Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Bhairava Dweepam (1994)
చిత్రం: భైరవ ద్వీపం (1994)
సంగీతం: మాధవపెద్ది సురేష్
నటీనటులు: బాలక్రిష్ణ, రోజా, రంభ
దర్శకత్వం: సింగీతం శ్రీనివాసరావు
నిర్మాత: బి. వెంకటరామిరెడ్డి
విడుదల తేది: 14.04.1994Songs List:ఎంత ఎంత వింత మోహమో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భైరవద్వీపం (1994)
సంగీతం: మాధవపెద్ది సురేష్
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు, సంధ్యా

పల్లవి:
చందమామ వచ్చినా చల్లగాలి వీచినా
చిచ్చు ఆరదేలనమ్మా
ఓ చెలియా సంగతేమో చెప్పవమ్మా
చందనాలు పూసినా ఎంత సేవ చేసినా
చింత తీరదేలనమ్మా
ఓ సఖియా ఉన్నమాట ఒప్పుకోమ్మా
జంట లేదనా... ఆహాహా
ఇంత వేదనా... ఓహోహో
జంట లేదనా ఇంత వేదనా
ఎంత చిన్నబోతివమ్మా
ఓ మురిపాల మల్లిక...
దరిజేరుకుంటినే పరువాల వల్లిక...
ఇది మరులుగొన్న మహిమో
నిను మరువలేని మైకమో
ఎంత ఎంత వింత మోహమో
రతికాంతుని శృంగార మంత్రమో (2)
మరు మల్లెల సరమో విరి విల్లుల శరమో (2)
ప్రణయానుబంధమెంత చిత్రమో

చరణం: 1
విరిసిన వనమో యవ్వనమో
పిలిచింది చిలిపి వేడుక కిలకిల పాటగా
చలువల వరమో కలవరమో తరిమింది
తీపి కోరిక చెలువను చూడగా
దరిశనమీయవే సరసకు చేరగా
తెరలను తీయవే తళుకుల తారక
మదనుడి లేఖ శశిరేఖ అభిసారిక

చరణం: 2
కలలను రేపే కళ ఉంది
అలివేణి కంటి సైగలో జిగిబిగి సోకులో
ఎడదను ఊపే ఒడుపుంది
సుమబాల తీగ మేనిలో సొగసుల తావిలో
కదలని ఆటగా నిలిచిన వేడుక
బదులిడ రావుగా పిలిచిన కోరిక
బిడియమదేల ప్రియురాల మణిమేఖల

ఘాటైన ప్రేమఘటన పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భైరవ ద్వీపం (1994)
సంగీతం: మాధవపెద్ది సురేష్
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర

ఘాటైన ప్రేమఘటన ధీటైన మేటి నటన
అందంగా అమరిందిలే ఇక ఆనందం మిగిలిందిలే
నిజమెరుగవే పసిచిలుక

ఘాటైన ప్రేమఘటన ధీటైన మేటి నటన
ఆనందం చిందించెలే నా అందం నీ వశమాయెలే
తెరమరుగిక తొలగునులే

చరణం: 1
కోరుకున్నవాడే తగువేళచూసి జతగూడే
సుముహూర్తం ఎదురైనది
అందమైన ఈడే అందించమంటు దరిచేరే
సందేశం ఎద విన్నది
లేనిపోని లోని శంక మానుకోవె బాలిక
ఏలుకోవా గోరువంక లేత నీలి కానుక
కులుకా రసగుళిక కళలొలుక తగు తరుణము దొరికెనుగా

ఘాటైన ప్రేమఘటన ధీటైన మేటి నటన
ఆనందం చిందించెలే నా అందం నీ వశమాయెలే
తెరమరుగిక తొలగునులే

చరణం: 2
పూజలన్నీ పండి పురివిప్పి నేను జతులాడి
అనురాగం శృతి చేయగా
మోజులన్నీ పిండే మగతోడు చేరు ఈనాడు
సుఖభోగం మొదలౌనుగా
ఊసులన్నీ మాలగా పూసగుచ్చివేయనా
రాచకన్నె నేలగా దూసుకొచ్చి వాలనా
కరిగా తొలకరిగా రసఝరిగా అణువణువొక చినుకవగా

ఘాటైన ప్రేమఘటన ధీటైన మేటి నటన
అందంగా అమరిందిలే ఇక ఆనందం మిగిలిందిలే నిజమెరుగవే పసిచిలుక
ఘాటైన ప్రేమఘటన ధీటైన మేటి నటన
ఆనందం చిందించెలే ఏ నా అందం నీ వశమాయెలే తెరమరుగిక తొలగునులే
శ్రీతుంబుర నారద పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భైరవ ద్వీపం (1994)
సంగీతం: మాధవపెద్ది సురేష్
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి.బాలు

శ్రీతుంబుర నారద నాదామృతం ఆ...ఆ...
శ్రీతుంబుర నారద నాదామృతం
స్వర రాగ రసభావ తాళాన్వితం
సంగీతామృత పానం ఇది స్వరసుర జగతి సోపానం
శివుని రూపాలు భువికి దీపాలు
స్వరం పదం ఇహం పరం కలిసిన
శ్రీతుంబుర నారద నాదామృతం
స్వర రాగ రసభావ తాళాన్వితం
సప్త వర్ణముల మాతృకగా శుద్ధ వర్ణముల డోలికగా
సప్త వర్ణముల మాతృకగా శుద్ధ వర్ణముల డోలికగా
ఏడు రంగులే తురగములై శ్వేతవర్ణ రవి కిరణములై
సాపాసా గరిసనిదపమగా నీగా మగరిసనిస సగామా గమాపా మపానీస గరిసపనిద రిసనిదప సనిదపమ

శ్రీతుంబుర నారద నాదామృతం
స్వర రాగ రసభావ తాళాన్వితం

సా సా సా సా స సనిపగసరి గపనిగరిసా
నిసరి పనిస గపని రిగప గరిసా

సంగీతారంభ సరస హేరంభ స్వర పూజలలో షడ్జమమే
రీ రీ రిమపనిదమ మపనిస గరి మగరిస నిసరి మాగరిస నిసరి నీదమప మగరీ నిదపా మగరీ
శంభో కైలాశ శైలూషికా నాట్య నందిత స్వరనంది రిషభమే
గ గా గారిస రిసగ సగప గగపదస
మురళి వనాంతాల విరుయు వసంతాల
మురళి వనాంతాల విరుయు వసంతాల చిగురించు మోహన గాంధారమే
మా సమగ సనిదమా సమాగాప దనీమాద గనిసా
మోక్ష లక్ష్మీదేవి గోపుర శిఖరాన కలశము హిందోళ మధ్యమమే
పా పమపా దదపా పమపా దనిదా పదస పాదసరి పమరిస నిదపమపా రిసరిమపా
సరస్వతి రాగాల కుహుకుహు గీతాలు పలికిన కోయిల పంచమమే
ద దనిసమగని పదనిరిసమగ రిసరిగదమప రిగమప
వాన జల్లుల వేళ ఆ చక్రవాకాన ఆ.ఆ.ఆ.ఆ.
వాన జల్లుల వేళ ఆ చక్రవాకాన హర్షాతి రేకాలు దైవతమే
ని సనిదపమగరిసని నిరినిరిని నిరిగమపపగరి మదమదాద మదనిరి గనిస
కళ్యాణి సీతమ్మ కళ్యాణ రామయ్య కథ పదముగ పాడె నిషాదమే
తద్దిన్న తిద్దిన్న తిద్దిన్న కిటదిన్న
తద్దిన్న తిద్దిన్న తిద్దిన్న కిటదిన్న
నినిపమగమ పనిమపనినిసా
నిని సస సస నిని రిరి రిరి
నిని గగ గమ రిగ సరి నిస
పనిస మపని గమప సగమ
సమగపమని పసనిరిసగ
మగమగరి గరిగరిస రిసరిసని సనిసనిద నిదనిదప దపదపమ
సగమప గమపని మపనిస గసగ గమప
గసగ మగమ సగమప మగరిస రిదపమగమపని దపమగరిసనిరి
నినినిసస సస నినిని గగ గగ
నినిని మమగమ పమగమగరిస
గగగ పపపప గగగ నినినిని
గగగ సస నిస గరి సమ గరిస
నిస నిస నిస నిస పని పని పని మప
నిస నిస నిస నిస పని పని పని మప
గమ గమ గమ గమ సగ సగ సగ నిస
గమ గమ గమ గమ సగ సగ సగ నిస
నిస గమ సగ మప గమ పని మప నిస
సగ మప గమ పని మప నిస పని సగ
సస సస సస రిరి రిరి రిరి
సస సస సస గగ గగ గగ
రిరి రిరి రిరి గగ గగ గగ
రిరి రిరి రిరి మమ మమ మమ
గమ గమ గమ గమ గమ గస గమపా
శ్రీతుంబుర నారద నాదామృతం
స్వర రాగ రసభావ తాళాన్వితం

విరిసినది వసంతగానం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భైరవ ద్వీపం (1994)
సంగీతం: మాధవపెద్ది సురేష్
సాహిత్యం: సింగీతం శ్రీనివాసరావు
గానం: చిత్ర

ఆ ఆ ఆ... ఆ... ఆ...
విరిసినది వసంతగానం వలపుల పల్లవిగా
విరిసినది వసంతగానం వలపుల పల్లవిగా
మనసే మందారమై వయసే మకరందమై
అదేదో మాయచేసినది
విరిసినది వసంతగానం వలపుల పల్లవిగా

చరణం: 1
ఝుమ్మంది నాదం రతివేదం
జతకోరే భ్రమర రాగం
రమ్మంది మోహం ఒక దాహం
మరులూరే భ్రమల మైకం
పరువాల వాహిని ప్రవహించే ఈవని
ప్రభవించె ఆమని పులకించె కామిని
వసంతుడే చెలికాంతుడై దరి చేరె మెల్లగా
విరిసినది వసంతగానం వలపుల పల్లవిగా

చరణం: 2
ఋతువు మహిమేమో విరితేనె
జడివానై కురిసె తీయగా
లతలు పెనవేయ మైమరిచి
మురిసేనూ తరువు హాయిగా
రాచిలుక పాడగా రాయంచ ఆడగా
రసలీల తోడుగా తనువెల్ల ఊగగా
మారుడె సుకుమారుడై జతకూడె మాయగా
విరిసినది వసంతగానం వలపుల పల్లవిగా
విరిసినది వసంతగానం వలపుల పల్లవిగా
మనసే మందారమై వయసే మకరందమై
అదేదో మాయచేసినది
విరిసినది వసంతగానం వలపుల పల్లవిగా
విరిసినది వసంతగానం వలపుల పల్లవిగా
నరుడా ఓ నరుడా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భైరవ ద్వీపం (1994)
సంగీతం:  మాధవపెద్ది సురేష్
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.జానకి

నరుడా ఓ నరుడా ఏమి కోరిక
నరుడా ఓ నరుడా ఏమి కోరిక
కోరుకో కోరి చేరుకో చేరి ఏలుకో బాలకా
కోరుకో కోరి చేరుకో చేరి ఏలుకో బాలకా
నరుడా ఓ నరుడా ఏమి కోరిక

చరణం: 1
రా దొరా ఒడి వలపుల చెరసాలర
లే వరా ఇవి దొరకని సరసాలురా
దోర దొంగ సోకులేవి దోచుకో సఖా
రుతువే వసంతమై పువ్వులు విసరగా
ఎదలే పెదవులై సుధలే కొసరగా
ఇంత పంతమేల బాలకా

నరుడా ఓ నరుడా ఏమి కోరిక
కోరుకో కోరి చేరుకో చేరి ఏలుకో బాలకా
నరుడా ఓ నరుడా ఏమి కోరిక

చరణం: 2
నా గిలి నిను అడిగెను తొలి కౌగిలి
నీ చలి స్వరమెరుగని ఒక జావళి
లేత లేత వన్నెలన్నీ వెన్నెలేనయా
రగిలే వయసులో రసికత నాదిరా
పగలే మనసులో మసకలు కమ్మెరా
ఇంక బింకమేల బాలకా

నరుడా ఓ నరుడా ఏమి కోరిక
నరుడా ఓ నరుడా ఏమి కోరిక
కోరుకో కోరి చేరుకో చేరి ఏలుకో బాలకా
కోరుకో కోరి చేరుకో చేరి ఏలుకో బాలకా
నరుడా ఓ నరుడా ఏమి కోరిక
నరుడా ఓ నరుడా ఏమి కోరికఅంబా శాంభవి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: భైరవ ద్వీపం (1994)
సంగీతం: మాధవపెద్ది సురేష్
సాహిత్యం: వడ్డేపల్లి కృష్ణ
గానం: యస్.జానకి

అంబా శాంభవి బద్రరాజ గమనా
కాళీ హైమతీశ్వరీ త్రినయనా
అంబా శాంభవి బద్రరాజ గమనా
కాళీ హైమతీశ్వరీ త్రినయనా
అమ్మలగన్న అమ్మవి ఈ అమ్మ మనసునే ఎరుగవా
అమ్మలగన్న అమ్మవి ఈ అమ్మ మనసునే ఎరుగవా
ఒక అమ్మగా నువు కరుగవా ఆ శాపమే ఇక బాపవా

అంబా శాంభవి బద్రరాజ గమనా
కాళీ హైమతీశ్వరీ త్రినయనా

ఏనాడైనా ఏ వరమైనా కలలోనైనా అర్ధించాన
విధి నెదిరించే శక్తియేలేక ఈ విధి నిన్నే వేడితినమ్మా
కష్టాలన్ని కడతేర్చవా కన్నీళ్లన్ని తొలగించవ
కారుణ్యం చూపించవా ఈ ఘోరమ్ము తప్పించవా
ఒక అమ్మగా నువు కరుగవా ఒక అమ్మగా నువు కరుగవా

అంబా శాంభవి బద్రరాజ గమనా
కాళీ హైమతీశ్వరీ త్రినయనా

తర తరాలుగ నిన్ను తల్లివని కొలిచాను
మమ్మింక మన్నించవే
శుభము శాపముమార్చి నారూపు గ్రహియించి
ఆదుకొన అరుదెంచవే
సత్యమ్ముగా నీది మాతృ హృదయమ్మైతె
సత్వరంనే సాగిరా
ఉరుములా మెరుపులా ఉప్పొంగు కడలిలా
శీగ్రమ్ముగా కదలిరా
ఓంకార బీజాక్షరీ త్రైలోక్య రక్షాకరీ
శ్రీ చక్ర సంచరిణి రుద్రాణి నారాయణి
పాహిమాం పరమేశ్వరి రక్షమాం రాజేశ్వరీ
పాహిమాం  పాహిమాం  పాహిమాం  పాహిమాం

Most Recent

Default