ మౌనం సరేనా
కొండ కోన అడవి సెలయేరు సరయూ నది
అడగండి న్యాయం ఇదేనా
గాలి నింగి నీరు భూమి నిప్పు మీరు
రామా వద్దనలేరా ఒకరూ

ముక్కోటి దేవతలంత దీవించిన ఈ బంధం
ఇక్కడ ఇప్పుడు విడుతుంటే ఏ ఒక్కరు కూడా దిగిరార
అందరికీ ఆదర్శం అని కీర్తించే ఈ లోకం
రాముని కోరగ పొలేద ఈ రధముని ఆపగలేదా
విధినైన కాని ఎదిరించేవాడే విధి లేక నేడు విలపించినాడే
ఏడేడు లోకాలకి సోకేను ఈ శోకం
గాలి నింగి నీరు భూమి నిప్పు మీరు
రామా వద్దనలేరా ఒకరూ

అక్కడితో అయిపోకుండ ఇక్కడ ఆ ఇల్లాలే
రక్కసివిధికి చిక్కిందా ఈ లెక్కన దైవం ఉందా
సుగుణంతో సుర్యుని వంశం వెలిగించే కులసతిని
ఆ వెలుగే వెలివేసిందా ఈ జగమే చీకటి అయ్యిందా
ఏ తప్పు లేని ఈ ముప్పు ఏమి కాపాడలేరా ఎవరైన కాని
నీమాటేనీదా వేరే దారేది లేద
నేరం చేసిందెవరు దూరం అవుతోందెవరు
ఘోరం ఆపెదెవరు ఎవరూ ఎవరూ

రారే మునులు ఋషులు ఏమైరి వేదాంతులు
అడగండి న్యాయం ఇదేనా
గాలి నింగి నీరు భూమి నిప్పు మీరు
రామా వద్దనలేరా ఒకరూరామాయణము శ్రీ రామాయణము పాట సాహిత్యం

  
చిత్రం: శ్రీరామరాజ్యం (2011)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: జొన్నవిత్తుల
గానం: చిత్ర , శ్రేయా ఘోషల్

రామాయణము శ్రీ రామాయణము రామాయణము శ్రీ రామాయణము
అడుగడుగున త్యాగము అణువణువున ధర్మము
అడుగడుగున త్యాగము అణువణువున ధర్మము
అనురాగము అనుబంధము అనుపమానమూ
అనురాగము అనుబంధము అనుపమానమూ
సహనశీల ధీర వీర వరగభీరమూ
సహనశీల ధీర వీర వరగభీరమూ
రామాయణము శ్రీ రామాయణము రామాయణము శ్రీ రామాయణము

శ్రీరామ పట్టాభిషేకం శ్రీరామ పట్టాభిషేకం
దశరధుడు చేసే ఆదేశం శ్రీరామ పట్టాభిషేకం
ఉప్పొంగిపోయే ఆ దేశం ఉప్పొంగిపోయే ఆ దేశం
కలవరం తెచ్చింది కైకకిచ్చిన వరం
ఆనలకు పంపమని లేక ఏ కనికరం
పదునాలుగేండ్లు శ్రీరాముని వనవాసమును చేయమన్నది
వనవాసమును చేయమన్నది

చెదరని దరహాసం కదిలెడు వనవాసం
చెదరని దరహాసం కదిలెడు వనవాసం
వదిలె రాణి వాసం వచ్చే మగని కోసం
తండ్రీ మాటకోసం కొడుకు తండ్రికోసం
తండ్రీ మాటకోసం కొడుకు తండ్రికోసం
భార్య భగనికోసం లక్ష్మన్న అన్న కోసం
జనమంతా ఆక్రోశం జనమంతా ఆక్రోశం
జగమంతా ఆక్రోశం

ఏమయ్యా రామయ్యా ఏమైపోవలయ్యా మేమేమై పోవాలయ్యా
ఏమయ్యా రామయ్యా ఏమైపోవలయ్యా మేమేమై పోవాలయ్యా
అటు పురజనులు ఇటు దశరధుడు వెక్కి ఏడ్చినారు
మొక్కి ఆపినారు
సత్య వచనమై సాగెను రఘుపతి
ధర్మ కవచమై అనుసరించె సతి
లక్ష్మనుడేగెను వినయశీలుడై
అయోధ్య మిగిలెను అమావాస్యయై
అయోధ్య మిగిలెను అమావాస్యయై

రామాయణము శ్రీ రామాయణము రామాయణము శ్రీ రామాయణము
అడుగడుగున త్యాగము అణువణువున ధర్మము
అడుగడుగున త్యాగము అణువణువున ధర్మము
అనురాగము అనుబంధము అనుపమానమూ
అనురాగము అనుబంధము అనుపమానమూ
సహనశీల ధీర వీర వరగభీరమూ
సహనశీల ధీర వీర వరగభీరమూ
రామాయణము శ్రీ రామాయణము రామాయణము రామాయణముదివ్య సౌందర్య సౌశీల్య పాట సాహిత్యం

  
చిత్రం: శ్రీరామరాజ్యం (2011)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: జొన్నవిత్తుల
గానం: కీర్తన , సురభి శ్రావణి

దివ్య సౌందర్య సౌశీల్య సమ్మోహనా
నిత్య కారుణ్య సౌజన్య సద్భావనా
దివ్య సౌందర్య సౌశీల్య సమ్మోహనా
నిత్య కారుణ్య సౌజన్య సద్భావనా
సర్వ సస్తాస్త్ర శక్తి ప్రభాధారనా
సత్య సింహాసనా ధర్మ సంస్తాపనా
న్యాయ విశ్లేషణా కోషనా
స్నేహ సంభాషణా భూషనా
వేద వేదాంగ శాస్త్రార్ద విద్యాధనా
ఆది కావ్యాభితానంద సంవర్దనా
నావ సీత సతీ ప్రాణనాధా
సదా జానకీ ప్రేమ గాధా
మహారాగ్ని వైదేహి వీణా వినోదా
నమస్తే నమస్తే నమస్తే నమస్తే నమహ
నమస్తే నమస్తే నమస్తే నమస్తే నమహ  సీత సీమంతం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శ్రీరామరాజ్యం (2011)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: జొన్నవిత్తుల
గానం: శ్రేయా ఘోషల్

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ సీత సీమంతం రంగరంగ వైభవములే
ప్రేమా ఆనందం నింగి నేల సంబరములే
కోశల దేశమే మురిసి కోయిలై ఆశల పల్లవి పాడే
పున్నమి ఆమని కలసి వెల్లువై కన్నుల పండుగ చేసే
మన శ్రీరాముని ముద్దుల రాణి సీతమ్మౌతుందే
సీతా సీమంతం రంగ రంగ వైభవములే
ప్రేమా ఆనందం నింగి నేల సంబరములే

అమ్మలక్కలంత చేరి చెమ్మ చెక్కలాడి పాడి చీరలిచ్చి సారెలిచ్చిరే
జుట్టు దువ్వి నవ్వురువ్వి ముత్యమంత బొట్టుపెట్టి భర్త గారు దగ్గరయ్యెనే
అమ్మలక్కలంత చేరి చెమ్మ చెక్కలాడి పాడి చీరలిచ్చి సారెలిచ్చిరే
జుట్టు దువ్వి నవ్వురువ్వి ముత్యమంత బొట్టుపెట్టి భర్త గారు దగ్గరయ్యెనే
కాశ్మీరమే కుంకుమ పువ్వే కావిళ్ళతో పంచే
కర్ణాటక రాజ్యం నుంచి కస్తూరియే చేరే
అరె వద్దు వద్దు అంటున్న ముగ్గురు అత్తలు కూడి ఒక్క పనిచేయనీవరే
సీతా సీమంతం రంగ రంగ వైభవములే
ప్రేమా ఆనందం నింగి నేల సంబరములే

పుట్టినింటి వారువచ్చి దగ్గరుండి ప్రేమతోటి
పురుడు పోసినట్టు జరుగులే
మెట్టినింటి వారునేడు పట్టరాని సంబరముతో
పసుపు కుంకుమిచ్చినట్టులే
రామనామ కీర్తనాలు మారుమ్రోగు ఆశ్రమాన కానుపింక తేలికౌనులే
అమ్మ కడుపు చల్లగాను అత్తకడుపు చల్లగాను తల్లిబిడ్డలిల్లుచేరులే
ముత్తైదుల ఆశీస్సులతో అంతా నీకు శుభమే
అటు ఇటు బంధం ఉన్న చుట్టాలంతా మేమే
ఎక్కడున్న నువు గాని చక్కనైన కల్యాణి రామరక్ష నీకు ఎప్పుడు
దేవీ సీమంతం సంతసాల వంత పాడెనే
ప్రేమా ఆనందం గుండెలోన నిండిపోయెనే
అంగనలందరు కలిసి కోమలికి మంగళ హారతులనిరే
వేదమ్ము గానము చేసే ఆశ్రమము చల్లని దీవెనెలొసగే
శుభాయోగాలతో వెలిగే సాగే సుతునీ కనవమ్మా
దేవే సీమంతం సంతసాల వంత పాడెనే
ప్రేమా ఆనందం గుండెలోన నిండిపోయెనేరామ రామ పాట సాహిత్యం

  
చిత్రం: శ్రీరామరాజ్యం (2011)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: జొన్నవిత్తుల
గానం: అనిత, శ్వేత

రామ రామ రామ రామ
రామ రామ రామ
రామ రామ రామ అనే రాజమందిరం
ఘల్లు ఘల్లు మని తిరిగే రామ సుందరం

రామ రామ రామ అనే రాజమందిరం
ఘల్లు ఘల్లు మని తిరిగే రామ సుందరం

రాజమందిరం బాల సుందరం

ముద్దు ముద్దు మాటలంట ముద్దుగారి పోతాడంట
ఆపరాని అల్లరంట తేపతేప తీయనంట
బాలరాముడల్లరంటే వశిష్టునికి ఇష్టమంట
రామ రామ
రామ రామ
రామ రామ రామ అనే రాజమందిరం
ఘల్లు ఘల్లు మని తిరిగే రామ సుందరం

బాణముతో గోడ మీద కోతి బొమ్మ గీస్తడంట
వజ్రపుటుంగరము తీసి కాకి పైకి విసురునంట
సిలకెంగిలి జాంపండే కోరి మరీ తింటడంట
ఖర్జురాలు, ద్రాక్షలూ ఉడతలకే పెడతడంట

దాక్కుంటడంటా, సెట్టు సాటుకెళ్ళీ
రాళ్ళేస్తడంటా చెరువులోన మళ్ళీ
అమ్మా నాన్నా అంతా ఆ అల్లరి మెచ్చుకుని
బాలారాముని భలే అని ముద్దులు పెట్టారంటా..

రామ రామ రామ రామ
రామ రామ రామ అనే రాజమందిరం
ఘల్లు ఘల్లు మని తిరిగే రామ సుందరం

పాలబువ్వ తినమంటే మేడపైకి పరుగులంట
పసిడి బిందె లోని పన్నీరు ఒలకబోస్తడంట
సందమామ కావాలని సందెకాడ గొడవంట
అద్దములో సూపిస్తే సంచిలోన దాసెనంట
శ్రీరాముడైనా చిన్నప్పుడూ ఇంతే
ఆకాశమంటే అల్లరి చేసాడంట

రామ రామ రామ రామ
రామ రామ రామ అనే రాజమందిరం
ఘల్లు ఘల్లు మని తిరిగే రామ సుందరం

అమ్మ నాన్న అన్ని మాకు నువ్వె కాద అమ్మ
ఎప్పుడు ఇంకా హద్దులు మీరం తప్పుని మన్నించమ్మా

రామ రామ రామ రామ
రామ రామ రామ అనే రాజమందిరం
ఘల్లు ఘల్లు మని తిరిగే రామ సుందరం
రామ రామ రామ అనే రాజమందిరం
ఘల్లు ఘల్లు మని తిరిగే రామ సుందరం

రాజమందిరం బాల సుందరం
ముద్దు ముద్దు మాటలంట ముద్దుగారి పోతాడంట
ఆపరాని అల్లరంట తేపతేప తీయనంట
బాలరాముడల్లరంటే వశిష్టునికి ఇష్టమంట
రామ రామ రామ రామ
రామ రామ రామ అనే రాజమందిరం
ఘల్లు ఘల్లు మని తిరిగే రామ సుందరంకలయా నిజమా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శ్రీరామరాజ్యం (2011)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: జొన్నవిత్తుల
గానం: టిప్పు

కలయా నిజమా వైష్ణవమాయ అవునా కాదా ఓ మునివర్య
జరిగేదేది ఆపగలేను జనని వ్యధని చూడగలేను
కలయా నిజమా ఆ ఆ ఆ ఆ

పట్టాభి రాముడైనాక స్వామి పొంగిపోతినయ్యా
సీతమ్మ తల్లి గట్టెక్కెననుచు మురిసిపోతినయ్యా
సిరిమల్లె పైన పిడుగల్లె పడిన వార్త వింటినయ్యా
ఆ రామ సీత ఆనందమునకు ఏమి చేయనయ్యా

కడలే దాటి కలిపిన నేను ఇపుడీ తీరుకి ఏమైపోను
శ్రీరామ ఆజ్ణ ఎదురించలేను
దారిఏది తోచదాయె తెలుపుమయా ఇది పట్టాభిరాముని పాట సాహిత్యం

  
చిత్రం: శ్రీరామరాజ్యం (2011)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: జొన్నవిత్తుల
గానం: శ్వేత

ఇది పట్టాభిరాముని ఏనుగురా
గద జట్టీలు ఎక్కినాదిరా
ఇది సీతమ్మ వారి ఏనుగురా
మీరు చెప్పింది చేస్తదిరా
ముద్దు ముద్దైన కూనలతో
ఇక పొద్దాక ఆడతది
ఇహ ఇద్దరిని ఎత్తుకోని
రాములోరి కోటంతా సూపిస్తది
ఇది రావులోరికి జై అనమంటే తొడమెత్తి జై కొడతది

ఇది పట్టాభిరాముని ఏనుగురా
గద జట్టీలు ఎక్కినాదిరా
ఇది సీతమ్మ వారి ఏనుగురా
మీరు సెప్పింది సేస్తదిరా
ఆ పట్టాభిరామునికి జైజేలురా
లవకుశులకు జైజేరా
రాణి సీతమ్మ తల్లికి జైజేలురా
లవకుశులకు జైజేరా

శంఖు చక్రాలు పోలిన కూనలారా
ఆ శ్రీరామ రక్ష మీకు
రాణి సీతమ్మ పూదోట మల్లెలారా
ఆ సీతమ్మ రక్ష మీకు
ఆ రామయ్య కథ సెపితే
ఇంక ఆలించి ఊ కొడతరు
ఆ రావులోరి పాటలకి
ఆదమరిసింక నిదరౌతరు
అహ రామ లాలినే ఆపావంటే
అమ్మమ్మ గీ పెడతరు
శంఖు చక్రాల పోలిన కూనలారా
ఆ శ్రీ రామ రక్ష మీకు
రాణి సీతమ్మ పూదోట మల్లెలారా
ఆ సీతమ్మ రక్ష మీకు
తర తన్నాన తరనాన తర తన్నాన తరనాన
తర తన్నాన తననాన తర తన్నాన తరనానసప్తాస్వరధ మారూఢం పాట సాహిత్యం

  
చిత్రం: శ్రీరామరాజ్యం (2011)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: జొన్నవిత్తుల
గానం: యస్.పి.బాలు

సప్తాస్వరధ మారూఢం
ప్రచండం కస్యపాత్మజం
స్వేత పద్మధరం దేవం
తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్
మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే
చక్రవర్తి తనూజాయ ఆ సార్వభౌమాయ మంగళం మంగళం శంఖు చక్రాలు పోలిన పాట సాహిత్యం

   
చిత్రం: శ్రీరామరాజ్యం (2011)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: జొన్నవిత్తుల
గానం: శ్వేత

శంఖు చక్రాలు పోలిన కూనలారా
ఆ శ్రీరామ రక్ష మీకు
రాణి సీతమ్మ పూదోట మల్లెలారా
ఆ సీతమ్మ రక్ష మీకు
ఆ రామయ్య కథ సెపితే
ఇంక ఆలించి ఊ కొడతరు
ఆ రావులోరి పాటలకి
ఆదమరిసింక నిదరౌతరు
అహ రామ లాలినే ఆపావంటే
అమ్మమ్మ గీ పెడతరు
శంఖు చక్రాల పోలిన కూనలారా
ఆ శ్రీ రామ రక్ష మీకు
రాణి సీతమ్మ పూదోట మల్లెలారా
ఆ సీతమ్మ రక్ష మీకు
తర తన్నాన తరనాన తర తన్నాన తరనాన
తర తన్నాన తననాన తర తన్నాన తరనాన మంగళము పాట సాహిత్యం

    
చిత్రం: శ్రీరామరాజ్యం (2011)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: జొన్నవిత్తుల
గానం: అనిత , కీర్తన

మంగళము రామునకు మహిత గుణదామునకు
మంగళము కారుణ్య నిలయునకును
మంగళము రామునకు మహిత గుణదామునకు
మంగళము కారుణ్య నిలయునకును
మంగళము జానకీ మానస నివాసునకు
మంగళము జానకీ మానస నివాసునకు
మంగలము సర్వ జన వందితునకు
జయమంగళం నిత్య శుభ మంగళం
జయమంగళం నిత్య శుభ మంగళం
జయమంగళం నిత్య శుభ మంగళం
జయమంగళం నిత్య శుభ మంగళం 

Most Recent

Default