Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Ilavelpu (1956)
చిత్రం: ఇలవేల్పు (1956)
సంగీతం: సుసర్ల దక్షిణా మూర్తి 
నటీనటులు: నాగేశ్వరరావు, అంజలి దేవి 
దర్శకత్వం: డి.యోగానంద్ 
నిర్మాత: ఎల్. వి.ప్రసాద్
విడుదల తేది: 21.06.1956Songs List:నీవే భారత స్త్రీలపాలిటి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఇలవేల్పు (1956)
సంగీతం: సుసర్ల దక్షిణా మూర్తి 
సాహిత్యం: శ్రీ శ్రీ
గానం: పి. లీల

నీవే భారత స్త్రీల పాలిట వెలుగుచూపె దీపమై నావే 
నాకీ తిలకమా ! పసుపు కుంకుమ శోభతో
విలసిల్లి మా ఇలవేల్పువైనానే
విలసిల్లి మా ఇలవేల్పువై నావే

విశ్వమానవ ప్రేమనీలో నిండెనే సెలయేరుగా
నిండెనే సెలయేరుగా
శాశ్వతముగా నీదు త్యాగము నిల్చునే ధృవతారగా
నిల్చునే ధృవ తారగా
ఈ జగానా నీకు నీవే సాటి తల్లీ ! కల్పవల్లి నీవె
నారీ తిలకమా ! పసుపు కుంకుమ శోభతో విలసిలి
మా ఇలవేల్పువై నావే
మా స్త్రీల పాలిట వెలుగుచూపే దీపమైనానే

మధురమైన నీదు కధలే మానసములో మెలగునమ్మా
మానసములో మెలగునమ్మా
విమల మౌనీ శీలమునకే వెయ్యి జ్యోతులనందు కొమ్మా
వెయ్యి జ్యోతుల నందుకొమ్మా
ఈ జగానా నీకు నీవే సాటి తల్లీ ! కల్పవల్లివినీ వె
నిఖిల భువనపాలం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఇలవేల్పు (1956)
సంగీతం: సుసర్ల దక్షిణా మూర్తి 
సాహిత్యం: శ్రీ శ్రీ
గానం: పి. లీల

నిఖిల భువనపాలం నిత్య తేజో విశాలం
సకల సుగుణ శీలం సచ్చిదానంద రామం
జనగణ మంగళదాయక రామం - రఘుపతి రాఘవ రాజారామం
రోగవినాశకరం శ్రీరామం - భవ బంధములను బాపెడు రామం
భక్తలోక పరిపాలక రామం - శరణు! శరణు! శ్రీ సీతారామం 

ఏకో దేవః కేశవోవా - ఏకో రూపం నిత్య సత్య ప్రదీపం
వాతీతం రామ నామ స్వరూపం 
జనగణ మంగళదాయక రామం - రఘుపతి రాఘవ రాజారామం

సర్వధర్మముల సారమె రామం
సకల మతములకు సమతే రామం
శాంతిలోని విశ్రాంతియె రామం 
శరణు! శరణు! శ్రీ సీతారామం 

పంచ భూతైక రూపం పావనం రామనామం 
ఔషధాతీత తేజం అమృతం రామనామం 
నీమము విడి అజ్ఞానముచే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఇలవేల్పు (1956)
సంగీతం: సుసర్ల దక్షిణా మూర్తి 
సాహిత్యం: వడ్డాది 
గానం: పి. లీల

నీమము విడి అజ్ఞానముచే పలుబాధలు పడనేల?
సోదరా! ప్రకృతి మాత లేదా?
భానుకిరణముల ప్రభావమే ఈ ప్రపంచమోయన్నా
వాటిలో ప్రాణ శక్తిమిన్న రోగముల ప్రారద్రోలునన్నా
దేహమున కెంతో మేలన్నా 

మన్నూ, నీరూ,గాలియుండగా భయమింకేలనన్నా
జగతికే ఆదిశక్తులన్నా _ అవే మన ప్రాణతుల్యమన్నా
వ్యాధులిక రావని నమ్మన్నా
దేహములకెంతో మేలన్నా 

మధురమైన ఫలజాతులనెపుడు మానక తినుమన్నా
మనకదే చాల ముఖ్యమన్నా వీటిలో ఓ జీవము కలదన్నా
రోగములు చేరవు నిజమన్నా దేహమున కెంతో మేలన్నా
ఆవిరిలోనె పంచభూతములు ఆమరియున్నవన్నా
ఆవిరికి శక్తి అమితమన్నా అదే మన చలనశక్తి యనా
వ్యాధులిక రానే రావన్నా
దేహమునకెంతో మేలన్నా 
ఏనాడు కనలేదు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఇలవేల్పు (1956)
సంగీతం: సుసర్ల దక్షిణా మూర్తి 
సాహిత్యం: అనిశెట్టి 
గానం: రఘురాం పాణిగ్రహి, పి. సుశీల 

ఏనాడు కవలేదు - ఈ వింత సుందరిని
నాలో ఆశలు రేపే - అందాల రాచిలుక
ననుచూచి తనలోన నవ్వుకొనునిదే మొ?
పిలచిన మాటాడక వెడలి పోవునదేమొ
ధర్మాలలో వలపు దాచి పలుకునదే మొ?
కసరి, విసుగుటలోనే కరుణచూపునదే వెంకి
చిలిపి చేష్టలు మాని నిశ్చలతకల్గి

సాకి: మనసు శాసించు కొనువాడె మానవుండు

చిలిపి చేష్టలు చూచి నిగ్గుపడునదే మొ?
నను పిలచి మనసార మాటలాడదరేమొ
అదే కోపమా? లేక ఆనంద పరవళమా?
కలికి | ప్రేమను చూపి కనికరించదేమొ ?

నేను ప్రేమైక మూర్తిని నిశ్చలుడను

అర్జునా ! నిన్ను తెలియరు అజ్ఞులెపుడు
చల్లనిరాజా ఓ చందమామ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఇలవేల్పు (1956)
సంగీతం: సుసర్ల దక్షిణా మూర్తి 
సాహిత్యం: వడ్డాది 
గానం: పి. లీల, పి. సుశీల, రఘునాధ పాణిగ్రాహి 

పల్లవి: 
చల్లనిరాజా ఓ చందమామ 
నీ కథలన్ని తెలిసాయి ఓ చందమామ.. 
నా చందమామ 

చరణం: 1
పరమేశుని జడలోన చామంతివి 
నీలిమేఘాల నానేటి పూబంతివి 
నిను సేవించగా నను దయచూడవా 
ఓ వెన్నెల వన్నెల నా చందమామ 

చరణం: 2:
నిను చూచిన మనసెంతో వికసించుగా 
తొలి కోరికలెన్నో చిగురించుగా 
ఆశలూరించునే చెలి కనిపించునే 
చిరునవ్వుల వెన్నెల కురిపించులే 

చరణం: 3
నను చూడవు పిలచిన మాట్లాడవు 
చిన్నదానను వదలను ప్రియురాలను 
నిన్నే కోరానురా నన్నే కరుణించరా 
ఈ వెన్నెల కన్నెతో విహరించరా 
స్వర్గమన్న వేరే కలదా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఇలవేల్పు (1956)
సంగీతం: సుసర్ల దక్షిణా మూర్తి 
సాహిత్యం: అనిశెట్టి 
గానం: పి. లీల 

స్వర్గమన్న వేరే కలదా శాంతి వెలయు గృహమే కావా
సేవకన్న ధర్మము కలదా - ధర్మమన్న ఆదియే కాదా! 

జగతిలోని జీవుల కెల్ల - సుగతి జూపె ప్రకృతి మాట
బలమునిచ్చి నిలుపును నిన్నే- బ్రతుకుబాట నడుపునుతా నే

వీడిపోదు వెలుగును నీడ మీరలేదు చావును జీవి
లోకరీతి తెలిసినవారే - శోకమందు కుములుట మేలా 

జీవితమే గురువౌనయ్యా ! - జగతి మనకు బడియేనయ్యా !
దీక్షబూని చదవాలమ్మా ! - యింటి పేరు నిలపాలమ్మా

దేవ దేవ నీ పదములనే - నిలిపినాము మామదిలో నే
దయామయా వేడెదమయ్యా - కరుణజూపి కావగదయ్యా! ఓ సింగాలరి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఇలవేల్పు (1956)
సంగీతం: సుసర్ల దక్షిణా మూర్తి 
సాహిత్యం: వడ్డాది 
గానం: జిక్కి (పి.జి. కృష్ణవేణి)

ఓ... చింగ్లారీ - చింగ్లారీయా
చింగ్లారీ యీ ఓ చింగ్లారీ - చింగ్లారీ యీ ఓ చింగ్లారీ
ఆహహహ

కోరస్: - ఆ హు - ఆహు - ఆహు - ఆహు
అంతా: చింగ్లారి యీ ఓ చింగ్లారి 
రాణి: ఝనక ఝనకచం కోరస్: భంచక బంచా
రాణి: ఝనక ఝనకచం కోరస్: - భంచక బంచా
కోరస్: ఓ...ఇంచు బోడియా - పోసెయ్య - పోసెయ్య
ఆ.. ఔసుంకాడియ్యా-ఔసుంకాడియ్యా- ఔసుంకాడియ్యా
ఠాణి: ఝనక, ఝనకచం కోరస్: భంచక బంచా
రాణి: ఝనక, ఝనకచం కోరస్: - భంచక బంచా
అంతా: చింగ్లారి యీ ఓ చింగ్లారి - చింగ్లారి యీ ఓ చింగ్లారీ
కోరస్: ఎల్లా ఎల్లా ఏహో ఎల్లా ఎల్లా ఏహో - ఆహహహ
కోరస్: హ హు హ
హు
హుహ - హ
-
కోరస్:
చింగారి యీ ఓ చింగారీ
కోరస్: ఎలా ఎలా ఏవ - ఎలా ఎలా ఏహో
ఎల్లా ఎల్లా ఏవ - ఎల్లా ఎల్లా ఏహో
హమ్
ఝల్లా - ఝల్ ఝల్లా - హమ్ ఝల్ల - ఝల్ ఝలా
వయ్యాని టింబాగొ-పోఏకిసా ఆనుటవుంగాగా పోఏకిపాకాయ్.

కోరస్: వయ్యాని టింబాగొ పో ఏకిఫా - అనుట వుంగాగా ఏకిపా
సో ఏకినా - ఏకిపా - ఏకిపా

కోరస్:
హమ్ ఝల్ల - ఝల్ ఝల్లా - హమ్ ఝల్ల - ఝల్ ఝ

ఎల్లా ఎల్లా ఏహో - ఎల్లా ఎల్లా ఏహో
ఎల్లా ఎల్లా ఏహో - ఎల్లా ఎల్లా ఏహోఅన్నా అన్నా విన్నావా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఇలవేల్పు (1956)
సంగీతం: సుసర్ల దక్షిణా మూర్తి 
సాహిత్యం: వడ్డాది 
గానం: జిక్కి (పి.జి. కృష్ణవేణి)

అన్నా అన్నా విన్నావా
చిన్ని కృష్ణుడు వచ్చాడు
చిన్నీ కృష్ణుడు వచ్చాడు
నా వన్నెల చెలికాడొచ్చాడు  

కాళియ మడుగున దూకినవాడు 
ఆపద తొలిగి వచ్చాడు
చల్లని చూపుల చూస్తాడు 
కన్నుల పండుగ చేస్తాడు 

గోకుల మందున గోవిందునితో 
గోపికనై విహరిస్తాను
ముద్దుల మూర్తిని కంటాను 
మోహన మురళిని వింటాను 

బృందావనిలో నందకిశోరుని 
చెంతను నాట్యం చేస్తాను
యమునా తీర విహారములో 
హాయిగ పరవశమవుతాను

చల్లని పున్నమి వెన్నెలలో నే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఇలవేల్పు (1956)
సంగీతం: సుసర్ల దక్షిణా మూర్తి 
సాహిత్యం: వడ్డాది 
గానం: సుసర్ల దక్షిణా మూర్తి, పి. సుశీల 

చల్లని పున్నమి వెన్నెలలోనే దహించే వేడి యెందుకో
తెలియదుగా తెలియదుగా - కీలక మేదో - తెలియదుగా 

అల్లరి చిల్లరి, చేతలతోనే - అందరి కళ్లూ మూయలేవని
తెలిసినదా తెలిసినదా . చేసిన తప్పు తెలిసినదా
నాటకమంతా బూటకమైతే - జాతక మే మన కెదురు తిరిగితే
నాదేనా తప్పు - అసలీ వాదెందుకు చెప్పు?
ఎవరిది తప్పని వాద మెందుకు - జరిగిన దానికి జగడ మెందుకు?
సరైన దారిని పోవాలి నలుగురి మెప్పు పొందాలి.
ఉన్నది ఇద్దరి కొకటే మార్గం
అదే ప్రేమ మార్గం మన కదే రాజమార్గం
ఉన్నది ఇద్దరి కొకటే మార్గం
అదే ప్రేమ మార్గం, మన - కదే రాజమార్గం
మన తీయని కలలన్నీ నిజమై
సాగును మన ప్రేమ - హాయిగా
మన తీయని కలలన్నీ నిజమై
సాగును మన ప్రేమ హాయిగా
సాగును మన పేమ
సాగును మన ప్రేమ
చల్లని పున్నమి వెన్నెలలోనే - కలసినలు మనసు వీడిపోశనీ
తెలిసెనుగా, తెలిసెనుగా కీలక మంతా తెలిసెను గా
పలికిన బంగారు మాయవటే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఇలవేల్పు (1956)
సంగీతం: సుసర్ల దక్షిణా మూర్తి 
సాహిత్యం: వడ్డాది 
గానం: పి. సుశీల 

పలికిన బంగార మాయనటే?
పలుకుచు నామది పరవళ మొందగ
తొలి పలుకునకే వలపుజనించగ-మని పలుకునకే మమతలు రేగగ 
తీయని స్వరముల హాయి గొలుపుచును
మదిలో మెరిసే మధుర భావము
రాగములో అనురాగము చూపుచు
పాడిన సేనను ? పలవి నీనోట

కనులార నిను చూచి మనసు వీపయినుంచి
అలరుచు మరి మరి ఆనందముతో
పిలవి, పిలచి నే అలసి పోయితిని
అలంకను విడవేల ? చెలియను కరుణించి


తే. గీ.

తండ్రికన్న మిన్న లీ ధరణి లేరు
గాన, పితృ వాక్య పాలన బూని నేను
వనములకు పోవుటే ధర్మమనుచు పలికె
జనని కౌసల్యతో రామచంద్రుడంత

గంప గయ్యాళి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఇలవేల్పు (1956)
సంగీతం: సుసర్ల దక్షిణా మూర్తి 
సాహిత్యం: కొసరాజు 
గానం: మాధవపెద్ది సత్యం 

గంప గయ్యాళి అదె గంప గయ్యాళి
సిగ్గమాలి హద్దుమీరి తిరిగే దెవతో
అదియే గంప గయ్యాళి - ఆదే గంప గయ్యాళీ

పొద్దెక్కిన...పొద్దెక్కిన ఎద్దువలె నిద్రలేశకా
డజని వేసి కాఫీ తాగి ఆయితిగాకా
చెంబూ కంచం కడగబోతే చేతులురాకా
తెగ రంకె వేసి అదర గొట్టు లంకిణి ఎవతో
అదే గంప గయ్యాళి - అదే గంప గయ్యాళి
మగడి గొంతు పట్టుకుని డబ్బుగుంజుతూ
నదురు బెదురు లేక జేబు కాళీ జేయుచూ
కూతురు కాపురము నార్పి కులుకుతు వుంటూ
మంచీ మట్టూ మరియాద రూపుమాపే దెవతో
అదియే గంప గయ్యాళి - ఆదే గంప గయ్యాళి
నోరు కొలది మాటాడే దురహంకారీ
అది లోకానికే రోసేసిని మాయలమా రీ
జగడానికి కాలుదువ్వు సాహసకారీ
మన తెలుగు తల్లి పేరు చెరుప పుట్టిన దేవతో
ఆదియే గంప గయ్యాళి - అదే గంప గయ్యాలి.

గణపతి: 
బ్రహ్మ వాణిని నాలుక పై ధరించె
హరియురమ్మున లక్ష్మీని అరువు కొనియె
శివుడు గంగను తలమీద జేర్చుకొనియె
ఓ దివ్య సుందరీ ! ఓ దేవకన్యా ! ఓ మేనకా ! రంఖా ! 
ముడుపు కట్టి వెంకన్నకు మొక్కనా
తాయెత్తులో పొదిగి కట్టనా - వన్నెలాడి చిగురుబోడి
వగలమారి వయ్యారి - సాంబ్రాణి ధూపమేసి పట్టనా
తాయెత్తులో పొదిగి కట్టనా

శేషమ్మ:
కన్ను మిన్ను గనక కారు కూతలు కూసి
ఓసి ఎంత చౌక చేసినావె ? ఆ! య్ !
గుంటలోన పెట్టి గంట వాయించెద నోరుకట్టి పెట్టి ఊరుకోను
శేషమ్మ: అలంకారీ - ఏం అమ్మా
శేషమ్మ:— రాయిట్లా - వస్తున్నా
శేషమ్మ: గుంటలోన పెట్టి గంట వాయించెద నోరుకట్టి పెట్టి ఊరుకొను
గణపతి: చెంప కొట్టిన పాల్గారు చిన్నదాని
ఆకటా ! ఈ రీతి దండింప నౌనటమ్మ

బడుగు పిచ్చుక పైరామ బాణమేల ?
కరుణ జూపింపవమ్మ ఓ కన్నతల్లీ ! ఓ కన్నతల్లీ
ఎందుకె కోపం నీకెందుకె కోపం ?
నన్ను కొట్టవే దాన్ని వదిలి పెట్టవే
అమ్మా నన్ను కొట్టవే దాన్ని వదలి పెట్టవే

సన్యాసి:
సత్యంబు తెలిసిందిగా నాలో నాకు సత్యంబు తెలిసిందిగా
బ్రహ్మరాక్షసి వంటి పెళ్లాన్ని గట్టుక
పదిమందిలో నేను పల్చనైపోయాక

శేషమ్మ: కన్యను యిచ్చీ కట్నం యిచ్చిందిందు కా
సుందరమ్మ : బుద్ధి గిద్ధి ఏమైనా నీకుందా ?
నీతి జాతి ఏమయినా కుందా ?
నాలు గేళ్లుగా మూలనున్న దీయింటిలో
నాలు గేళ్లు గా మూల నున్న దీయింటిలో - నీ యింటిలో
అహ దీనికి నేనే దిక్కు కానిచో
మొగుడెవ డొస్తాడే - దీనికి - మొగుడెవడో తెలిసింది.

కూతురు: అయ్యో ! అమ్మ
కాంత: విన్నావా ! యీ గొడవ - పైన బోయెనే ప్ర్రాణం
పడవెక్కిందే పరువు
ఆత్తకొడుకు అడిగేనే - నీ అన్న కొడుకు అడిగేనే
రంగారావు అడిగేనే - రామారావు అడిగేనే
నాగేశ్వర్రావడిగే నే - ఎం ఏ అడిగా బి. ఏ. అడిగె
యాక్టరడిగె - డాక్టర్లడిగే ఇచ్చావా - సచ్చావా
ఎంతచేశావే- తల్లీ

చింత కొమ్మను నమ్మి కట్టుకున్నానే
మునగ కొమ్మై విరిగి మోస పోయానే
చిల్లి బోటని తెలియ కెక్కా నే
శివ శివా నట్టేట మునిగా నే
నన్ను గన్నతల్లి నారాత యిటురాసెనే - నాకర్మయిటు కాలెనే

గణపతి :
భయముమాని కట్టుకో కొరడా - బావా
భయము మాని పట్టుకో కొరడా
తండ్రీ! యిక జాలము సేయక
మీ సంగల పురుషుడుగా
రోసంతో నడవాలీ

బుద్ధిలేని ఆడవాళ్ల - హద్దులో వుంచాలి.
భయము మాని పట్టుకో కొరడా కొరడా

No comments

Most Recent

Default