Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Tiger Ramudu (1962)
చిత్రం: టైగర్ రాముడు (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల 
సాహిత్యం: సముద్రాల రామానుజా చార్య 
నటీనటులు: యన్.టి.రామారావు, రాజసులోచన 
దర్శకత్వం: సి.యస్.రావు 
నిర్మాత: వడ్డి శ్రీరాములు, పంతం చిన్నారావు 
విడుదల తేది: 08.03.1962Songs List:శ్రీమన్నభీష్ట వరదాఖిల పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: టైగర్ రాముడు (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల 
సాహిత్యం: సముద్రాల రామానుజా చార్య 
గానం: ఘంటసాల 

శ్రీమన్నభీష్ట వరదాఖిల లోక బంధో
శ్రీ శ్రీనివాస జగదేక దయైక సింధో
శ్రీ దేవతా గృహ భుజాంతర దివ్య మార్తే
వెంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతమ్పరిత్రాణాయ సాధూనాం !పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: టైగర్ రాముడు (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల 
సాహిత్యం: సముద్రాల రామానుజా చార్య 
గానం: ఘంటసాల 

పరిత్రాణాయ సాధూనాం !
వినాశాయ చ దుష్క్రుతమ్ |
ధర్మ సంస్థాప నారాయ
సంభ వామి యుగే యుగే!బాలా నువ్వూ ఎవ్వరే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: టైగర్ రాముడు (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల 
సాహిత్యం: సముద్రాల రామానుజా చార్య 
గానం: మాధవపెద్ది సత్యం, వైదేహి

బాలా నువ్వూ ఎవ్వరే -
మరుని ములుకోలా నువ్వూ ఎవ్వరే!
ఏల నా జోలి నీకేల?
అందాల బాల నవమోహిని నే-తా మెవ్వరో!
హరుని కొలిచి - ఇంద్రాదుల గెలచిన
వీరుడ భస్మాసురడను
నేనే - తరుణి నీవు నాదానివి - రావే
దరియ వేళ నును సిగ్గులు ఏల నే?

బేలా నన్నూ ఏలుకో-మరునిములు
కోలా-నన్ను ఏలుకో!
ఏలెద వానిని ఎవ్వడునన్ను గెలంచునో
నాట్యాల
ఓహో!! చాలా 
ఓ! ఆయితే నన్ను స్పెయిన్ డాన్సులో నెగ్గు!
నువ్వు మొగ్గు
స్పెయిన్ డ్యాన్సులో జయం నీది లే
చెయ్ వోయ్ ఆటవిక డాన్సు'
సైయ్
విదేశీ నాట్యం విజయంనీదే !
స్వదేశీ నాట్యం చేదాం!
చూద్దాం!
దంపతుల పైన పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: టైగర్ రాముడు (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల 
సాహిత్యం: సముద్రాల రామానుజా చార్య 
గానం: రాఘవులు

దంపతుల పైన దయబూని దైవ మొసగు
వరమె పుత్రుడు వానిని వంగడంబు
జాతి కొనియాడు రీతి గా సాకజాలు
తల్లి దండ్రులె ధన్యులు ధరణిలోన!చందురుని మీరు చలువలు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: టైగర్ రాముడు (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల 
సాహిత్యం: సముద్రాల రామానుజా చార్య 
గానం: ఘంటసాల 

చందురుని మీరు చలువలు
చిందగ చెలువాఱు దాన చెలిమి ఖజానా!
సుందరి తారా పరమా
నందమయి- యిదియె నీకు నా నజరానా!!మామ నీపైన పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: టైగర్ రాముడు (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల 
సాహిత్యం: సముద్రాల రామానుజా చార్య 
గానం: ఘంటసాల, జిక్కీ (పి.జి.క్రిష్ణవేణి)

సాకి:
ఓ...నీల జలదాలు చాటున మెరిసేటి బిజిలీ
కాలమేఘాలగని చిన్డువేయు నెమలీ....
ఆడవే...పాడవే గారాల నెచ్చలి ఆ...

మామ నీపైన
మామ నీపైన నన్నుంచెరా
మగడు నను జూసి చింతించెరా
ఆడలేనోయి మన్నించరా
ఏలుకో చాలు వలదోయి నా రాజా

ప్రీతి దరిజేరి
ప్రీతి దరిజేరి అలరించనా
గీతి మనసార వినిపించనా
భీతి ఇసుమంత లేదేమిరా
నవ భావనలో చివురించిన పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: టైగర్ రాముడు (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల 
సాహిత్యం: సముద్రాల రామానుజా చార్య 
గానం: యస్.జానకి & కోరస్ 

నవ భావనలో చివురించిన 
మా యువసేవనమే హాయి
ఎట కేగిన మధుర గీతమే యుగళగీతమే
ఎటు చూసినా వయసు జంటలే వలపు పంటలే
సొగసైన ఈ ప్రకృతి
మనసైన ఈ ప్రగతి
మనదే సకల జగతి

నవభావనలో - చివురించిన మా
యువ జీవనమే హాయి !

చిఱుగాలి వీచి కురులు ఆడగా
చెవి చెంత జేరి - ఎవరో పాడగా
బ్రతిమాలి చెలిమి కోరి - వేడగా !
మైన్ పులకరించి - మది పరవశించి
స్వప్నాల తేలిపోతే హాయి !

నవభావనలో చివురించిన మా
యువ జీవన మే హాయి!

జవరాలి లేత మనసే ఊయల
మదిలోని తీయ తలపే ఊయల!
భువినుండి దివికిసాగే ఊయల!
ఉలికించు ఊహలూరించు సుఖమే
ఊగించు మది ఊయల
వరూధిని - ప్రవరాఖ్యుడు (నాటకం) సాహిత్యం

 
చిత్రం: టైగర్ రాముడు (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల 
సాహిత్యం: సముద్రాల రామానుజా చార్య 
గానం: యస్.జానకి & కోరస్ 

వరూధిని - ప్రవరాఖ్యుడు (నాటకం)

తరమే బ్రహ్మకునైన - యీనగ మహత్యంబైన నే నియ్యడం
గల చోద్యంబులు రేపు గన్గొనియెదన్ - గాకేమి నేడే గెదన్
ఆహాఁ' పాద లేపనము గరిగి పోయెనే!
ఎక్కడి అరుణాస్పదము '
ఎక్కడి హిమగిరి!
ఇంక నే నింటి కేగుదారి!

హిమనగరీ మధుర ఝరీ
అనురాగ రాగ మంజరీ
భాసిల్లు నే నవరత్నాలతో
నవశోభాలహరి శీతగిరి
యోగీశునైనా-భోగాల వాంఛ
రేగించి రాగాలు పాడించె 

ప్రవరుడు పద్యం:
ఎవ్వతెవీవు భీత హరిణేక్షణ ఒంటి చరించె దోటలే
కివ్వనభూమి భూసురుడనే ప్రవరాఖ్యుడ
త్రోవతప్పితిన్
గ్రొవ్వున ఇన్న గాగ్రమునకున్ జనుదెంచి పురంబు
గాంతు తెల్పగదవే తెరువెద్ది శుభంబునీక గున్ !

వరూధిని పద్యం: 
ఇంతలు కన్నులుండ తెరువెవ్వరి వేడెదు భూసురేంద్ర ఏ
కాంతమునందునున్న జవరాండ్ర నెపంబిడి పల్కరించులా
గింతియెగాక నీ వెఱుగ వేమును వచ్చిన త్రోవ చొప్పు, నీ
కింత భయంబు లేకడుగ నెల్లిద మైతిమి మాట లేటికిన్

వచనం : నా పేరు వరూధిని మా ఇంట్లో ఆతిధ్యము తీసుకొని వెళ్లండి!

ప్రవరుడు : ఆ మాటేచాలు నేను మా ఊరు వెళ్లాలి!

వరూధిని పద్యం : 
ఎక్కడి యూరు కాల్ నిలువకింటికి బోయెదనంచు,
బల్కెడీ పక్కట!
నిక్కము దాప నేల ధరణీసుకనందన నీ పయిన్
జిక్కె నామనంబు!

పాట : 
విరిపొదరిళ్ల బిగికౌగిళ్ల తేలి ఏలుతావో!
వియోగాల ముంచి పోదువో!
వ్రతులై మెలిగే వారిని నీవిట కోర న్యాయమౌనా!
దురాచారా భీతి లేదొకో!
యాగము యోగము మాకౌగిలిలో - భోగము కోరే కాదా!
భామరొ కామికి స్వర్గమ్మదియే - బ్రహ్మ జ్ఞానికి కాదుగా!

ప్రాచదువులలో పాఠమేగా
ఆనందో బ్రహ్మ ఎఱుగవకో !
మేనులు మరిచే తుచ్ఛ సుఖాలు
పరమానందము కాదుగా!
వీరి పొదరిళ్లు బిగికౌగిళ్ల తేలి ఏలుతావో
వియోగాల ముంచి పోదువో!
ఉలకక పలకక ఉన్న తెలియక పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: టైగర్ రాముడు (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల 
సాహిత్యం: సముద్రాల రామానుజా చార్య 
గానం: ఘంటసాల, యస్.జానకి

ఉలకక పలకక ఉన్న తెలియక
మనసు దోచిన వారే- పగటి దొంగలు కారా!
ఉరుకుతూ కులుకుతూ- చేతికంది దొరకక
పారిపోయేవారే- పగటి దొంగలు కారా!
దారిగాచి వీలు జూచి- కొంగు లాగేవారో!
ఆశజూపి మనసు రేపి- మాయచేసే వారో!
తెరచాటు అలవాటు పరిపాటిగా

కనులు పిలిచి కబురులాడి కలత రేపే వారి
తోడులేని ఆడవారి ఉడికిలించేవారో!
నవ్వించి కవ్వించి ఊరించుచు
హాయి హాయి హాయి! పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: టైగర్ రాముడు (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల 
సాహిత్యం: సముద్రాల రామానుజా చార్య 
గానం: ఘంటసాల, జమునారాణి

హాయి హాయి హాయి!
తీయని వెన్నె రేయి !
ఆడే వేళే ఇదోయ్
పాడేరోజే ఇదోయ్

తికమక యెందుకోయ్
చక చక నాట్యం చెయ్
ఒళ్ళు తెలియకే ఆడితే
ఆడిందంతా డ్యాన్సే నోయ్ | హాయి

ఆశ్శరభ శరభ ఆరెళ్ల భీర
ఆశ్శరభ శరభ - ఆరెళ్ల భీర
ఆడెయ్ రాక్ ఎన్ రోల్
లేదోయ్ - దీనికి రూల్ !
అన్ని మరచుటే దీనిగోల్!
ఆనుభవమైతే వండరఫుల్
రంగు రంగుల కీలుబొమ్మా.రావే
రంగ మెల్లి పోదామే నారాయణమ్మా
ఓ నారాయణమ్మా --ఓ నారాయణమ్మా
ఎన్ని దినాలకు వింటినిరా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: టైగర్ రాముడు (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల 
సాహిత్యం: సముద్రాల రామానుజా చార్య 
గానం: పి. లీలా

ఎన్ని దినాలకు వింటినిరా
కన్నా కమ్మని నీపాటా!
కన్నీటి గాలివాన వెలసెనురా
కలత మబ్బులన్నీ తొలగెనురా
మనసగు నీమురళీ గీతి
మదివికసించే రీతి
మగ నాలినోము పండే సమయమి
ఆనందాల తేలే తరుణమిదే!
ఈ మహిలో లేనేలేరె
మము ఎడబాపేవారేచందమామ లోకంలో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: టైగర్ రాముడు (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల 
సాహిత్యం: సముద్రాల రామానుజా చార్య 
గానం: ఘంటసాల, జమునారాణి

కామిడీ డ్యూయెట్ : చంద్రలోక యాత్ర పాట

చందమామ లోకంలో - సరదా చేదామే
అందాల జూలీ -మనదే జాలీ

ఇలలేని భోగాల -మనకేలా ఈ గోలా
నినువీడి మనజాల నీ వెంట రాజాల |
లెక్క లేని వింతలూ - చక్కిలి గింతలూ ॥
అక్కడే ఉన్నాయంటా - ఎక్కో ఎక్కో రాకెట్టూ 
గాలో గాలి - ఈదరగాలి.
పోతోంది. నా ప్రాణి తేలి
ఈనాటితో నేను ఖాళీ

జూలీ జూలీ కొంచెం తాళాలి
మన మెంతో దూరం సాగాలి
చోద్యాలు యెన్నో చూడాలి
పాస్పోర్టు మీపాస్పోర్టు యేదేది-?
యేదేది?
లేదే?
పాస్పోర్టు మీ పాసుపోర్టు యేదేది?
ఎందుకూ-?
ప్రేమ జీవులం - పాసుపోర్టులూ - మాకెందుకూ-మీ కెందుకూ !
గేసో - గేసో ! - క్లోజు -క్లోజు

ఆశా దురాశా వినాశానికే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: టైగర్ రాముడు (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల 
సాహిత్యం: సముద్రాల రామానుజా చార్య 
గానం: ఘంటసాల

ఆశా దురాశా వినాశానికే
ఏల ప్రయాస వృధా యాతనే!

నిరంతరం ధనమ్మని జపింతురే జనం !
విరాఘమే ఎఱుంగక- గడింతురే ధనం !
సమాధియా దినాన- ఈసిరి ప్రయోజనం?
తృణమ్మయిన- నీ వెంట రాదోయి

ఆశా దురాశా వినాశానికే
ఏల ప్రయాస వృధా యాతనే!

చీకటిలో జనుల కనులు మూయగలవుగానీ
నేటికెటో దాగుకొని బయటపడిన గానీ
సర్వసాక్షి సన్నిధి నీ సమాధాన మేమి ?
గర్వపడకు నేరానికి- శిక్ష తప్పదోయి !

ఆశా దురాశా వినాశానికే
ఏల ప్రయాస వృధా యాతనే!

తల్లీ బిడ్డల వేరుచేసే కిరాతకుడా
నువ్వు సాధించే ఘన కార్య మేముందిరా
గుణంలేని తండ్రికీ నీడైనా
మననీయదురా సుతుని సుఖానా
మార్చుకో నీమతం మార్చుకోరా !
మమత మానవత్వం నేర్చుకోరా !
నీ బిడ్డకు నీ బాధ్యత నెరవేర్చుకోరా!
నీతిగా నీబ్రతుకు కడతేర్చు కోరా!

ఆశా దురాశా వినాశానికే
ఏల ప్రయాస వృధా యాతనే!

కాజేసి పరుల సొమ్ము కనలేవు హాయి
కలదోయి ధర్మమందె– నిజమైన హాయి !
చేయుమా ధర్మము- దానమే పెన్నిధానము 
నీ దానమే పెన్నిధానము
వేధించి పరులను కనలేని ! సౌఖ్యము
సాధించు మానవ సేవలో
విలపించువారి కన్నీరు తుడిచిన
వెలిగేను శాంతి నీలో !
పశ్చాత్తాపం- కన్నీరే నీపాపానికి పరిహారము
ఇది నీ జీవిత పరమావధికి
సూటిగ బోయే మార్గము
సాగుమా మును సాగుమా
ఫలమ్మేమి నేడిలా తలబాదుకొని విలపించి
పిల్లల జీవన లత దిద్దే తోటమాలి తల్లే!
చిన్న నాడు చెడుత్రోవల పెంచిన జీవితమింతేలే
కన్నకడుపు చెనువై - ఇల్లాలికి దూరమై !
లోకానికి భారమై చెరలో నశించుటకేలే
వలదురా యీ ఘోర దండవ ఏతల్లికైనా !

ఆశా దురాశా వినాశానికే
ఏల ప్రయాస వృధా యాతనే!

పాహి దయానిధే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: టైగర్ రాముడు (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల 
సాహిత్యం: సముద్రాల రామానుజా చార్య 
గానం: 

పాహి దయానిధే - పరమ కృపానిధే
పాపిని దయచూడరా దేవా
ప్రజలందుకు ప్రభల శత్రువై
ఆలు పిల్లలకు ఆరని వగయై
అన్నియు నీవని తిరిగే వానికి
ఎన్నటికీ శాంతి లేదా
పుణ్యతీర్ధములు స్నానములాడి
పుణ్యము లెన్నో చేసిన గానీ
పావనమగు నీ సన్నిధినైనా - జీవికి శాంతియె లేదా

No comments

Most Recent

Default